Djelatnici

doc.dr.sc. Mato Palić

  • Hrvatski
  • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra ustavnog i europskog prava

Telefon :
+385 31 224 563

Ured (prostorija):
63

Termin konzultacija:
ponedjeljkom 09:00-11:00

Rođen sam 26.03.1976. godine u Osijeku gdje završavam osnovnu školu i Matematičku gimnaziju. Koncem 1999. godine završio sam Pravni fakultet u Osijeku nakon čega sam počeo raditi kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Vlatko Vidaković & Pero Jurić j.t.d sve do konca 2001. godine.

Od sredine 2002. godine radim na Pravnom fakultetu u Osijeku kao znanstveni novak, asistent, viši asistent i docent.

2006. godine završio sam poslijediplomski studij ˝Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave˝ i magistrirao na temu ˝Izvršna vlast na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini u Republici Hrvatskoj˝ pod mentorstvom prof. dr. sc. Zvonimira Lauca.

2010. godine obranio sam doktorsku disertaciju pod nazivom ˝Izborni sustavi i hrvatska iskustva njihove primjene˝ pod mentorstvom doc. dr. sc. Maria Jelušića.

Od 01.11.2016. do 30.11.2016. godine je bio sam predsjednik Katedre za ustavno pravo i političke znanosti, a od 01.12.2016. do 31.03.2017. godine prodekan za projekte i međunarodnu suradnju. Od 01.07.2017. godine sam ponovno izabran za prodekana za projekte i međunarodnu suradnju, a koje mjesto je zbog preustroja položajnog mjesta promijenjeno u prodekana za poslovanje, razvoj i projekte. Na toj mjestu sam bio do 04.12.2019. godine. U razdoblju od 17.07. 2020. do 30.09.2021. godine sam bio predsjednik Katedre za ustavno i europsko pravo.

Održavam nastavu iz predmeta Ustavno pravo, Ustavno procesno pravo i Nomotehnika.

Na lokalnim izborima 2017. godine bio sam izabran za vijećnika u Gradsko vijeće Grada Osijeka u kojem sam bio sve do 15. travnja 2021. godine.

Od 05. veljače 2021. sam Odlukom Hrvatskog sabora postao član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

Član sam Hrvatske udruge za ustavno pravo i Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu.

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

  • doktor pravnih znanosti

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 31 224 563

Office (room):
63

Office hours:
mondays 09:00 am - 11:00 am

I was born on March 26, 1976 in Osijek, where I finished elementary school and the Science-Mathematics High School. At the end of 1999, I graduated from the Faculty of Law in Osijek, after which I started working as a trainee lawyer in the Law Firm Vlatko Vidaković & Pero Jurić until the end of 2001.

Since 2002, I have been working at the Faculty of Law in Osijek as a junior researcher, assistant, senior assistant, and assistant professor.

In 2006 I completed the postgraduate study "Management of local and regional self-government development" and received my master's degree in "Executive power at the local and regional level in the Republic of Croatia" under the supervision of Professor Zvonimir Lauc.

In 2010, I defended my doctoral thesis entitled "Electoral systems and Croatian experiences of their implementation" under the mentorship of doc. dr. sc. Mario Jelušić.

From 01.11.2016 to 30.11.2016 I was the President of the Department of Constitutional Law and Political Sciences, and from 01.12.2016 to 31.03.2017 the Vice-Dean for Projects and International Cooperation. On July 1, 2017 I was re-elected Vice-Dean for Projects and International Cooperation. Due to institutional re-organization of offical positions, that position was changed into the Vice-Dean for Business, Development, and Projects. I took this position until December 4, 2019. In the period from 17.07. 2020 to 30.09.2021 I was the President of the Department of Constitutional and European Law.

I teach classes in Constitutional Law, Constitutional Procedure Law, and Nomotechnics.

In the 2017 local elections, I was elected a councilor in the City Council of the City of Osijek and performed this duty until April 15, 2021.

Since February 5, 2021, by the Decision of the Croatian Parliament, I have been performing the duty of a member of the Committee on the Constitution, Rules of Procedure, and the Political System from the ranks of public, scientific, and professional employees.

I am a member of the Croatian Association for Constitutional Law and the Croatian Institute for Local Self-Government.

University Integrated Undergraduate and Graduate Study Programme in Law

  • PhD in Law