Republika Hrvatska

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

PRAVNI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

ZA UPIS 30 STUDENATA NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ

KAZNENO PRAVO

I.

Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo traje tri (3) semestra i njegovim završetkom stječe se 90 ECTS bodova i akademski naziv Sveučilišni/a specijalist/ica kaznenog prava.

II.

UVJETI UPISA:

Pravo upisa na Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo imaju pristupnici koji su završili:

 1. sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava (ranije: sveučilišni dodiplomski studij prava),
 2. stručni diplomski studij Kriminalistika (ranije: specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika, stručni studij diplomirani kriminalist – VII/I Stupnja),
 3. stručni diplomski studij Javna uprava (ranije: specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava).

Pristupnici sa završenim stručnim diplomskim studijem Kriminalistike (ranije: specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika, stručni studij diplomirani kriminalist – VII/I Stupnja) i stručnim diplomskim studijem Javna uprava (ranije: specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava) u obvezi su položiti razlikovne ispite tijekom prvog semestra studija iz kolegija Kazneno pravo i Kazneno procesno pravo u skladu sa studijskim programom sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo.

Obveze polaganja razlikovnih ispita mogu biti oslobođeni oni pristupnici za koje Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenja uvjeta za upis Studija zaključi da kandidat ispunjava uvjet od najmanje pet godina radnog staža u područja izvođenja Studija sukladno čl. 64. st. 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine” br. 119/22).

III.

PRIJAVA ZA STUDIJ:

Pristupnici se prijavljuju putem propisanog obrasca koji je dostupan na Internet stranici Pravnog fakulteta Osijek https://www.pravos.unios.hr/upisi-kazneno-pravo/

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

 1. Popunjeni obrazac prijave na Studij,
 2. Preslika diplome o završenom sveučilišnom studiju ili stručnom diplomskom studiju,
 3. Preslika domovnice, rodnog lista ili dokaza o državljanstvu,
 4. Osobno potpisanu izjavu o plaćanju troškova školarine (ukoliko pristupnik sam plaća školarinu) ovjerenu kod javnog bilježnika ili odluku poslodavca o plaćanju troškova školarine (ukoliko poslodavac plaća školarinu),
 5. Dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu, odluka o imenovanju, rješenje o rasporedu ili drugi akt iz kojeg je razvidno na kojim je poslovima radio pristupnik i koliko dugo),
 6. Životopis.

Potpisane prijave s prilozima se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno na adresu:

Pravni fakultet Osijek

Stjepana Radića 13

31000 Osijek

Uz naznaku: „Upis na Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo“

Rok za podnošenje prijava: 30 dana od dana objave natječaja.

IV.

TROŠKOVI:

Upis na Studij: 60,00 eura uplaćuju se pri upisu na Studij.

Školarina: Školarina iznosi 4.500,00 eura, uz mogućnost uplaćivanja u cijelosti ili u obrocima.

Plaćanje u obrocima:

 1. Prvi obrok u iznosu od 1.500,00 eura uplaćuje se prilikom upisa na Studij.
 2. Drugi obrok u iznosu od 1.500,00 eura uplaćuje se prilikom upisa II. semestra.
 3. Treći obrok u iznosu od 1.500,00 eura uplaćuje se prilikom upisa III. semestra.

Školarina se uplaćuje na žiro račun Pravnog fakulteta Osijek, IBAN: HR8023400091100163962.

V.

ODABIR KANDIDATA:

Prva razina temelji se na pregledu podnesene dokumentacije pristupnika.

Druga razina temelji se na usmenom intervjuu s pristupnikom kako bi se dobio uvid u predispozicije za poslijediplomsko obrazovanje i razinu motiviranosti za Studij.

Lista kandidata koji zadovoljavaju uvjete za upis biti će objavljena po završetku procesa odabira kandidata na internet stranicama Studija.

Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem za prijavu i uputama neće se razmatrati, kao i nepotpune i nepravovremene prijave.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju a imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Upis kandidata na Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo provest će se najkasnije do početka akademske 2024/2025. godine.

Kandidat ima pravo podnijeti prigovor na izborni postupak u roku od 24 sata od objave rezultata postupka izbora kandidata.

Studijski program i detaljnije obavijesti mogu se dobiti na web stranici https://www.pravos.unios.hr/sveucilisni-specijalisticki-studij-kazneno-pravo

Kontakt osobe:

Izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet (voditelj Studija) ili

Ivan Vidaković, mag. iur (tajnik Studija)

E-mail:  pds-kazneno@pravos.hr

Tekst-natjecaja-za-upis-Sveucilisnog-specijalistickog-studija-Kazneno-Pravo_nova-generacija