Ustavno procesno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaUstavno procesno pravo
Katedra ustavnog i europskog prava
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Mato Palić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 63
Telefon+385 31 224 563
e-mailmato.palic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Racionalizacija vlasti - susret zakonodavne i izvršne vlasti. Povijest legalnih procesa: od formula rimskog prava, possitiones common law-a, talijanskih statuta, francuskih countumes - kao transformacija sudske prakse u pravo legalne procedure. Običajno pravo; presedani; pravna načela. Regulatorne reforme i legitimitet 2. Ustavno materijalno i procesno pravo. Razvoj parlamentarnog prava O parlamentarnom pravu općenito. Evolucija. Parlamentarno pravo u Hrvatskoj. 3.. Karakteristike parlamenta - tehnologija funkcioniranja predstavničkog tijela (izbor, konstituiranje parlamenta; djelovanje; raspuštanje). 3. Organizacija i funkcioniranje parlamenta. Unutrašnja organizacija parlamenta. Poslovnik. Financijska autonomija. Oblici rada parlamenta. Pomoćni organi i zajedničke sjednice domova. Predsjedatelj. Dnevni red. Normativno uređenje intervencija. Stegovne mjere. Načini glasovanja. Kvorum i potrebne većine. Publiciranje rasprava. Službeni jezik. Političke stranke i političke grupe. Odbori. Parlamentarna sredstva informiranja. Informacije koje pribavljaju službe dokumentacije. Parlament i novinari. 4. Zakonodavna funkcija parlamenta Zakonodavna inicijativa. Izvanparlamentarne konzultacije o zakonima. Kvantitativni podaci o zakonodavstvu. Faze zakonodavnog postupka. Uloga odbora. Amandmani. Delegirano zakonodavstvo. "Decizionističko odlučivanje" (većina-manjina); javno zagovaranje; lobiranje. Ponovno ispitivanje zakona i pravo veta. Akti parlamenta. Uloga i mjesto civilnog društva u zakonodavnoj tehnologiji (usklađivanje različitih ekonomskih i socijalnih interesa). 5. Razvoj ustavnosudbenog prava. 6. Konstitucionalizam i sudski aktivizam. 7. Konstitucionalizam i sudski aktivizam u ostvarivanju novog europskog pravnog poretka. 8. Kontrola ustavnosti zakona. 9. Europske nove demokracije i sudski aktivizam. 10. Sudski aktivizam i ustavno sudovanje u Republici Hrvatskoj

Ishodi učenja kolegija

Sustavno i objektivno analizirati funkcioniranje političkog sustava i predstavničke demokracije, Analizirati tijek i institute ustavnosudskog postupka, Analizirati i ocijeniti načine ostvarivanja konstitucionaliziranog načela diobe vlasti, Ustavnopravno produbljeno prosuđivati specifičnu misiju parlamenta, vlade i ustavnog suda u državi i društvu, Osmisliti adekvatna rješenja koja se odnose na pripremanje i donošenje akata,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Bačić, Arsen. Parlamentarno pravo Hrvatske i poredbene parlamentarne procedure. 2004. Pravni fakultet u Splitu
. Hrvatsko ustavno sudovanje - de lege lata i de lege ferenda. 2009. HAZU, Zagreb
Izborna literatura
Bačić, Petar. Konstitucionalizam i sudski aktivizam, doktorski rad. 2009. Pravni fakultet u Splitu
Abraham, Louis Arnold, Hawtrey, Stephen Charles. Abraham and Hawtrey's Parliamentary Dictionary. 1970. Butterworth, London
Copland, Gary, Patterson, Samuel C.. Parliaments in the modern world - Changing institutions. 1990. Norton P. Legislatures, University of Michigan
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleConstitutional Procedural Law
Chair of Constitutional and European Law
Number of ECTS credits6
Lecturerdoc.dr.sc. Mato Palić
Office AddressRadićeva 13 63
Telephone+385 31 224 563
e-mailmato.palic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Rationalisation of government - legislative vs executive elements of government, 2. Constitutional law (material and procedural elements), 3. Characteristics and functioning of the parliament, 4. Legislative function of the parliament, 5. Constitutional procedural law development, 6. Constitutionalism and judicial activism, 7. Constitutionalism and judicial activism in making and developing a new, European legal setting, 8. Constitutional control of laws, 9. New European democracies and judicial activism, 10. Judicial activism and constitutional court procedure in the Republic of Croatia

Course learning outcomes

Systematic and objective analysis of functioning of the political system in the Republic of Croatia and of representative democracy in general, Analysis of the constitutional court elements and procedure, Analyse and evaluate the realisation of the principle of separation of powers, Deep constitutional law analysis and judgment analysis of the roles of the parliament, the government and the constitutional court in state and society, Envision adequate legislative and practical solutions to the problems of legislation,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Bačić, Arsen. Parlamentarno pravo Hrvatske i poredbene parlamentarne procedure. 2004. Pravni fakultet u Splitu
. Hrvatsko ustavno sudovanje - de lege lata i de lege ferenda. 2009. HAZU, Zagreb
Optional reading
Bačić, Petar. Konstitucionalizam i sudski aktivizam, doktorski rad. 2009. Pravni fakultet u Splitu
Abraham, Louis Arnold, Hawtrey, Stephen Charles. Abraham and Hawtrey's Parliamentary Dictionary. 1970. Butterworth, London
Copland, Gary, Patterson, Samuel C.. Parliaments in the modern world - Changing institutions. 1990. Norton P. Legislatures, University of Michigan