Europeizacija hrvatske uprave

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaEuropeizacija hrvatske uprave
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Zgrada, kabinetRadićeva 13 38
Telefon+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Uvod Procesi: Globalizacija, tranzicija, eurointegracije, europeizacija, modernizacija. Rast upravne složenosti. Promjene u sustavu javne uprave te utjecaj pristupanja EU. 2. Temeljna pitanja državne uprave Teritorijalni upravni sustav. Državna uprava kao sustav – elementi i unutarnji odnosi u sustavu. Suvremeni upravni razvoj: samostalne izvršne agencije, nezavisna regulacijska tijela, i druge institucionalne inovacije. Oblici privatizacije dijelova državne uprave. Promjene odnosa u upravnim sustavima: jačanje institucija za oblikovanje javnih politika (policy institucije), osamostaljenje izvršnih dijelova, jačanje koordinacije, prijelaz naglaska od struktura prema programima. Instrumenti koordinacije (vlada, propisi, financijski, organizacijski, personalni, nadzorni i drugi). Klasifikacija upravnih poslova. Djelokrug i nadležnost. Promjene načina obavljanja upravnih poslova. Promjene u pogledu upravnog osoblja: od personalne administracije prema menadžmentu ljudskih potencijala. Relevantna okolina državne uprave: politički sustav, društvena okolina, građani, međunarodne organizacije. Politički utjecaj na državnu upravu i politički nadzor državne uprave. Ostali oblici nadzora državne uprave. Razvoj odnosa građana i uprave. Utjecaj međunarodnih organizacija i upravnih procesa na mijenjanje nacionalnih upravnih sustava. 3. Državna uprava u Republici Hrvatskoj Utjecaj Hrvatskog sabora na javnu upravu. Ovlasti predsjednika Republike u odnosu na državnu upravu. Vlada kao političko i upravno vodstvo državne uprave. Središte vlade kao koordinativni centar državne uprave: tajništvo vlade i ostale institucije središta vlade. Tijela državne uprave. Odnosi u sustavu državne uprave. Poslovi državne uprave i načini njihovog obavljanja. Horizontalna i vertikalna koordinacija u sustavu hrvatske državne uprave. Odnos službenika prema građanima. Nadzor nad hrvatskom državnom upravom (politički nadzor, pučki pravobranitelj, upravni i inspekcijski nadzor, sudski nadzor). Karakteristike hrvatske uprave. Razvoj hrvatske uprave nakon 1990. 4. Upravne reforme Javna uprava i vrijednosti: demokratske političke, pravne, ekonomske i socijalne vrijednosti. Promjene vladajućih upravnih doktrina u suvremeno doba. Nova javna uprava (new public administration). Novi javni menadžment (new public management). Dobra vladavina i uprava (good governance). Pojam i tipovi reformi. Uzroci reformi. Tradicionalni weberijanski model uprave, pravna država i suvremene upravne reforme. Kriza socijalne države i suvremene upravne reforme. Mjerila i faktori uspješnosti upravnih reformi. Promjene položaja građana prema upravi. Menadžerske reforme: strukturne, funkcionalne, personalne i druge mjere i učinci. Upravne reforme u pojedinim europskim zemljama – sličnosti u pristupu, razlike u provedbi i učincima, pouke za Republiku Hrvatsku. Funkcionalni pregled kao najčešći tip upravne reforme u tranzicijskim zemljama. 5. Modernizacija i europeizacija hrvatske javne uprave Europski upravni prostor (European administrative space) i europski upravni standardi. Uloga i djelovanje SIGMA-e. Načela i usmjerenja reforme. Područja, komponente i mjere modernizacijske reforme. Provedba reforme. Dosadašnja reformska iskustva. Poticaji i ograničenja.

