Djelatnici

izv.prof.dr.sc. Anton Petričević

  • Hrvatski
  • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Telefon :
+385 31 224 556

Ured (prostorija):
Stjepana Radića 13, kabinet 56

Termin konzultacija:
Po prethodnom dogovoru putem e-maila apetrice@pravos.hr

  • -Nagrada dekana Pravnog fakulteta u Osijeku za izniman uspjeh tijekom studiranja
  • -Priznanje Međunarodnog instituta za književnost za doprinos književno umjetničkom stvaralaštvu
  • -Nagrada II Gimnazije za napisani tekst školske himne
Životopis:

Izv.prof.dr.sc. Anton Petričević rođen je 19.svibnja 1984. godine u Osijeku, Republika Hrvatska. Završio je Osnovnu školu u Osijeku i II Gimnaziju (jezičnu) u Osijeku s odličnim uspjehom. Pravni fakultet u Osijeku upisuje 2003.godine te ga završava 2007.godine kao jedan od najboljih studenata svoje generacije.

U lipnju 2010.godine zapošljava se na istom fakultetu kao asistent na Katedri radnopravnih i socijalnih znanosti (danas Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada).

Poslijediplomski studij upisuje 2011.godine na Pravnom fakultetu Panevropskog univerziteta „Apeiron“ Banja Luka, BIH. Nakon uspješno položenih ispita propisanih studijskim programom 2013. godine s uspjehom je obranio magistarski rad pod naslovom : „Radno vrijeme-promjene i izazovi“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Vilima Hermana s Pravnog fakulteta u Osijeku, RH.

Usporedo s upisom Poslijediplomskog studija završio je program pedagoško- psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe na Učiteljskom fakultetu u Osijeku.

Nakon stečenog akademskog stupnja magistar znanosti odlazi u Tokio, Japan gdje provodi istraživanje u svrhu izrade doktorske disertacije koju po povratku prijavljuje na Panevropskom univerzitetu „Apeiron“ u Banja Luci, BIH pod naslovom „Radni odnos i dostojan rad“ . Disertaciju je obranio u srpnju 2015. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Vilima Hermana, Pravni fakultet Osijek, RH.

Magistarska i doktorska diploma nostrificirane su od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje Zagreb, ENIC-NARIC ureda.

Nakon stjecanja doktorata znanosti izabran je za poslijedoktoranda (višeg asistenta) 2015.godine,docenta u veljači 2017.godine,te izvanrednog profesora od 06. veljače 2023. godine na Katedri radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada Pravnog fakulteta u Osijeku gdje i danas radi. Godine 2023.izabran je za v.d.šefa iste Katedre.

Sudjeluje u znanstvenoj aktivnosti objavljujući znanstvene radove samostalno ili u koautorstvu, te aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom u govoru i pismu, te posjeduje pasivno znanje španjolskog i portugalskog jezika.

Glavna područja njegovog znanstvenog interesa su: dostojan rad, zaštita od diskriminacije i mobbinga na radnom mjestu, fleksibilnost rada, pravna zaštita osoba s posebnim potrebama.

U okviru nastavnog djelovanja predaje sljedeće kolegije: Osnove radnog i socijalnog prava i kolegij Socijalna politika na Stručnom prijediplomskom studiju Upravnom studiju, te Pravo socijalne sigurnosti na Sveučilišnom prijediplomskom studiju „Socijalni rad“ Pravnog fakulteta u Osijeku.

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad

Petričević, Anton

An impact of emigration and negative demographic trends on the Croatian labor market // Reflections on the Mediterranean / Jurčević, Katica ; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Ramljak, Ozana (ur.).

Zagreb: Institute of Social Sciences Ivo Pilar ; etc., 2019. str. 583-593 (ostalo, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Petričević, Anton

Decent work and decent working hours in the world of modern technologies // Building an adapted business law Contributions to the 11th International Conference Perspectives of Business Law in the third Millennium / De Carvalho, Sonia ; Petričević, Anton (ur.).

