Sudska kontrola uprave

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaSudska kontrola uprave
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Zgrada, kabinetRadićeva 13 38
Telefon+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

I. Povijesni pregled razvitka sudske kontrole uprave: Francuski model posebnih upravnih sudova. Angloamerički model redovnih sudova. Miješanje dvaju modela (institut "administratora-suca"). Širina nadležnosti sudske kontrole uprave (spor konstatacije, spor anulacije, spor pune jurisdikcije). Autonomija ili vezanost uprave i sudstva. II. Upravni spor u domaćem pravu: Ustavna osnova sudskog nadzora uprave u Hrvatskoj. Temeljna obilježja upravnog spora: vrste, objekt, nadležnost, stranke u postupku, pokretanje i tok postupka, odluke, pravni lijekovi (redovni i izvanredni), obvezatnost sudske odluke. III. Nadzor rada uprave u drugim sudskim postupcima: Nadzor rada uprave u kaznenom postupku, prekršajnom postupku, građanskom parničnom postupku (osobito: radno-pravni sporovi i odgovornost za štetu), te ovršnom postupku. IV. Ustavnosudska kontrola uprave: Posebna sudska zaštita fizičkih i pravnih osoba (povreda ustavnih prava aktima i radnjama uprave, zaštita podataka itd). Ustavnosudska zaštita prava fizičkih i pravnih osoba povrijeđenih djelovanjem uprave. Ustavnosudski nadzor nad pojedinačnim i opće normativnim aktima uprave. V. Osnove europskog sustava zaštite protiv nezakonitog djelovanja uprave: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe i postupak pred Europskim sudom za ljudska prava u Strassbourgu. Povelja temeljnih prava Europske unije i Sud EU.

Ishodi učenja kolegija

definirati sudbeni nadzor nad upravom, objasniti i razlikovati vrste sudbenog nadzora , nabrojati temeljna načela upravnog spora, stranke u upravnom sporu te objasniti ovlasti upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, usporediti modele sudbenog nadzora te analizirati prednosti i nedostatke svakog modela, analizirati nacionalni i europski sustav zaštite ljudskih prava, osobito onaj pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, odnosno Europskim sudom za ljudska prava, što će ih osposobiti za šire sagledavanje djelatnosti uprave i mehanizama zaštite protiv nezakonitog upravnog djelovanja, definirati i objasniti pravno uređenje upravno-sudske zaštite s naglaskom na pravne lijekove (mehanizme pravne zaštite), analizirati sudsku praksu prvostupanjskih upravnih sudova u Republici Hrvatskoj, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ustavnog suda Republike Hrvatske, primijeniti stečeno znanje iz navedenog predmeta na konkretne primjere i kritički argumentirati sudsku praksu uz tumačenje zakonskih tekstova odabranih instituta upravnog spora,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su obvezni redovito pohađati predavanja uz aktivno sudjelovanje u raspravi na odabranu tematiku i iznošenje vlastitih stajališta, mišljenja, argumenata i prijedloga vezanih za problemsko pitanje.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Babac, B.. Upravno pravo – odabrana poglavlja iz teorije i praxisa. 2004. Pravni fakultet u Osijeku
Borković, I. . Upravno pravo. 2002. Narodne novine, Zagreb
Ljubanović, B.; Britvić, Vetma, B.. Vrste upravnih sporova. 2011. Hrvatska i komparativna javna uprava, br. 3
Ljubanović, B.; Petrović I. . Stranka u hrvatskom upravnom postupku i upravnom sporu. 2015. Pravni vjesnik, br. 1
Đanić, A.; Ofak, L.. Djelotvornost žalbe u upravnom sporu kao jedan od temeljnih instituta zaštite ljudskih prava, . 2014. Pravni vjesnik, br. 2
Đanić Čeko, A.. Specifičnosti uloge Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u jednostupanjskom upravnom sporu na osnovi posebnih zakona (lex specialis), . 2018. _Journal of legal and social studies in South East Europe
Staničić, F.; Britvić, Vetma, B.; Horvat, B.. Komentar Zakona o upravnim sporovima. . 2017. Narodne novine
Zakon o upravnim sporovima, . NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21. 2022.
Koprić, Ivan (ur.). Europeizacija upravnog sudovanja . 2014. Institut za javnu upravu, Zagreb
Izborna literatura
Ljubanović, B.. Načelo traženja materijalne istine i upravni postupak. 2019. Hrvatska i komparativna javna uprava, br. 4
Đerđa, D.; Šikić, M.. Komentar Zakona o upravnim sporovima. 2012. Novi informator, Zagreb
Gagro, Božo; Jurić Knežević, Dunja et. al. . ZUP-iskustva u praksi i primjeri. 2011. Novi informator, Zagreb
Omejec, J. . Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava - Strasbourški acquis. 2014. Novi informator, Zagreb.
Ivančević, V. . Institucije upravnog prava-knjiga I.. 1983. Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, (dio o odnosima uprave i sudstva)
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleJudicial Control of Administration
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits4
Lecturerprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Office AddressRadićeva 13 38
Telephone+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