Ishodi učenja kolegija

definirati temeljne pojmove iz područja javne uprave (tijela, poslovi, nadzor, europski upravni prostor, upravne reforme, proces europeizacije), nabrojati i objasniti tijela i poslove državne uprave, temeljna načela europske javne uprave i europskog upravnog prostora, ovlasti i akte Vlade Republike Hrvatske, usporediti upravne sustave tranzicijskih zemalja, analizirati prednosti i nedostatke navedenih sustava i samostalno kritički promišljati o problemima u sustavu javne uprave, nabrojati i opisati faze razvoja upravnih sustava te objasniti temeljne značajke odnosa građana s upravom te iznijeti konkretne primjere istoga, nabrojati temeljne upravne vrijednosti i upravne standarde te objasniti temeljne karakteristike upravnih doktrina razlikovati vrste upravnih reformi te objasniti utjecaj procesa europeizacije i modernizacije na reformu sustava javne uprave u Republici Hrvatskoj, analizirati učinke upravnih reformi u Republici Hrvatskoj i predlagati konkretna normativna rješenja , primijeniti stečeno znanje iz navedenog predmeta na konkretne primjere iz prakse uz tumačenje zakonskih tekstova odabranih instituta,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su obvezni redovito pohađati predavanja uz aktivno sudjelovanje u raspravi na odabranu tematiku i iznošenje vlastitih stajališta, mišljenja, kritičko argumentiranje i predlaganje konkretnih rješenja vezanih za problemsko pitanje.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Ljubanović, Boris . Modernizacija hrvatske državne uprave – zahtjevi i ostvarenja,. 2005. Pravni vjesnik, br. 3-4, str. 269.-277. Pravni fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
Koprić, Ivan; Pusić, Eugen, Ivanišević, Stjepan et. al.. Javna uprava – Nastavni materijali. 2006. _Suvremena javna uprava. str. 3-6, 19-43, 137-158, 161-168, 347-391_
Pusić, Eugen . Država i državna uprava. 1999. Pravni fakultet u Zagrebu
Koprić, Ivan. Managing Public Administration Reform in Croatia. 2008. Hrvatska javna uprava, br. 3
Ustav Republike Hrvatske, . NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14 . 2022.
Zakon o Vladi Republike Hrvatske, . NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22. 2022.
Zakon o sustavu državne uprave, . NN 66/19. 2022.
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, . NN 85/20. 2022.
Nacionalni plan razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. godine. https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategije,%20planovi,%20izvje%C5%A1%C4%87a/Nacionalni%20plan%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202022_2027.pdf. 2022. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
Izborna literatura
Koprić, Ivan (prir.) . Modernizacija hrvatske uprave. . 2004. _Društveno veleučilište u Zagrebu_
Hayward, Jack, Anand Menon . Governing Europe. 2003. Oxford etc.; Oxford University Press
Farnham, David, Sylvia Horton, John Barlow, Annie Hondeghem (eds.) . New Public Managers in Europe: Public Servants in Transition. . 1996. Basingstoke i London: MacMillan Press
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEuropeization of Croatian Administration
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits4
Lecturerprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Office AddressRadićeva 13 38
Telephone+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Introduction Processes: Globalization, transition, European integration, Europeanization, modernization. Growth of administrative complexity. Changes in the public administration system and the impact of EU accession. 2. Fundamental issues of state administration Territorial administrative system. State administration as a system - elements and internal relationships in the system. Contemporary administrative developments: independent executive agencies, independent regulatory bodies, and other institutional innovations. Forms of privatization of parts of state administration. Changes in relations in administrative systems: strengthening of institutions for shaping public policies (policy institutions), independence of executive parts, strengthening of coordination, shift of emphasis from structures to programs. Coordination instruments (government, regulations, financial, organizational, personnel, supervisory and others). Classification of administrative tasks. Scope and jurisdiction. Changes in the way administrative work is performed. Changes in administrative personnel: from personnel administration to human resources management. Relevant environment of state administration: political system, social environment, citizens, international organizations. Political influence on state administration and political supervision of state administration. Other forms of state administration supervision. Development of relations between citizens and administration. The influence of international organizations and administrative processes on changing national administrative systems. 3. State administration in the Republic of Croatia The influence of the Croatian Parliament on public administration. Powers of the President of the Republic in relation to the state administration. Government as the political and administrative leadership of the state administration. The center of government as a coordinating center of state administration: the government secretariat and other institutions of the center of government. State administration bodies. Relations in the state administration system. State administration jobs and ways of performing them. Horizontal and vertical coordination in the Croatian state administration system. The attitude of officials towards citizens. Supervision of the Croatian state administration (political supervision, ombudsman, administrative and inspection supervision, judicial supervision). Characteristics of the Croatian administration. The development of Croatian administration after 1990. 4. Administrative reforms Public administration and values: democratic political, legal, economic and social values. Changes in the ruling administrative doctrines in modern times. New public administration (new public administration). New public management (new public management). Good governance and administration. Concept and types of reforms. Causes of reforms. The traditional Weberian model of administration, the rule of law and contemporary administrative reforms. Crisis of the welfare state and contemporary administrative reforms. Criteria and success factors of administrative reforms. Changes in the position of citizens towards the administration. Managerial reforms: structural, functional, personnel and other measures and effects. Administrative reforms in certain European countries - similarities in approach, differences in implementation and effects, lessons for the Republic of Croatia. Functional review as the most common type of administrative reform in transition countries. 5. Modernization and Europeanization of Croatian public administration European administrative space and European administrative standards. The role and activity of SIGMA. Principles and orientations of the reform. Areas, components and measures of modernization reform. Implementation of the reform. Previous reform experiences. Incentives and constraints.

