Djelatnici

izv.prof.dr.sc. Katarina Knol Radoja

  • Hrvatski
  • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Telefon :
+385 31 224 500

Ured (prostorija):
-

Termin konzultacija:
prema dogovoru

Datum rođenja: 13.1.1982.

Obrazovanje:

2015. obranila doktorski rad na temu: Pretpostavke dopuštenosti podnošenja tužbe u odnosu na određene pravne subjekte

2013. na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku završen program općeg pedagoško - psihološkog i didaktičko - metodičkog obrazovanja 2009. položila pravosudni ispit

2001- 2006. Pravni fakultet u Osijeku, dipl.iur.

Radno iskustvo:

2021. izvanredna profesorica, Građansko procesno pravo, PFO

2016. docentica, Građansko procesno pravo, Pravni fakultet Osijek

2015. viša asistentica, Građansko procesno pravo, Pravni fakultet Osijek

2008. asistentica, Građansko procesno pravo, Pravni fakultet Osijek

2007.-2008. volontirala na Općinskom sudu u Osijeku, zaposlena u štednokreditnoj zadruzi

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Knol Radoja, Katarina. The Effectiveness of Civil Protection of the Environment. // Economic and Social Development (Book of Proceedings), 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development / Zeljka Primorac, Candida Bussoli and Nicholas Recker (ur.). – Split, 2016., 64.-73.

Knol Radoja, Katarina. Naknada štete prouzročene cijepljenjem // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 39 (2018),1; 507.-534.

Jelinić Zvonimir; Knol Radoja, Katarina. Mutual recognition of judicial decisions and the right to a fair trial with special focus on the ECHR’s findings in the case of Avotiņš v. Latvia, // EU and comparative law issues and challenges series/Petrašević, Tunjica; Duić, Dunja (ur.). Osijek: Faculty of Law Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2018., 571-585.

Knol Radoja, Katarina. Utjecaj odredbi o nadležnosti na razinu zaštite prava na privatnost u Europskoj uniji. // Zbornik radova s IV. Međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", Šago, Dinka; Čizmić, Jozo; Rijavec, Vesna; Janevski, Arsen; Lazić Smoljanić, Vesna; Sesar, Milijan; Galič, Aleš (ur.). - Split: Sveučilište u Splitu Pravni fakultet, 2018., 213-234.

Knol Radoja, Katarina. Vaccine injury - burden of proof of the defect and the causal link in the light of the judgment in the case C-621/15. // EU and comparative law issues and challenges series/Petrašević, Tunjica; Duić, Dunja (ur.). Osijek : Faculty of Law Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2019., 255.- 274.

Knol Radoja, Katarina. Odstupanja od načela jedinstva nasljeđivanja u Uredbi EU o nasljeđivanju. // Pravni vjesnik. 35 (2019), 2; 49-66.

Knol Radoja, Katarina. The right of access to the court in individual labor disputes. // Balkan Social Science Review. 13 (2019), 13; 7-25.

Knol Radoja, Katarina. Freedom of expression on the internet - Case 18/18 Eva Glawischnig-Piesczek v Facebook Ireland limited. // Balkan Social Science Review. 15 (2020), 7-25.

Knol Radoja, Katarina. Pravo na saslušanje i izražavanje mišljenja u posebnim ovršnim postupcima radi predaje djeteta i ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 42 (2021), 1; 167-185.

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 31 224 500

Office (room):
-

Office hours:
-

Date of birth: 13.1.1982.

Education:

2015. PhD. (civil and civil procedure law)

2013. at Teachers College in Osijek graduated program of general pedagogical - psychological and didactic - methodical education

2009. passed the bar exam

2001- 2006. Faculty of Law in Osijek, mag.iur.

Work experience:

2021.- Associate Professor, Phd, Civil procedure law, Faculty of Law Osijek

2016. Assistant Professor, Phd., Civil procedure law, Faculty of Law Osijek

2015. Research assistant, postdoctoral, Civil procedure law, Faculty of Law Osijek

2008. Research assistant, Civil procedure law, Faculty of Law Osijek

2007.-2008. volunteered at the Municipal Court in Osijek

University Integrated Undergraduate and Graduate Study Programme in Law

Knol Radoja, Katarina. The Effectiveness of Civil Protection of the Environment. // Economic and Social Development (Book of Proceedings), 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development / Zeljka Primorac, Candida Bussoli and Nicholas Recker (ur.). – Split, 2016., 64.-73.

Knol Radoja, Katarina. Naknada štete prouzročene cijepljenjem // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 39 (2018),1; 507.-534.

Jelinić Zvonimir; Knol Radoja, Katarina. Mutual recognition of judicial decisions and the right to a fair trial with special focus on the ECHR’s findings in the case of Avotiņš v. Latvia, // EU and comparative law issues and challenges series/Petrašević, Tunjica; Duić, Dunja (ur.). Osijek: Faculty of Law Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2018., 571-585.

Knol Radoja, Katarina. Utjecaj odredbi o nadležnosti na razinu zaštite prava na privatnost u Europskoj uniji. // Zbornik radova s IV. Međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", Šago, Dinka; Čizmić, Jozo; Rijavec, Vesna; Janevski, Arsen; Lazić Smoljanić, Vesna; Sesar, Milijan; Galič, Aleš (ur.). - Split: Sveučilište u Splitu Pravni fakultet, 2018., 213-234.

Knol Radoja, Katarina. Vaccine injury - burden of proof of the defect and the causal link in the light of the judgment in the case C-621/15. // EU and comparative law issues and challenges series/Petrašević, Tunjica; Duić, Dunja (ur.). Osijek : Faculty of Law Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2019., 255.- 274.

Knol Radoja, Katarina. Odstupanja od načela jedinstva nasljeđivanja u Uredbi EU o nasljeđivanju. // Pravni vjesnik. 35 (2019), 2; 49-66.

Knol Radoja, Katarina. The right of access to the court in individual labor disputes. // Balkan Social Science Review. 13 (2019), 13; 7-25.

Knol Radoja, Katarina. Freedom of expression on the internet - Case 18/18 Eva Glawischnig-Piesczek v Facebook Ireland limited. // Balkan Social Science Review. 15 (2020), 7-25.

Knol Radoja, Katarina. Pravo na saslušanje i izražavanje mišljenja u posebnim ovršnim postupcima radi predaje djeteta i ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 42 (2021), 1; 167-185.