Službeničko pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaSlužbeničko pravo
Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Mario Vinković
Zgrada, kabinetRadićeva 13 73
Telefon+385 31 224 573
e-mailmario.vinkovic@pravos.hr
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Mario Vinković
Zgrada, kabinetRadićeva 13 73
Telefon+385 31 224 573
e-mailmario.vinkovic@pravos.hr
Suradnikizv.prof.dr.sc. Helga Špadina
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailhelga.spadina@pravos.hr
Suradnikizv.prof.dr.sc. Helga Špadina
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailhelga.spadina@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Studentice i studenti će kroz sadržaj predmeta imati priliku: prepoznati, objasniti i primijeniti razlike između klasičnog radnog odnosa i službeničkog odnosa; protumačiti modele upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi; interpretirati pojam službeničkog prava i službenika; opisati reguliranje pravnog položaja državnih i lokalnih službenika; prepoznati i interpretirati izvore službeničkog prava, standarde europskog službeničkog prava (EU, Vijeće Europe, SIGMA), i ustavno načelo dostupnosti radnih mjesta u javnim službama. Sadržaj predmeta posebno je fokusiran na zakonske uvjete za zasnivanje službeničkog odnosa, zapreke za prijam u državnu službu, načine popunjavanja radnih mjesta, prava i dužnosti državnih službenika (pravo na rad u primjerenim uvjetima, plaća i materijalna primanja, jednako postupanje i jednake mogućnosti napredovanja, predstavke, sindikalno udruživanje, pravo na štrajk, obveza postupanja u skladu sa zakonom, zabrana zlouporabe ovlasti, dužnost pružanja informacija o upravnim stvarima, učinkovito i pravodobno izvršavanje povjerenih poslova, čuvanje službene tajne i poštivanje privatnosti, subordinacija (dužnost izvršavanja naloga), etičko postupanje i ponašanje). Službenički status analizirat će se i kroz modele klasifikacija radnih mjesta, premještaj službenika, upućivanje na rad izvan državne službe, ocjenjivanje rada, napredovanje, promicanje u službi, stručno osposobljavanje i usavršavanje, stavljanje na raspolaganje, udaljenje iz službe i prestanak službe. Uzročno-posljedično analizirat će se lake i teške povrede službene dužnosti, postupak i sustav sankcija te prestanak državne službe. Posebna pozornost posvetit će se službeničkoj etici i Etičkom kodeksu.