Course learning outcomes

define basic terms in the field of public administration (bodies, jobs, supervision, European administrative area, administrative reforms, Europeanization process), enumerate and explain the bodies and tasks of state administration, the basic principles of European public administration and the European administrative area, powers and acts of the Government of the Republic of Croatia, to compare the administrative systems of transition countries, to analyze the advantages and disadvantages of the mentioned systems and to critically think independently about the problems in the public administration system, enumerate and describe the stages of development of administrative systems and explain the fundamental features of the relationship between citizens and the administration and present specific examples of the same, enumerate basic administrative values and administrative standards and explain the basic characteristics of administrative doctrines distinguish types of administrative reforms and explain the influence of the process of Europeanization and modernization on the reform of the public administration system in the Republic of Croatia, analyze the effects of administrative reforms in the Republic of Croatia and propose specific normative solutions, apply the acquired knowledge from the specified subject to concrete examples from practice with the interpretation of legal texts of the selected institutes,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are obliged to regularly attend lectures with active participation in the discussion on the chosen topic and presenting their own points of view, opinions, critical argumentation and proposing concrete solutions related to the problematic issue.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Ljubanović, Boris . Modernizacija hrvatske državne uprave – zahtjevi i ostvarenja,. 2005. Pravni vjesnik, br. 3-4, str. 269.-277. Pravni fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
Koprić, Ivan; Pusić, Eugen, Ivanišević, Stjepan et. al.. Javna uprava – Nastavni materijali. 2006. _Suvremena javna uprava. str. 3-6, 19-43, 137-158, 161-168, 347-391_
Pusić, Eugen . Država i državna uprava. 1999. Pravni fakultet u Zagrebu
Koprić, Ivan. Managing Public Administration Reform in Croatia. 2008. Hrvatska javna uprava, br. 3
Ustav Republike Hrvatske, . NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14 . 2022.
Zakon o Vladi Republike Hrvatske, . NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22. 2022.
Zakon o sustavu državne uprave, . NN 66/19. 2022.
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, . NN 85/20. 2022.
Nacionalni plan razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. godine. https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategije,%20planovi,%20izvje%C5%A1%C4%87a/Nacionalni%20plan%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202022_2027.pdf. 2022. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
Optional reading
Koprić, Ivan (prir.) . Modernizacija hrvatske uprave. . 2004. _Društveno veleučilište u Zagrebu_
Hayward, Jack, Anand Menon . Governing Europe. 2003. Oxford etc.; Oxford University Press
Farnham, David, Sylvia Horton, John Barlow, Annie Hondeghem (eds.) . New Public Managers in Europe: Public Servants in Transition. . 1996. Basingstoke i London: MacMillan Press