Društva kapitala - odabrane teme

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaDruštva kapitala - odabrane teme
Broj ECTS bodova8
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Dubravka Akšamović
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radica 17
Telefon+385 31 224 500
e-maildubravka.aksamovic@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Lidija Šimunović
Zgrada, kabinetRadićeva 13 17
Telefon+385 31 224 500
e-maillidija.simunovic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Cilj kolegija je upoznati polaznike sa aktualnim domaćim i poredbenim zakonodavnim rješenjima i sudskom praksom koja je karakteristična za djelovanje društava kapitala (dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću). Detaljno će se analizirati temeljni modeli upravljanja dioničkim društvima ( monistički i dualistički model ustroja) s posebnim naglaskom na pitanja o ovlastima i odgovornostima organa u svakom od navedenih modela upravljanja. Razmatrati će poslovne operacije povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, istupanja i isključenja dioničara ( squeez out) te druga aktualna pitanja iz sudske prakse društava kapitala. Proširiti će se postojeća znanja studenata o pravnim pitanjima primjenjivim na društva s ograničenom odgovornošću s naglaskom na pitanja o isključenju člana, istupanju člana iz društva te o ovlastima i odgovornostima organa doo-a. Analizirati će se pojavni oblici koncerna kao i drugi oblici suvremeni oblici statusnopravnog i ugovornog povezivanja poduzetnika koji dovode do stvaranja pravnih i ekonomskih sveza između međusobno neovisnih poslovnih subjekta (joint- venture, strateški savezi, klasteri) Posebna će se pozornost posvetiti zakonodavstvu EU i praksi Suda EU kojima se uređuje pitanje prekogranične mobilnosti društava kapitala ( prijenos sjedišta, preoblikovanje, prekogranično pripajanje i spajanje).

Ishodi učenja kolegija

Kritički analizirati prednosti i nedostatke različitih modela upravljanja dioničkim društvima, Povezati i interpretirati i primijeniti stečena znanja na stvarne činjenične situacije, Produbljeno kritički analizirati, evaluirati i sintetizirati znanstvenu literaturu i sudsku praksu, Provesti istraživanje primjenom kritičkog razmišljanja i argumentacije pravnih problema , Javno prezentirati obrazložena pravna mišljenja ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Barbić, Jakša. Pravo društava – društva kapitala. 2020. Organizator
. Barbić, J., Čolaković, E., Novoselec, P. Odgovornost direktora. 2012. Bibiloteka kaleidoskop
Dine, Janet, . The Governance of Corporate Groups. 2000. Cambridge University Press
. Zakon o trgovačkim društvima. 2022.
Akšamović, D. Kuna, I., Šimunović, L. . Cross-border movement of companies- the new EU rules on cross-border conversion, . 2019. Pravni fakultet u Osijeku
Izborna literatura
Akšamović, D., . Transfer of Corporate Seat in EU: Recent Developments. 2019. Athens Journal of Law
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCorporate law - selected topics
Number of ECTS credits8
Lecturerprof.dr.sc. Dubravka Akšamović
Office AddressRadićeva 13 S. Radica 17
Telephone+385 31 224 500
e-maildubravka.aksamovic@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Lidija Šimunović
Office AddressRadićeva 13 17
Telephone+385 31 224 500
e-maillidija.simunovic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Purpose of the course is to describe the concept of joint stock companies and joint stock companies will be able to distinguish them from other partnerships and companies; to explains the organs of joint stock companies and to explains shareholder concept and the rights of shareholder in joint stock companies. Explains the reason for termination of the joint stock company. Explains the liquidation of joint stock company. Reviews the provisions of the law of joint stock company in Croatian Law. Solves the problems arising from the joint stock company. Describe the concept of joint limited company and to distinguish them from other partnerships and companies. To explains the organs of limited partnership and to explains the concept of shareholder in a limited partnership. To explains the rights and obligations of the partners in a limited partnership. Explains the liquidation of limited company. Explains the liquidation of limited company. Interpret limited liability company regulations and to solve problems regarding limited liability company. Special attention will be given to directors duties and responsibilities in both types of companies as well as to other relevant issues.

Course learning outcomes

, , , , ,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☐ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Barbić, Jakša. Pravo društava – društva kapitala. 2020. Organizator
. Barbić, J., Čolaković, E., Novoselec, P. Odgovornost direktora. 2012. Bibiloteka kaleidoskop
Dine, Janet, . The Governance of Corporate Groups. 2000. Cambridge University Press
. Zakon o trgovačkim društvima. 2022.
Akšamović, D. Kuna, I., Šimunović, L. . Cross-border movement of companies- the new EU rules on cross-border conversion, . 2019. Pravni fakultet u Osijeku
Optional reading
Akšamović, D., . Transfer of Corporate Seat in EU: Recent Developments. 2019. Athens Journal of Law