Europsko pravo regionalnog razvoja

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaEuropsko pravo regionalnog razvoja
Katedra ustavnog i europskog prava
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Mato Palić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 63
Telefon+385 31 224 563
e-mailmato.palic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Pojmovi regionalnog razvoja i prava regionalnog razvoja, specifičnosti pojedinih država i regionalnih organizacija u pristupu regionalnom razvoju, 2. Značaj regija u suvremenom pravu i upravljanju razvojem, pojmovi lokalizma i regionalizma, 3. Razine regija, odnosno regionalnih teritorijalnih jedinica unutar država, statistička podjela NUTS, oblici povezivanja u regije, 4. Međunarodnopravni subjektivitet regija, regije NUTS 2 i njihov međunarodnopravni subjektivitet, regije NUTS 3 i njihov međunarodnopravni subjektivitet, 5. Karakteristična rješenja u pojedinim pravnim porecima (njemačko pravo, švicarsko pravo, dansko pravo, pravo Belgije i drugi za regionalni pristup razvoju relevantni pravni poreci), 6. Pravni temelj, oblici i sadržaj sudjelovanja regionalnih teritorijalnih jedinica u međunarodnom pravnom prometu; prekogranična suradnja i međunarodna suradnja, 7. Pravo Europske unije i regionalna suradnja unutar EU s naglaskom na suradnju sa državama kandidatima za pristupanje EU, 8. Politike EU vezano za regionalni razvoj, implementacija politika EU vezano za regionalni razvoj u državama članicama, 9. Instrumenti regionalnog razvoja u EU, novi programi za period od 2014 do 2020 godine i njihov značaj za država članice, 10. Euroregije, nastanak, svrha formiranja, organi, ovlaštenja i nadležnost, te aktivnosti u okviru Euroregija, oblici povezivanja unutar Euroregija, pravni osnov za njihovo djelovanje, međunarodnopravni subjektivitet Euroregija; primjeri pojedinih uspješnih Euroregija, 11. Hrvatska i aktiviranje njenih regionalnih teritorijalnih jedinica unutar EU, pravni osnov (ustav i zakoni), poseban značaj jačanja i uspostavljanja učinkovitog funkcioniranja regija razine NUTS 2 u Hrvatskoj, NUTS 3, specifičnosti Hrvatskog rješenja i sudjelovanja Hrvatskih regija u međunarodnom pravnom prometu, perspektive suradnje kroz strukturne i kohezijske fondove Europske unije nakon pristupanja, 12. Predstavljanje modela uspješnih regija s evaulacijom razloga koji su bili ključni za njihovo uspješno funkcioniranje, 13. Predstavljanje uspješnih projektnih ideja i projekata, uz upoznavanje s modalitetima izrade matrica, proračuna i drugih elemenata sadržaja međunarodnih projekata koji su u funkciji regionalnog razvoja.

