Djelatnici

dr.sc. Tomislav Nedić

 • Hrvatski
 • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Telefon :
+385 31 224 550

Ured (prostorija):
50/13

Termin konzultacija:
Po dogovoru sa studentom.

 • Stipendist Osječko-baranjske županije za poslijediplomski doktorski studij, 2022./2023.
 • Nagrada za izvrsnost u znanstveno-istraživačkome radu Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (2021.)
 • Rektorova nagrada za izvrsnost i seminarski rad iz grane europskog javnog prava (2013.)
 • Dekanova nagrada za izvrsnost (2012.)
 • Sveučilišna stipendija za najuspješnije studente Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (2012.)
 • Dekanova nagrada za izvrsnost (2011.)
 • Sveučilišna stipendija za najuspješnije studente Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (2011.)
 • Član Upravnoga odbora Hrvatskoga bioetičkog društva
 • Član Predsjedništva Matice Hrvatske Ogranka u Osijeku
 • Član Hrvatskoga filozofskog društva
 • Znanstveni suradnik Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku
 • Suradnik Hrvatske liječničke komore
 • Suradnik Hrvatskog liječničkog zbora
Životopis:

Rođen 20. prosinca 1991. u Zagrebu. Nakon završene Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku, 2010. upisuje Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku gdje je diplomirao 2015. godine. Godinu dana kasnije na istom fakultetu završio je Program stručnoga usavršavanja za pravnike-lingviste. Tijekom studiranja sudjeluje u velikom broju pravnih konferencija, seminara, pravnih škola i natjecanja (u Austriji, BiH, Hrvatskoj, Italiji, Mađarskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, i Srbiji). Još kao student samostalno i u koautorstvu objavljuje svoje prve znanstvene radove. Kao student bio je član sportske reprezentacije Fakulteta i Sveučilišta u tenisu. Nakon završetka studija obnaša funkciju glavnog tajnika Centra za integrativnu bioetiku Sveučilišta J.J Strossmayera kao znanstvene jedinice Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku koji, po definiciji, okuplja međunarodno najuspješnije hrvatske znanstvenike iz područja bioetike. Krajem 2019. godine zapošljava se kao asistent na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (Odsjek za kulturu, medije i menadžment) gdje sudjeluje u izvođenju nastave na predmetima iz znanstvene metodologije i intelektualnog vlasništva (s naglaskom na autorska prava umjetnika, uz izv.prof.dr.sc. Dubravku Klasiček). U prosincu 2021. zapošljava se kao asistent na Pravnom fakultetu u Osijeku na Katedri za građansko i građanskoprocesno pravo. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Osijeku (prosjek 5.0) 6. srpnja 2022. Uz uspješno položen razlikovni ispit, polaznik je i poslijediplomskoga doktorskog studija Filozofija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je jedne knjige (znanstvene monografije) i tridesetak radova (znanstveni radovi, poglavlja u knjigama, zbornici skupova) iz područja građanskoga prava, bioetike i medicinskog prava te pravne i moralne filozofije. Njegov znanstveni interes obuhvaća područja građanskog prava (osobito teorijskih temelja građanskog prava, subjektivnih prava i subjektiviteta, teorije vlasništva i stvarnih prava) bioetike i medicinskog (građanskog) prava te pravne i moralne filozofije (osobito privatnopravne teorije i filozofije). Objavljivao je vlastite uratke i u filozofijskim, bioetičkim, politološkim, ekonomskim, medicinskim, antropološkim/etnološkim i sociološkim časopisima i knjigama. Recenzent za nekoliko društvenih i humanističkih časopisa. Govori engleski (aktivno) i njemački (pasivno) jezik te se u znanstvenome radu služi latinskim jezikom (položen umjesto engleskoga jezika kao 1. strani jezik Državne mature, A razina) i starogrčkim jezikom.

