Nomotehnika

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaNomotehnika
Katedra ustavnog i europskog prava
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Mato Palić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 63
Telefon+385 31 224 563
e-mailmato.palic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Propisi i opći akti u hrvatskom sustavu prava, 2. Hijerarhija pravnih propisa, 3. Obujam pravnog propisa, 4. Pretpostavke za izradu i donošenje pravnog propisa, 5. Plan normativne djelatnosti, 6. Načela za izradu pravnih propisa, 7. Izrada konačnog teksta pravnog propisa, 8. Akti Ustavnog suda Republike Hrvatske, 9. Akti institucija Europske unije

Ishodi učenja kolegija

Aktivno sudjelovati u izradi konkretnog općeg i/ili pojedinačnog pravnog akta jednostavnijeg karaktera, Opisati proceduralne aspekte izrade i donošenja pravnih propisa osobito u okviru hrvatskog pravnog sustava, Kritički analizirati postojeće procedure donošenja pravnih propisa na različitih razinama vlasti, Sudjelovati u postojećim savjetovanjima s zainteresiranom javnosti u procesu donošenja pravnih propisa, Primijeniti nomotehničke principe izrade pravnih propisa,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Borković, Ivo. Nomotehnika. 1996. Pravni fakultet u Splitu i Pravni fakultet Osijek
Lauc, Zvonimir. Regulatorni sustav Republike Hrvatske, Dvadeseta obljetnica hrvatskoga ustava, HAZU i Hrvatska udruga ustavnog prava. 2010. Novi informator, Zagreb
Lauc, Zvonimir. Kako pisati, čitati, tumačiti i primjenjivati ustav, Ustav i demokracija. 2012. HAZU, Zagreb
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleNomotechnic
Chair of Constitutional and European Law
Number of ECTS credits5
Lecturerdoc.dr.sc. Mato Palić
Office AddressRadićeva 13 63
Telephone+385 31 224 563
e-mailmato.palic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Normative regulation in the Croatian regulatory system, 2. Hierarchy of regulations in the Republic of Croatia, 3. Scope of normative regulation, 4. Subjective and objective requirements for normative regulation, 5. Normative regulation plan, 6. Principles of normative regulation, 7. Drafting the final proposition of a regulation and adopting procedure, 8. Acts of the Constitutional Court of the Republic of Croatia, 9. Acts of the institutions of the European Union

Course learning outcomes

Active participation in the normative regulatory procedure of a basic regulatory act, Describe the procedural aspects of normative regulation with particular attention on the Croatian legal system, Critical analysis of the existing legislative procedure on different levels of government, Participation in the current legislative procedure public consultation sessions, Applying normative regulatory principles in practice,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Borković, Ivo. Nomotehnika. 1996. Pravni fakultet u Splitu i Pravni fakultet Osijek
Lauc, Zvonimir. Regulatorni sustav Republike Hrvatske, Dvadeseta obljetnica hrvatskoga ustava, HAZU i Hrvatska udruga ustavnog prava. 2010. Novi informator, Zagreb
Lauc, Zvonimir. Kako pisati, čitati, tumačiti i primjenjivati ustav, Ustav i demokracija. 2012. HAZU, Zagreb
Optional reading