Ishodi učenja kolegija

Definirati temeljne elemente europske politike regionalnog razvoja, Definirati i primijeniti stečena znanja na primjeru regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj, Odrediti i objasniti najoptimalnije načine korištenja odgovarajućih sredstava iz programa Europske unije, Analizirati određene probleme koji stoje na putu istinske decentralitacije u Republici Hrvatskoj s aspekta europskih regionalnih politika, Predložiti odgovarajuća normativna rješenja kojima bi se poboljšao postojeći pravni okvir koji se odnosi na regionalni ustroj s ciljem uravnoteženog regionalnog razvoja,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Andrassy, Juraj, Bakotić, Božidar, Seršić, Maja, Vukas, Budislav. Međunarodno pravo 1. 2010. Školska knjiga, Zagreb
Lauc, Zvonimir. Stanje i perspektive lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, u Lokalna samouprava i decentralizacija, zbornik radova sa znanstvenog skupa. 2007. Zagreb
Malagurski, Branislav. Međunarodnopravni aspekti regija i regionalnih teritorijalnih jedinica. 2008. Pravni vjesnik, 24(2008), 1
Izborna literatura
Babac, Branko, Lauc, Zvonimir. Regija i regionalizacija u Hrvatskoj. 1989. Pravni fakultet Osijek
Frkić, Iva. Sposobnost korištenja sredstava pretpristupnih fondova EU: iskustva država kandidatkinja i osvrt na RH. 2004. Ministarstvo europskih integracija, Zagreb
Rašić Bakarić, Ivana, Sumpor, Marijana, Sisinački, Jelena. Governance Structures for Local Economic Development in Croatia, u Proceedings of the 45th European Regional Science Association Congress: Land Use and Water Management in a Sustainable Network Society. 2005. Vrije Universiteit Amsterdam
Malagurski, Branislav. Decentralizacija i regionalizacija kao uvjet održivog razvoja lokalnih samouprava, u Lokalna samouprava i decentralizacija, Zbornik radova sa znanstvenog skupa. 2007. Zagreb
Frkić, Iva. Regionalna i kohezijska politika EU: Stanje, problemi i perspektive. 2004. Ministarstvo europskih integracija, Zagreb
Briffault, Richard. Localism and regionalism. 2000. Buffalo Law Review, 48(2000), 1
. Regional Development Capacity Building Facilities in Croatia (http://www.mmtpr.hr/UserDocsImages/080109-RDCBFCReport.pdf). 2007. Ecorys, Zagreb
MacLeod, Gordon. New Regionalism Reconsidered: Globalization and the Remaking of Political Economic Space. 2001. International Journal of Urban and Regional Research, 25(2001), 4
Dvorny, Dalibor, Frkić, Iva. Case of IPA in Croatia: Invitation to Strategic Thinking or ‘Business as Usual’?, u Using IPA and other EU Funds to Accelerate Convergence and Integration in the Western Balkans (http://web.ceu.hu/cens/assets/files/IPA.pdf). 2022. Center of EU Enlargement Studies (CEUENS), Budimpešta, 2008.
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEuropean Law of Regional Development
Chair of Constitutional and European Law
Number of ECTS credits5
Lecturerdoc.dr.sc. Mato Palić
Office AddressRadićeva 13 63
Telephone+385 31 224 563
e-mailmato.palic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Basic regional development terms, different approaches to regional development in various states and regional organisations, 2. The importance of regions in modern law and overall growth development; localism and regionalism, 3. Regional levels, statistical regions, modes of interregional cooperation, 4. International regional personhood, NUTS 2 and NUTS 3 regions, 5. Specific normative solutions for regional development in comparative law (Germany, Switzerland, Denmark, Belgium, etc.), 6. Legal grounds, forms and the content of regional participation in international, cross-border and interregional relations, 7. EU law and regional development in the EU with special accent on cooperation with candidate states, 8. EU regional development politics and their implementation in member states, 9. Instruments of regional development in the EU, new programmes for the 2014-2020 period and their importance for member states, 10. Euroregions (forming, purpose, bodies, authorities, jurisdiction, legal foundation, international personhood, examples of successful euroregions), 11. Croatia and the activation of its regional units - legal foundation, importance, cooperation, representation, participation, 12. presenting and analysing successful regional models in order to determine the key factors to their success 13. Presenting successful project ideas and results, getting familiar with matrix, budget development modalities and other important elements of regional development projects

Course learning outcomes

Define the important elements of european regional development policy, Define and apply given knowledge on examples of regional development in the Republic of Croatia, Determine and explain the most optimal means of using appropriate EU regional development funds , Analysing specific problems occuring on the path to true decentralisation in the Republic of Croatia from the aspect of EU regional policy, Suggest the necessary legal framework to better the existing regional structure, aiming to provide for balanced regional development,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Andrassy, Juraj, Bakotić, Božidar, Seršić, Maja, Vukas, Budislav. Međunarodno pravo 1. 2010. Školska knjiga, Zagreb
Lauc, Zvonimir. Stanje i perspektive lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, u Lokalna samouprava i decentralizacija, zbornik radova sa znanstvenog skupa. 2007. Zagreb
Malagurski, Branislav. Međunarodnopravni aspekti regija i regionalnih teritorijalnih jedinica. 2008. Pravni vjesnik, 24(2008), 1
Optional reading
Babac, Branko, Lauc, Zvonimir. Regija i regionalizacija u Hrvatskoj. 1989. Pravni fakultet Osijek
Frkić, Iva. Sposobnost korištenja sredstava pretpristupnih fondova EU: iskustva država kandidatkinja i osvrt na RH. 2004. Ministarstvo europskih integracija, Zagreb
Rašić Bakarić, Ivana, Sumpor, Marijana, Sisinački, Jelena. Governance Structures for Local Economic Development in Croatia, u Proceedings of the 45th European Regional Science Association Congress: Land Use and Water Management in a Sustainable Network Society. 2005. Vrije Universiteit Amsterdam
Malagurski, Branislav. Decentralizacija i regionalizacija kao uvjet održivog razvoja lokalnih samouprava, u Lokalna samouprava i decentralizacija, Zbornik radova sa znanstvenog skupa. 2007. Zagreb
Frkić, Iva. Regionalna i kohezijska politika EU: Stanje, problemi i perspektive. 2004. Ministarstvo europskih integracija, Zagreb
Briffault, Richard. Localism and regionalism. 2000. Buffalo Law Review, 48(2000), 1
. Regional Development Capacity Building Facilities in Croatia (http://www.mmtpr.hr/UserDocsImages/080109-RDCBFCReport.pdf). 2007. Ecorys, Zagreb
MacLeod, Gordon. New Regionalism Reconsidered: Globalization and the Remaking of Political Economic Space. 2001. International Journal of Urban and Regional Research, 25(2001), 4
Dvorny, Dalibor, Frkić, Iva. Case of IPA in Croatia: Invitation to Strategic Thinking or ‘Business as Usual’?, u Using IPA and other EU Funds to Accelerate Convergence and Integration in the Western Balkans (http://web.ceu.hu/cens/assets/files/IPA.pdf). 2022. Center of EU Enlargement Studies (CEUENS), Budimpešta, 2008.