Stručni prijediplomski studij Upravni studij

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

 • Doktor prava
 • Doktorand filozofije
 • Certifikat pravnika-lingvista

- Klasiček, D., Nedić, T., Contemporary property (rights) challenges - digital assets, animals and human body parts// EU and Comparative Law Issues and Challenges Series, 2023 (2023) str. 414-442 . https://doi.org/10.25234/eclic/27457

- Nedić, T., Presađivanje organa - pravo, (bio)etika i moral, Medicinska naklada, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2023.

- Nedić, T., Klasiček, D., Questioning animals’ status as objects of property rights in Croatian and comparative property law, Pravni vjesnik, vol. 39 No. 2 (2023), pp. 53-70, DOI: https://doi.org/10.25234/pv/25355

- Tucak, I., Nedić, T., Pokojne osobe kao nositelji subjektivnih prava, Filozofska istraživanja, Vol. 42., No.2, 2022., str. 289-312, https://doi.org/10.21464/fi42205

- Tucak, I., Nedić, T., Sabo, D., Medical decision-making and children, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 59 (2022), 2; 385-405, doi:10.31141/zrpfs.2022.59.144.385

- Nedić, T., Zibar, L., Baraban, B., Terminološko određenje pojma eutanazija – pravne, bioetičke i medicinsko-postupovne implikacije, Filozofska istraživanja, Vol. 42., No.1, 2022. str. 69-86

- Pichler, D., Nedić, T., The Most Important Civil Law Aspects of Relations Between Humans and Animals in Croatian Law, u: Knežević, S., Nastić, M. (ur.), Law and Multidisciplinarity, Collection of papers from the International Scientific Conference Held on 12-13 April 2019, Niš, Serbia, Faculty of Law, University of Niš, Niš, 2020, str. 71-81 (poglavlje u knjizi/zborniku)

- Nedić, T., Pravni sustav zaštite života, zdravlja i dobrobiti životinja – bioetički pristup u pravnom okviru, Socijalna ekologija, vol. 27, no.1, svibanj, 2018., str. 71-94.

- Nedić, T., Pristanak obitelji za uzimanjem organa ili tkiva od preminule osobe radi presađivanja u Republici Hrvatskoj, Pravni vjesnik, vol.33, no.1, 2017., str. 31-50

- Pichler, D., Nedić, T., Neki aspekti teorijske i pragmatične koncepcije suvlasništva, Pravni vjesnik, vol. 31, no.1, 2015., str. 141-156

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 31 224 550

Office (room):
50/13

Office hours:
By agreement with the student.

 • Osijek-Baranja County scholarship holder for postgraduate doctoral studies, 2022/2023
 • Award for excellence in scientific and research work of the Academy of Arts and Culture of the University of J.J. Strossmayer in Osijek (2021)
 • Rector's award for excellence and seminar work in the field of European public law (2013)
 • Dean's Award for Excellence (2012)
 • University scholarship for the most successful students of the University of J.J. Strossmayer in Osijek (2012)
 • Dean's Award for Excellence (2011)
 • University scholarship for the most successful students of the University of J.J. Strossmayer in Osijek (2011)
 • A member of the Governing Board of the Croatian Bioethical Society
 • A member of the Croatian Philosophical Society
 • A member of Matrix Croatica
 • Scientific associate of the Scientific Centre of Excellence for Integrative Bioethics
 • Associate of the Croatian Medical Chamber
 • Associate of the Croatian Medical Association
CV:

