Pravo socijalne sigurnosti

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPravo socijalne sigurnosti
Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Anton Petričević
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Stjepana Radića 13, kabinet 56
Telefon+385 31 224 556
e-mailanton.petricevic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Od svoga osnutka 1919. godine Međunarodna organizacija rada podupire države članice u izgradnji nacionalnih sutava socijalne sigurnosti. Nacionalne politike socijalne zaštite imaju stoga iznimno važnu ulogu u realizaciji temeljnog ljudskog prava na socijalnu sigurnost, jer recentne statističke analize govore o samo 27% svjetskog stanovništva koje uživa potpun pristup sustavu socijane sigurnosti, dok ostatak populacije djelomično ili uopće ne uživa socijalnu zaštitu (World Social Protection Report 2014/15, Building economic recovery, inclusive development and social justice, ILO, Geneva 2014.). Sadržaj predmeta obuhvatit će tematske cjeline neophodne za ostvarivanje ciljeva predmeta u pogledu determiniranja pojmova i instituta socijalne sigurnosti (filozofija i politika socijalnog prava); povijesnog razvoja sustava socijalne sigurnosti na univerzalnoj razini (od početka 20. stoljeća do danas), kroz diskurs sistematizacije javnih socijalnih sustava; socijalne zaštite žena, djece i obitelji (uloga socijalne zaštite u ostvarivanju socijalnih prava djece; povlastice u kontekstu zaštite djece i obitelji, utjecaj fiskalne konsolidacije na sustav zaštite djece i obitelji), zaštite žena i muškaraca u svijetu rada (zaštita nezaposlenih, zaštita za slučaj ozljede na radu, profesionalne bolesti i nastanka invaliditeta, zaštita majčinstva i roditeljstva – međunarodni, europski i nacionalni kontekst), zaštite osoba starije životne dobi (tipovi i vrste mirovinskih sustava, mirovinski sustav RH, prevencija rizika siromaštva u vrijeme mirovine –pad vrijednosti mirovina i zaštita socijalnih slučajeva); zdravstvena zaštite i zdravstvenog osiguranja (razine javne i privatne zdravstvene zaštite) i osobitosti sustava koordinacije pravnih pravila sustava socijalne sigurnosti u EU kao posljedice slobode kretanja osoba/radnika (pojmovni kontekst, relevantno zakonodavstvo i opseg prava).

Ishodi učenja kolegija

Identificirati i definirati temeljne institute i osobitosti razvoja sustava socijalne sigurnosti u univerzalnom, europskom i nacionalnom kontekstu. , Objasniti povijesni razvoj sustava socijalne sigurnosti u svijetu, EU i Hrvatskoj, uključujući koncepte sustava socijalne sigurnosti i odnos međunarodnih, europskih i nacionalnih standarda, Shvatiti osobitosti sustava socijalne sigurnosti u EU kao posljedice slobode kretanja osoba/radnika (relevantan pravni okvir, koordinacija pravnih pravila, opseg, načini i uvjeti ostvarivanja prava), .Interpretirtati relevantno nacionalno zakonodavstvo u području sustava socijalne sigurnosti (opseg i uvjeti korištenja prava, korisnici, obveze,), Demonstrirati nužna znanja u nacionalnom sustavu socijalne sigurnosti i primijeniti ih na jednostavnije slučajeve iz prakse (primjenjivo pravo, primjenjiv pravni institut), .Analizirati poteškoće u ostvarivanju pravne zaštite ranjivih skupina (žene, djeca, korisnici iz sustava socijalne skrbi, invalidi, osobe starije životne dobi),