Ishodi učenja kolegija

Definirati, identificirati i interpretirati temeljne institute sustava službeničkog prava u Republici Hrvatskoj. , Objasniti načine funkcioniranja službeničkog odnosa u državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kako u nacionalnom pravu, tako i kroz kritički diskurs profesionalizacije državne (javne) službe i prihvaćenih međunarodnih demokratskih standarda., Interpretirati relevantno nacionalno zakonodavstvo u području službeničkog odnosa (prava, obveze, temeljne dužnosti, uvjete napredovanje i stegovne (disciplinske) odgovornosti državnih službenika)., Demonstrirati nužna znanja u sustavu službeničkog prava i primijeniti ih na jednostavnije slučajeve iz prakse (povrede etičkog kodeksa, povrede službene dužnosti, diskriminacija i sl.). , Analizirati poteškoće u ostvarivanju pravne zaštite državnih službenika u kontekstu obavljanja zadaća državne i područne (regionalne) službe., Objasniti pravnu prirodu državne službe i njezine osobitosti u odnosu na klasične radne odnose., Identificirati i objasniti modele upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi. , Kritički usporediti funkcioniranje službeničkih odnosa u Republici Hrvatskoj u kontekstu standarda europskog službeničkog prava.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Zoran Pičuljan; Sandra Pipunić. Službeničko pravo, Zbirka propisa 1. 2008. Novi informator, Zagreb
Gordana Marčetić. Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi, Suvremena javna uprava. 2007. Društveno učilište, Zagreb
Željko Potočnjak. Radni odnosi državnih službenika. 2013. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb
. Zakon o službenicima i namještenicima u područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19. 0.
. Zakon o državnim službenicima, NN. 92/05,142/06,77/07,107/07,27/08,49/11, 150/11,34/12,49/12,37/13,38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19. 0.
. Zakon o službenicima i namještenicima u područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19. 0.
. Etički kodeks državnih službenika NN 40/11,13/12. 0.
Izborna literatura
Cristoph Demmke. Civil Services in the EU of 27 – Reform Outcomes and the Future of the Civil service. 2010. EIPASCOPE 2/2010. Dostupno na http://www.eipa.nl/en/eipascope/show/&tid=1717
Jasna Omejec. Državni službenici u praksi Europskog suda za ljudska prava, u: Upravno pravo – aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse. 2007. Inžinjerski biro, Zagreb
Mario Vinković, Blanka Benković. Uloga disciplinskoh sankcija u borbi protiv nezakonitog i neporfesionalnog ponašanja državnih službenika – slučaj Hrvatske i Bosne i Hercegovine, 27 (2). 2011. Pravni vjesnik
Snježana Vasiljević, Mario Vinković. Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova. 2019. Narodne novine, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCivil Servants Law
Chair of Labour and Social Security Law Sciences and Social Work
Number of ECTS credits5
Lecturerprof.dr.sc. Mario Vinković
Office AddressRadićeva 13 73
Telephone+385 31 224 573
e-mailmario.vinkovic@pravos.hr
Lecturerprof.dr.sc. Mario Vinković
Office AddressRadićeva 13 73
Telephone+385 31 224 573
e-mailmario.vinkovic@pravos.hr
Associateizv.prof.dr.sc. Helga Špadina
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailhelga.spadina@pravos.hr
Associateizv.prof.dr.sc. Helga Špadina
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailhelga.spadina@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Through the content of the course, students will have the opportunity to: recognize, explain and apply the differences between a classic employment relationship and an official relationship; interpret models of human resource management in public administration; interpret the concept of official law and official; describe the regulation of the legal position of state and local officials; recognize and interpret sources of civil service law, standards of European civil service law (EU, Council of Europe, SIGMA), and the constitutional principle of the availability of jobs in public services. The content of the course is particularly focused on the legal conditions for establishing an official relationship, obstacles to admission to civil service, ways of filling positions, rights and duties of civil servants (right to work in appropriate conditions, salary and material income, equal treatment and equal opportunities for advancement, petitions, union association, right to strike, obligation to act in accordance with the law, prohibition of abuse of authority, duty to provide information on administrative matters, efficient and timely execution of entrusted tasks, keeping official secrets and respect for privacy, subordination (duty to carry out orders), ethical behavior and behavior). Official status will also be analyzed through job classification models, transfer of employees, referral to work outside the civil service, performance evaluation, promotion, promotion in the service, professional training and development, making available, removal from service and termination of service. Light and serious violations of official duty, the procedure and system of sanctions, and the termination of civil service will be analyzed cause-and-effect. Special attention will be paid to official ethics and the Code of Ethics.

Course learning outcomes

Defining, identifying and interpreting the fundamental institutes of the civil service law system in the Republic of Croatia., Explanation of the functioning of official relations in state bodies and bodies of local and regional self-government units, both in national law and through the critical discourse of professionalization of the state (public) service and accepted international democratic standards., Interpretation of relevant national legislation in the field of official relations (rights, obligations, basic duties, promotion conditions and disciplinary (disciplinary) responsibilities of civil servants)., Demonstration of necessary knowledge in the civil service law system and applying them to simpler cases from practice (violations of the code of ethics, violations of official duties, discrimination, etc.)., Analysis of difficulties in achieving legal protection of civil servants in the context of performing tasks of state and regional (regional) service., Explanation of the legal nature of civil service and its peculiarities in relation to classic labor relations., Identifying and explaining models of human resource management in public administration., A critical comparison of the functioning of civil service relations in the Republic of Croatia in the context of the standards of European civil service law.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☐ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Zoran Pičuljan; Sandra Pipunić. Službeničko pravo, Zbirka propisa 1. 2008. Novi informator, Zagreb
Gordana Marčetić. Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi, Suvremena javna uprava. 2007. Društveno učilište, Zagreb
Željko Potočnjak. Radni odnosi državnih službenika. 2013. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb
. Zakon o službenicima i namještenicima u područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19. 0.
. Zakon o državnim službenicima, NN. 92/05,142/06,77/07,107/07,27/08,49/11, 150/11,34/12,49/12,37/13,38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19. 0.
. Zakon o službenicima i namještenicima u područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19. 0.
. Etički kodeks državnih službenika NN 40/11,13/12. 0.
Optional reading
Cristoph Demmke. Civil Services in the EU of 27 – Reform Outcomes and the Future of the Civil service. 2010. EIPASCOPE 2/2010. Dostupno na http://www.eipa.nl/en/eipascope/show/&tid=1717
Jasna Omejec. Državni službenici u praksi Europskog suda za ljudska prava, u: Upravno pravo – aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse. 2007. Inžinjerski biro, Zagreb
Mario Vinković, Blanka Benković. Uloga disciplinskoh sankcija u borbi protiv nezakonitog i neporfesionalnog ponašanja državnih službenika – slučaj Hrvatske i Bosne i Hercegovine, 27 (2). 2011. Pravni vjesnik
Snježana Vasiljević, Mario Vinković. Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova. 2019. Narodne novine, Zagreb