I. Historical review of the development of judicial control of administration: the French model of special administrative courts. Anglo-American model of ordinary courts. Mixing of two models ("administrator-judge" institute). The breadth of jurisdiction of judicial control of the administration (dispute of ascertainment, dispute of annulment, dispute of full jurisdiction). Autonomy or attachment of administration and judiciary. II. Administrative dispute in domestic law: Constitutional basis of judicial supervision of administration in Croatia. Basic characteristics of an administrative dispute: types, object, jurisdiction, parties to the proceedings, initiation and course of the proceedings, decisions, legal remedies (ordinary and extraordinary), the binding nature of court decisions. III. Supervision of the work of the administration in other court proceedings: Supervision of the work of the administration in criminal proceedings, misdemeanor proceedings, civil litigation proceedings (especially: labor-legal disputes and liability for damage), and enforcement proceedings. IV. Constitutional judicial control of the administration: Special judicial protection of natural and legal persons (violation of constitutional rights by acts and actions of the administration, data protection, etc.). Constitutional court protection of the rights of physical and legal persons violated by the actions of the administration. Constitutional court supervision over individual and general normative acts of the administration. V. Basics of the European system of protection against illegal actions of the administration: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of the Council of Europe and proceedings before the European Court of Human Rights in Strassbourg. The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Court of Justice of the EU.

Course learning outcomes

define judicial supervision over administration, explain and distinguish types of judicial supervision, enumerate the basic principles of administrative disputes, parties in administrative disputes and explain the powers of administrative courts and the High Administrative Court of the Republic of Croatia, compare models of judicial supervision and analyze the advantages and disadvantages of each model, analyze the national and European human rights protection system, especially the one before the Constitutional Court of the Republic of Croatia, i.e. the European Court of Human Rights, which will enable them to take a broader view of administrative activities and protection mechanisms against illegal administrative actions, define and explain the legal arrangement of administrative-judicial protection with an emphasis on legal remedies (mechanisms of legal protection), analyze the judicial practice of first-instance administrative courts in the Republic of Croatia, the High Administrative Court of the Republic of Croatia, the Constitutional Court of the Republic of Croatia, apply the acquired knowledge from the specified subject to concrete examples and critically argue judicial practice with the interpretation of legal texts of selected administrative dispute institutes,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are obliged to regularly attend lectures with active participation in the discussion on the chosen topic and presenting their own positions, opinions, arguments and proposals related to the problematic issue.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Babac, B.. Upravno pravo – odabrana poglavlja iz teorije i praxisa. 2004. Pravni fakultet u Osijeku
Borković, I. . Upravno pravo. 2002. Narodne novine, Zagreb
Ljubanović, B.; Britvić, Vetma, B.. Vrste upravnih sporova. 2011. Hrvatska i komparativna javna uprava, br. 3
Ljubanović, B.; Petrović I. . Stranka u hrvatskom upravnom postupku i upravnom sporu. 2015. Pravni vjesnik, br. 1
Đanić, A.; Ofak, L.. Djelotvornost žalbe u upravnom sporu kao jedan od temeljnih instituta zaštite ljudskih prava, . 2014. Pravni vjesnik, br. 2
Đanić Čeko, A.. Specifičnosti uloge Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u jednostupanjskom upravnom sporu na osnovi posebnih zakona (lex specialis), . 2018. _Journal of legal and social studies in South East Europe
Staničić, F.; Britvić, Vetma, B.; Horvat, B.. Komentar Zakona o upravnim sporovima. . 2017. Narodne novine
Zakon o upravnim sporovima, . NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21. 2022.
Koprić, Ivan (ur.). Europeizacija upravnog sudovanja . 2014. Institut za javnu upravu, Zagreb
Optional reading
Ljubanović, B.. Načelo traženja materijalne istine i upravni postupak. 2019. Hrvatska i komparativna javna uprava, br. 4
Đerđa, D.; Šikić, M.. Komentar Zakona o upravnim sporovima. 2012. Novi informator, Zagreb
Gagro, Božo; Jurić Knežević, Dunja et. al. . ZUP-iskustva u praksi i primjeri. 2011. Novi informator, Zagreb
Omejec, J. . Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava - Strasbourški acquis. 2014. Novi informator, Zagreb.
Ivančević, V. . Institucije upravnog prava-knjiga I.. 1983. Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, (dio o odnosima uprave i sudstva)