Bucharest, Paris, Calgary, 2022. str. 60-74 (ostalo, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Petričević, Anton; Breški, Marina

PERSONS WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES FACING THE CHALLENGES OF THE FUTURE-STIGMATIZATION, ADAPTATION, INCLUSION // Iustinianus Primus Law Review, 12 (2021), 2; 1-13 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Petričević, Anton; Medarić, Davor

Pravo radnika na dostojanstven rad i radno okruženje bez stresa // Pravni vjesnik-časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti

Osijek: Pravni fakultet Osijek, 2014. str. 405-419 (ostalo, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso))

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 31 224 556

Office (room):
Stjepana Radića 13, kabinet 56

Office hours:
By previous agreement via e-mail apetrice@pravos.hr

  • -Award of the Dean of the Faculty of Law in Osijek for exceptional success during law studies
  • -Recognition of the International Literary Institute for contribution to literary and artistic creation
  • - Award of the II gimnazija Osijek high school for the written text of the school anthem
CV:

Associate professor Anton Petričević, Ph.D. was born on May 19th 1984 in Osijek, Republic of. Croatia. Graduated from elementary school in Osijek and 2.gimnazija high school in Osijek with excellence. He graduated from the Faculty of Law in Osijek in 2007.

In 2010, he was appointed as teaching assistant at the Chair of labor and social security law at the Faculty of Law in Osijek.

In 2011 he successfully completes the program of pedagogical-psychological and didactic-methodical training at the Faculty of Teacher Education in Osijek. He enrolled postgraduate studies in 2011 at the Faculty of Law of the Pan-European University "Apeiron" Banja Luka. Having passed the exams prescribed by the study program ,he successfully defended his master's thesis entitled "Working hours - Changes and Challenges"(Mentor: Full professor Vilim Herman,Ph.D.) on October 11th 2013.

He then conducted a research on his PhD thesis at the University of Tokyo, Faculty of Law, Japan in 2013.

In the same year he applied his Ph.D. thesis titled "Working relation and decent work" at the Faculty of Law of the Pan-European University "Apeiron" Banja Luka which was successfully defended under the mentorship of Full professor Vilim Herman,Ph.D. on July 14th 2015.

Both foreign diplomas are validated by the Agency for Science and Higher Education Zagreb (ENIC-NARIC office).

In the same year he was elected as a postdoctoral assistant (senior assistant),since February 2017. as assistant professor and then since February 6th 2023. as associate professor at the Chair of labor and social security law and social work of the Faculty of Law of Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, where he currently works.

In 2023. he was elected as acting Head of the same Chair.

He also actively participates in scientific activity by publishing scientific papers independently and in co-authorship.

He actively participates in domestic and international conferences.

He is actively using English and Italian language in speech and script and possesses passive knowledge of Spanish and Portuguese

The main areas of his scientific interest are: decent work, protection against discrimination and mobbing at the workplace, job flexibility, legal protection of persons with disabilities.

He teaches the following courses: Basics of labor and social security law, Social policy (Professional administrative study programme), Social security law (Undergraduate university study of social work).

Professional Undergraduate Administrative Study Programme

University Integrated Undergraduate and Graduate Study Programme in Law

University Undergraduate Study Programme in Social Work

Petričević, Anton

An impact of emigration and negative demographic trends on the Croatian labor market // Reflections on the Mediterranean / Jurčević, Katica ; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Ramljak, Ozana (ur.).

Zagreb: Institute of Social Sciences Ivo Pilar ; etc., 2019. str. 583-593 (ostalo, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Petričević, Anton

Decent work and decent working hours in the world of modern technologies // Building an adapted business law Contributions to the 11th International Conference Perspectives of Business Law in the third Millennium / De Carvalho, Sonia ; Petričević, Anton (ur.).

Bucharest, Paris, Calgary, 2022. str. 60-74 (ostalo, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Petričević, Anton; Breški, Marina

PERSONS WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES FACING THE CHALLENGES OF THE FUTURE-STIGMATIZATION, ADAPTATION, INCLUSION // Iustinianus Primus Law Review, 12 (2021), 2; 1-13 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Petričević, Anton; Medarić, Davor

Pravo radnika na dostojanstven rad i radno okruženje bez stresa // Pravni vjesnik-časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti

Osijek: Pravni fakultet Osijek, 2014. str. 405-419 (ostalo, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso))