Europeizacija hrvatske uprave - seminar

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaEuropeizacija hrvatske uprave - seminar
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova3
Suradnikdoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Zgrada, kabinetRadićeva 13 38
Telefon+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. POJAM I NAČELA EUROPSKOG UPRAVNOG PROSTORA 2. UTJECAJ PROCESA EUROPEIZACIJE NA NACIONLANE JAVNE UPRAVE 3. EUROPSKA NAČELA JAVNE UPRAVE (S POSEBNIM NAGLASKOM-ODBRATI JEDNO OD NAČELA I DETALJNIJE GA OBJASNITI) 4. UPRAVNA KONVERGENCIJA 5. ODNOSI GRAĐANA I UPRAVE S NAGLASKOM NA SUSTAV E-GRAĐANI7OTVORENOST I TRANSPARENTNOST/PRUŽANJE JAVNIH USLIGA 6. JAVNE SLUŽBE-SLUŽBE OD OPĆEG INTERESA (S POSEBNIM NAGLASKOM-ODABRATI JEDNU KOJA ĆE SE DETALJNIJE OBRADITI) 7. SUSTAV DRŽAVNE UPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ (S POSEBNIM NAGLASKOM-ODABRATI JEDNO TIJELO DRŽAVNE UPRAVE KOJE ĆE SE DETALJNIJE ANALIZIRATI) 8. RAZVOJ HRVATSKE JAVNE UPRAVE 9. KARAKTERISTIKE TRADIOCIONALNOG WEBERIJANSKOG MODELA UPRAVE 10. NOVI JAVNI MENADŽMENT-PROMJENE U JAVNOJ UPRAVI 11. PROCES DECENTRALIZACIJE I UPRAVLJENJE U VELIKIM GRADOVIMA 12. RAD VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I NJEZINE OVLASTI U ODNOSU NA DRŽAVNU UPRAVU 13. DEPOLITIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE 14. POBOLJŠANJE KVALITETE U JAVNOJ UPRAVI 15. POLITIKA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA 16. ULOGA CIVILNOG DRUŠTVA KAO ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U POSTUPCIMA PREDLAGANJA ZAKONA (ODREĐENO UPRAVNO PODRUČJE) 17. CARINSKI/POREZNI POSTUPAK 18. REFORMA HRVATSKE DRŽAVNE UPRAVE S POSEBNIM OSVRTOM NA UVOĐENJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 19. LIBERALIZACIJA, KOMERCIJALIZACIJA I PRIVATIZACIJA JAVNIH SLUŽBI 20. PROVOĐENJE UPRAVNOG/INSPEKCIJSKOG NADZORA (UZ ANALIZU JEDNOG ODABRANOG KONKRETNOG PRIMJERA IZ PRAKSE) 21. JAČANJE ETIČKIH STANDARDA I PROFESIONALIZMA U RADU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA 22. UTJECAJ DOBRE VLADAVINE NA PROMJENE U JAVNOJ UPRAVI U REPUBLICI HRAVTSKOJ 23. UPRAVNO POSTUPANJE U AGENCIJAMA 24. POLOŽAJ I OVLASTI AGENCIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 25. ANALIZA ODABRANE AGENCIJE U RH 26. ANALIZA JEDNOG OD PODRUČJA IZ STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE 27. ANALIZA JEDINICE LOKALNE ILI PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 28. ANALIZA PRAKSE ODABRANOG JAVNOPRAVNOG TIJELA 29. ANALIZA PRAKSE ODOBRA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 30. ANALIZA JEDNOG TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Ishodi učenja kolegija

definirati, objasniti i razlikovati temeljne pojmove iz područja državne i javne uprave , nabrojati tijela i poslove državne uprave, temeljna načela europske javne uprave i europskog upravnog prostora, ovlasti i akte Vlade Republike Hrvatske, nabrojati i opisati faze razvoja upravnih sustava te objasniti temeljne značajke odnosa građana s upravom, usporediti upravne sustave tranzicijskih zemalja te analizirati prednosti i nedostatke navedenih sustava , razlikovati vrste upravnih reformi te objasniti utjecaj procesa europeizacije i modernizacije na javnu upravu u RH analizirati učinke upravnih reformi u RH, izraditi/napraviti pisani seminarski rad na odabranu temu uz odgovarajuće priloge, nabrojati i objasniti temeljne upravne vrijednosti i standarde te objasniti i razlikovati temeljne karakteristike upravnih doktrina s ciljem primjene stečenih znanja u izradi seminarskog rada, primijeniti stečeno znanje iz navedenog predmeta na konkretne primjere iz upravno-sudske prakse uz tumačenje zakonskih tekstova za odgovarajuća posebna upravna područja i institute,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su obvezni predložiti temu seminarskog rada uz pomoć i dogovor voditeljice seminara te izraditi pisani seminarski rad ili istraživanje na odabranu temu. Nadalje, obvezni su u seminarskom radu iznijeti teorijsku raspravu na predloženu tematiku uz iznošenje vlastitih stajališta, mišljenja, argumenata i prijedloga vezanih za problemsko pitanje s posebnim naglaskom na praktični dio odnosno konkretne primjere iz prakse.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Koprić, Ivan; Pusić, Eugen, Ivanišević, Stjepan et. al.. Javna uprava – Nastavni materijali. 2006. _Suvremena javna uprava. str. 3-6, 19-43, 137-158, 161-168, 347-391_
Koprić, Ivan; Musa Anamarija; Lalić Novak Goranka. Europski upravni prostor. 2012. Institut za javnu upravu
Zakon o Vladi Republike Hrvatske, . NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22. 2022.
Zakon o sustavu državne uprave, . NN 66/19. 2022.
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, . NN 85/20. 2022.
Izborna literatura
Koprić, Ivan. Contemporary Croatian Public Administration on the Reform Waves. . 2011. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Vol. 2, br. 1
Pusić, Eugen . Država i državna uprava. 1999. Pravni fakultet u Zagrebu
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEuropeization of Croatian Administration - Seminar
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits3
Associatedoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Office AddressRadićeva 13 38
Telephone+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. THE CONCEPT AND PRINCIPLES OF THE EUROPEAN ADMINISTRATIVE AREA 2. THE INFLUENCE OF THE EUROPEANIZATION PROCESS ON NATIONAL PUBLIC ADMINISTRATIONS 3. EUROPEAN PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION (WITH SPECIAL EMPHASIS - SELECT ONE OF THE PRINCIPLES AND EXPLAIN IT IN MORE DETAIL) 4. ADMINISTRATIVE CONVERGENCE 5. RELATIONS OF CITIZENS AND ADMINISTRATION WITH AN EMPHASIS ON THE E-CITIZEN SYSTEM, OPENNESS AND TRANSPARENCY/PROVISION OF PUBLIC SERVICES 6. PUBLIC SERVICES - SERVICES OF GENERAL INTEREST (WITH SPECIAL EMPHASIS - CHOOSE ONE THAT WILL BE PROCESSED IN MORE DETAIL) 7. STATE ADMINISTRATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF CROATIA (WITH SPECIAL EMPHASIS - SELECT ONE STATE ADMINISTRATION BODY TO BE ANALYZED IN MORE DETAIL) 8. DEVELOPMENT OF CROATIAN PUBLIC ADMINISTRATION 9. CHARACTERISTICS OF THE TRADITIONAL WEBERIAN MODEL OF ADMINISTRATION 10. NEW PUBLIC MANAGEMENT - CHANGES IN PUBLIC ADMINISTRATION 11. DECENTRALIZATION PROCESS AND MANAGEMENT IN LARGE CITIES 12. WORK OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND ITS AUTHORITIES IN RELATION TO STATE ADMINISTRATION 13. DEPOLITIZATION OF STATE ADMINISTRATION 14. IMPROVEMENT OF QUALITY IN PUBLIC ADMINISTRATION 15. INFORMATION SOCIETY POLICY 16. THE ROLE OF CIVIL SOCIETY AS AN INTERESTED PUBLIC IN THE PROCEDURE OF PROPOSING LAWS (CERTAIN ADMINISTRATIVE AREA) 17. CUSTOMS/TAX PROCEDURE 18. REFORM OF THE CROATIAN STATE ADMINISTRATION WITH SPECIAL REFERENCE TO THE INTRODUCTION OF ELECTRONIC COMMUNICATION 19. LIBERALIZATION, COMMERCIALIZATION AND PRIVATIZATION OF PUBLIC SERVICES 20. IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE/INSPECTION