REPUBLIKA HRVATSKA

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PRAVNI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ

za upis 20 studenata na Doktorski studij Pravo,

 Pravnog fakulteta Osijek u akademskoj godini 2024./2025.

I.

  1. Doktorski studij Pravo traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i titula doktora znanosti u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo (dr. sc. socio.)

UVJETI UPISA:

II.

Uvjeti upisa:

Doktorski studij Pravo namijenjen je kandidatima:

1. koji su prethodno završili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili raniji dodiplomski studij prava (uz prilaganje potvrde ili diplome o izjednačavanju stečenoga akademskog naslova u skladu s važećim propisima) odnosno ostvarili 300 ECTS bodova u prethodnim razinama obrazovanja te ukupnu prosječnu ocjenu 3,5 ili višu. Iznimno studij mogu upisati kandidati koji su prethodnu razinu studija završili s prosječnom ocjenom ne manjom od 3,00 uz obvezne preporuke bar dvaju profesora i/ili znanstvenika.

2. koji su završili druge diplomske ili ranije dodiplomske studije iz područja društvenih znanosti (ekonomija, politologija i dr.) odnosno kandidati koji su prethodno ostvarili 300 ECTS bodova i ukupnu prosječnu ocjenu 3,5 ili višu. Pri upisu na doktorski studij kandidatima koji prethodno nisu završili studij prava, Vijeće Doktorskoga studija odnosno povjerenstvo koje Vijeće Doktorskog studija ovlasti, odredit će predmete iz programa integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava koje kandidat treba položiti, ali u opsegu ne većem od 30 ECTS bodova. Uzimajući u obzir prethodno stečena znanja, Vijeće Doktorskoga studija odnosno povjerenstvo utvrdit će sadržaj takvoga individualnog pripremnog semestra. Iznimno studij mogu upisati kandidati koji su prethodnu razinu studija završili s prosječnom ocjenom ne manjom od 3,00 uz obvezne preporuke bar dvaju profesora i/ili znanstvenika.

3. koji su prema ranijim propisima završili poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz područja pravnih znanosti ili poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz područja drugih društvenih znanosti, osobe koje su završile sveučilišni specijalistički studij odnosno osobe koje su započele doktorski studij iz područja pravnih znanosti ili doktorski studij iz područja drugih društvenih znanosti na drugim fakultetima u zemlji ili inozemstvu. U slučaju upisa navedenih pristupnika na doktorski studij, Vijeće Doktorskog studija za svakog će pristupnika odrediti pod kojim uvjetima i u koji se semestar doktorskoga studija može upisati, odnosno, uzimajući u obzir prethodno stečena znanja i program prethodnoga studija, koji mu se položeni ispiti prethodnoga studija mogu priznati pri upisu na doktorski studij.

III.

Za prijavu kandidati obvezno prilažu:

  1. Popunjeni obrazac za prijavu
  2. Životopis
  3. Dokaz o stečenom stupnju obrazovanja
  4. Prijepis ocjena sa integriranog prijediplomskog i diplomskog studija ili dodiplomskog, ako je primjenjivo i poslijediplomskog studija
  5. Motivacijsko pismo (obrazac) U motivacijskom pismu pristupnici su dužni navesti razloge odabira određenog istraživačkog smjera.
  6. Nacrt istraživačkog plana na propisanom obrascu
  7. Potvrda o znanju svjetskog jezika ili pisana izjava o tome – za kandidate koji će disertaciju pisati na hrvatskom jeziku
  8. Potvrda o položenom C2/TOEFL ispitu za kandidate koji će doktorski rad pisati na engleskom jeziku – Kandidati bi trebali ostvariti najmanje 100 bodova na TOEFL ispitu, ukoliko su ostvarili manje bodova mogu upisati studij ali su u obvezi upisati tečaj engleskog jezika.
  9. Preporuke profesora – Preporuke profesora očekuju se za sve kandidate, a obvezne su za kandidate s prosjekom ocjena nižim od 3,5. Uputno je dostaviti preporuke profesora iz planiranog istraživačkog područja, odnosno mentora na ranijem visokoškolskom ili poslijediplomskom stupnju obrazovanja.

Prijave za upis na Doktorski studij Pravo podnose se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravni fakultet Osijek

Stjepana Radića 13

31000 OSIJEK

Uz naznaku: Upis na Doktorski studij Pravo

Strani državljani upisuju studij pod jednakim uvjetima kao i državljani RH.

Natječaj je otvoren 30 dana. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8. srpnja 2024. godine.

IV.

Troškovi Doktorskog studija Pravo

Ukupna školarina Doktorskog studija Pravo iznosi 8 175,72 eura. Školarina se uplaćuje na žiro – račun Pravnog fakulteta Osijek, IBAN: HR8023400091100163962, a obročno će plaćanje biti moguće u skladu s posebnom Odlukom.

Visina troškova postupka upisa iznosi 40,00 eura.

V.

ODABIR kandidata:

Prijave na natječaj i ispunjenost uvjeta kandidata za upis na Doktorski studij razmatra Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta kandidata za upis.

Povjerenstvo za odabir kandidata provodi postupke vrednovanja kroz dvije razine.  Prvu razinu vrednovanja čini ocjenjivanje kandidata prema natječajnoj dokumentaciji. Drugu razinu vrednovanja čini razgovor s kandidatima. Povjerenstvo donosi odluku o prijemu kandidata većinom glasova, ali kandidat ne može biti primljen ukoliko se s njegovim prijemom na Doktorski studij ne složi potencijalni mentor.

Kriterije i način bodovanja za upis kandidata na Doktorski studij određuje Vijeće Doktorskog studija.

VI.

Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem za prijavu i uputama neće se razmatrati, kao i nepotpune i nepravovremene prijave.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju a imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Upis kandidata na Doktorski studij Pravo provest će se najkasnije do početka akademske 2024./2025. godine.

Kandidat ima pravo podnijeti prigovor, putem Ureda za studente i studije, na izborni postupak u roku od 24 sata nakon objavljivanja rezultata postupka izbora kandidata. Više informacija o studijskom programu, raspoloživim mentorima i drugom na: https://www.pravos.unios.hr/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-pravo/