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo: studenti u okviru kolegija pišu esej na zadanu te3mu
Dodatne činjenice
Studenti trebaju imati upisanu treću godinu preddiplomskog sveučilišnog studija "socijalni rad"
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Anton Ravnić. Osnove radnog prava (stranice: 207-252; 279-302.) . 2004. Pravni fakultet u Zagrebu,Zagreb
Ivana Vukorepa,. Mirovinski sustavi. 2012. Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb
-. Uredba (EEC) 1408/71.. 1971. -
-. Uredba (EEC) 574/72.. 1972. -
-. Uredba (EC) 883/2004.. 2004. -
-. Uredba (EC) 987/2009.. 2009. -
-. Uredba (EC) 988/2009.. 2009. -
-. Uredba (EU) 1244/2010.. 2010. -
-. . Uredba (EU) 465/2012.. 2012. -
-. Uredba (EU) 1224/2012.. 2012. -
. Zakon o tržištu rada . 2022. Narodne novine 118/18, 32/20,18/22
. Zakon o socijalnoj skrbi . 2022. Narodne novine 18/22, 46/22,119/22
. Zakon o doplatku za djecu . 2018. Narodne novine 94/01, 138/06, 107/07 i 37/08, 61/11, 112/12),82/15, 58/18.
-. Zakon o mirovinskom osiguranju . 2022. Narodne novine 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16,18/18,62/118, 115/18), 102/19, 84/21, 119/22
-. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju . 2023. Narodne novine 80/13, 137/13, 98/19,33/23
-. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. 2022. Narodne Novine 152/22
-. Zakon o zdravstvenoj zaštiti . 2022. Narodne novine 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/22
-. Zakon o zaštiti na radu . 2018. Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14,94/18, 96/18.
-. Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. 2013. NN 54/13
-. Nastavni materijali i bilješke s predavanja.. 2022. -
Izborna literatura
-. World Social Protection Report 2014/15, Building economic recovery, inclusive development and social justice,. 2014. ILO, Geneva
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleSocial Security Law
Chair of Labour and Social Security Law Sciences and Social Work
Number of ECTS credits5
Lecturerizv.prof.dr.sc. Anton Petričević
Office AddressRadićeva 13 Stjepana Radića 13, kabinet 56
Telephone+385 31 224 556
e-mailanton.petricevic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Since its founding in 1919, the International Labor Organization has been supporting member states in construction national social security systems. National social protection policies therefore have an extremely important role in the realization of the fundamental human right to social security, because recent statistical analyzes speak of only 27% of the world's population enjoys full access to the social security system, while the rest of population partially or does not enjoy social protection at all (World Social Protection Report 2014/15, Building economic recovery, inclusive development and social justice, ILO, Geneva 2014). The content of the course will include the thematic units necessary to achieve the goals of the course in terms of determining concepts and institutes of social security (philosophy and policy of social law); historical development of the social security system at the universal level (from the beginning of the 20th century to the present), through discourse of systematization of public social systems; social protection of women, children and families (the role of social protection in realization of children's social rights; benefits in the context of child and family protection, the impact of fiscal consolidation on the child and family protection system), protection of women and men in the world of work (protection of the unemployed,protection in case of injury at work, occupational disease and disability, protection of motherhood and parenthood– international, European and national context), protection of elderly persons (types of pensions system, pension system of the Republic of Croatia, prevention of the risk of poverty at the time of retirement - decline in the value of pensions and protection of social cases); health care and health insurance (public and private levels health care) and particularities of the system of coordination of legal rules of the social security system in the EU as the consequences of a person's/worker's freedom of movement (conceptual context, relevant legislation and scope of rights).

Course learning outcomes

Identify and define the fundamental institutes and peculiarities of the development of the social security system in the universal, European and national context., Explain the historical development of the social security system in the world, the EU and Croatia, including concepts of social security system and the relationship between international, European and national standards, Understand the peculiarities of the social security system in the EU as a consequence of the freedom of movement of persons/workers (relevant legal framework, coordination of legal rules, scope, methods and conditions for exercising rights), Interpret the relevant national legislation in the area of the social security system (scope and conditions of use of rights , users, obligations,), Demonstrate necessary knowledge in the national social security system and apply them to simpler cases from practice (applicable law, applicable legal institute), Analyze the difficulties in achieving legal protection of vulnerable groups (women, children, users from the social welfare system, disabled, elderly people),

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other: studenti u okviru kolegija pišu esej na zadanu te3mu
ADDITIONAL FACTS
Students should be enrolled in the third year of undergraduate university study of social work
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Anton Ravnić. Osnove radnog prava (stranice: 207-252; 279-302.) . 2004. Pravni fakultet u Zagrebu,Zagreb
Ivana Vukorepa,. Mirovinski sustavi. 2012. Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb
-. Uredba (EEC) 1408/71.. 1971. -
-. Uredba (EEC) 574/72.. 1972. -
-. Uredba (EC) 883/2004.. 2004. -
-. Uredba (EC) 987/2009.. 2009. -
-. Uredba (EC) 988/2009.. 2009. -
-. Uredba (EU) 1244/2010.. 2010. -
-. . Uredba (EU) 465/2012.. 2012. -
-. Uredba (EU) 1224/2012.. 2012. -
. Zakon o tržištu rada . 2022. Narodne novine 118/18, 32/20,18/22
. Zakon o socijalnoj skrbi . 2022. Narodne novine 18/22, 46/22,119/22
. Zakon o doplatku za djecu . 2018. Narodne novine 94/01, 138/06, 107/07 i 37/08, 61/11, 112/12),82/15, 58/18.
-. Zakon o mirovinskom osiguranju . 2022. Narodne novine 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16,18/18,62/118, 115/18), 102/19, 84/21, 119/22
-. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju . 2023. Narodne novine 80/13, 137/13, 98/19,33/23
-. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. 2022. Narodne Novine 152/22
-. Zakon o zdravstvenoj zaštiti . 2022. Narodne novine 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/22
-. Zakon o zaštiti na radu . 2018. Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14,94/18, 96/18.
-. Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. 2013. NN 54/13
-. Nastavni materijali i bilješke s predavanja.. 2022. -
Optional reading
-. World Social Protection Report 2014/15, Building economic recovery, inclusive development and social justice,. 2014. ILO, Geneva