SUPERVISION (WITH ANALYSIS OF ONE SELECTED SPECIFIC EXAMPLE FROM PRACTICE) 21. STRENGTHENING ETHICAL STANDARDS AND PROFESSIONALISM IN THE WORK OF CIVIL OFFICERS 22. THE INFLUENCE OF GOOD GOVERNANCE ON CHANGES IN PUBLIC ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA 23. ADMINISTRATIVE PROCEDURE IN AGENCIES 24. POSITION AND AUTHORITIES OF AGENCIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA 25. ANALYSIS OF SELECTED AGENCIES IN ROC 26. ANALYSIS OF ONE OF THE AREAS FROM THE PUBLIC ADMINISTRATION REFORM STRATEGY 27. ANALYSIS OF A LOCAL OR REGIONAL SELF-GOVERNMENT UNIT 28. ANALYSIS OF THE PRACTICE OF THE SELECTED PUBLIC LEGAL BODY 29. ANALYSIS OF CIVIL SERVICE APPROVAL PRACTICE 30. ANALYSIS OF ONE STATE ADMINISTRATION BODY

Course learning outcomes

define, explain and differentiate basic concepts from the field of state and public administration, list the bodies and tasks of the state administration, the basic principles of European public administration and the European administrative area, powers and acts of the Government of the Republic of Croatia, enumerate and describe the stages of development of administrative systems and explain the fundamental features of the relationship between citizens and the administration, to compare the administrative systems of transition countries and to analyze the advantages and disadvantages of the mentioned systems, distinguish types of administrative reforms and explain the impact of the process of Europeanization and modernization on public administration in the Republic of Croatia analyze the effects of administrative reforms in the Republic of Croatia, create a written seminar paper on the chosen topic with appropriate attachments, enumerate and explain the basic administrative values and standards and explain and distinguish the basic characteristics of administrative doctrines with the aim of applying the acquired knowledge in the preparation of a seminar paper, apply the knowledge gained from the above subject to concrete examples from administrative-judicial practice with the interpretation of legal texts for the corresponding special administrative areas and institutes,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are obliged to propose the topic of the seminar paper with the help and agreement of the seminar leader and to create a written seminar paper or research on the chosen topic. Furthermore, in the seminar paper, they are required to present a theoretical discussion on the proposed topic along with presenting their own positions, opinions, arguments and proposals related to the problematic issue with a special emphasis on the practical part, i.e. concrete examples from practice.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Koprić, Ivan; Pusić, Eugen, Ivanišević, Stjepan et. al.. Javna uprava – Nastavni materijali. 2006. _Suvremena javna uprava. str. 3-6, 19-43, 137-158, 161-168, 347-391_
Koprić, Ivan; Musa Anamarija; Lalić Novak Goranka. Europski upravni prostor. 2012. Institut za javnu upravu
Zakon o Vladi Republike Hrvatske, . NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22. 2022.
Zakon o sustavu državne uprave, . NN 66/19. 2022.
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, . NN 85/20. 2022.
Optional reading
Koprić, Ivan. Contemporary Croatian Public Administration on the Reform Waves. . 2011. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Vol. 2, br. 1
Pusić, Eugen . Država i državna uprava. 1999. Pravni fakultet u Zagrebu