Born on 20 December 1991 in Zagreb. After graduating from the Jesuit Classical Gymnasium with the right of public in Osijek, in 2010 he enrolled at the Faculty of Law, J.J. Strossmayer University of Osijek where he graduated in 2015. A year later, he completed the Professional Training Programme for Legal Linguists at the same faculty. During his studies, he participated in a large number of legal conferences, seminars, law schools and competitions (in Austria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Italy, Hungary, the Netherlands, Germany, and Serbia), of which engagements the following French and German governmental projects should be singled out: "War Crimes and Trials" (with residence at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in The Hague) and the “50th anniversary of the signing of the Elysian Treaty” in Berlin (the Reichstag Building of the German Parliament) where he participated as one of the Croatian young representatives. As a student, he was a member of the tennis team of the Faculty and University. After graduating, he was appointed Secretary General of the J.J. Strossmayer University Centre for Integrative Bioethics, a scientific unit of the Scientific Centre of Excellence for Integrative Bioethics, which, by definition, brings together the most internationally prominent Croatian scientists in bioethics. At the end of 2019, he was employed as an assistant at the Academy of Arts and Culture (Department of Culture, Media and Management) where he taught courses in scientific methodology and intellectual property (copyright of artists, together with associate professor Dubravka Klasiček). In December 2021, he was employed as an assistant at the Faculty of Law in Osijek at the Department of Civil Law and Civil Procedure Law. He attended the Doctoral Study of the Faculty of Law (Module of Theory and Philosophy of Law) in Osijek and completed it with an average grade of A (Croatian – 5.0). He defended his Ph.D. thesis on 6 July 2022, with the topic "Bioethical Aspects of Organ Transplantation". Currently, he is a PhD student of philosophy at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University in Zagreb. His areas of scientific interest comprise private law theory and philosophy (a theory of property and thinghood, a theory of legal subjecthood and personhood and a theory of legal and subjective rights) and bioethics (biomedical law and ethics and animal law and ethics). He has published around 30 scientific papers, papers in proceedings and book chapters in the fields of civil (private) law, bioethics and legal philosophy. Apart from legal journals, his papers have been published in various philosophical, bioethical, political, anthropological/ethnological and sociological journals. He speaks English (actively) and German (passively) and uses Latin (selected as the first foreign language in the State Graduation Exam, A level) and ancient Greek in his scientific research.

Professional Undergraduate Administrative Study Programme

University Integrated Undergraduate and Graduate Study Programme in Law

 • Ph.D. in law
 • Ph.D. Candidate in philosophy
 • Certificate of lawyer-linguist

- Klasiček, D., Nedić, T., Contemporary property (rights) challenges - digital assets, animals and human body parts// EU and Comparative Law Issues and Challenges Series, 2023 (2023) str. 414-442 . https://doi.org/10.25234/eclic/27457

- Nedić, T., Presađivanje organa - pravo, (bio)etika i moral, Medicinska naklada, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2023.

- Nedić, T., Klasiček, D., Questioning animals’ status as objects of property rights in Croatian and comparative property law, Pravni vjesnik, vol. 39 No. 2 (2023), pp. 53-70, DOI: https://doi.org/10.25234/pv/25355

- Tucak, I., Nedić, T., Pokojne osobe kao nositelji subjektivnih prava, Filozofska istraživanja, Vol. 42., No.2, 2022., str. 289-312, https://doi.org/10.21464/fi42205

- Tucak, I., Nedić, T., Sabo, D., Medical decision-making and children, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 59 (2022), 2; 385-405, doi:10.31141/zrpfs.2022.59.144.385

- Nedić, T., Zibar, L., Baraban, B., Terminološko određenje pojma eutanazija – pravne, bioetičke i medicinsko-postupovne implikacije, Filozofska istraživanja, Vol. 42., No.1, 2022. str. 69-86

- Pichler, D., Nedić, T., The Most Important Civil Law Aspects of Relations Between Humans and Animals in Croatian Law, u: Knežević, S., Nastić, M. (ur.), Law and Multidisciplinarity, Collection of papers from the International Scientific Conference Held on 12-13 April 2019, Niš, Serbia, Faculty of Law, University of Niš, Niš, 2020, str. 71-81 (poglavlje u knjizi/zborniku)

- Nedić, T., Pravni sustav zaštite života, zdravlja i dobrobiti životinja – bioetički pristup u pravnom okviru, Socijalna ekologija, vol. 27, no.1, svibanj, 2018., str. 71-94.

- Nedić, T., Pristanak obitelji za uzimanjem organa ili tkiva od preminule osobe radi presađivanja u Republici Hrvatskoj, Pravni vjesnik, vol.33, no.1, 2017., str. 31-50

- Pichler, D., Nedić, T., Neki aspekti teorijske i pragmatične koncepcije suvlasništva, Pravni vjesnik, vol. 31, no.1, 2015., str. 141-156