Upravno pravo - odabrana poglavlja

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaUpravno pravo - odabrana poglavlja
Broj ECTS bodova8
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Zgrada, kabinetRadićeva 13 38
Telefon+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

U okviru predmeta ukazat će se na probleme utemeljivanja hrvatskoga upravnog prava-teorijske i pravno-znanstvene zasade, o pravnosti upravnog djelovanja, o upravnom aktu i upravnom djelovanju. Posebno se analiziraju pogreške u upravnim aktima te se ističu sredstva i mehanizmi pravne zaštite i sustav pravnih lijekova u upravnom postupku i sporu. O naravi, svrsi i pravno-zaštitnom značenju nekih upravnih postupaka. Naglasit će se važnost prikupljanje i analize nacionalne upravne, upravno-sudske te ustavno-sudske prakse - u užem području istraživačkog profila doktoranda. Isto tako prikazat će se komparativni primjeri odabranih instituta u užem profilu doktorandu sukladno odabranoj tematici. Poseban se naglasak stavlja na upravno procesni dio-odabrani instituti, pravilno formuliranje hipoteza istraživanja te utvrđivanje svrhe znanstvenog istraživanja. Isto tako, analiziranje te kritičko argumentiranje činjeničnog supstrata izabranog istraživačkog problema u okviru odabranih upravno-pravnih instituta.

Ishodi učenja kolegija

Opisati tijek upravnog postupka i upravnog spora te argumentirati probleme u praksi i predlagati eventualne normativne izmjene, Sustavno i smisleno argumentirati stajališta o zadanoj temi/području rasprave te izraditi znanstveno-istraživački rad na odabranu temu, Znanstveno istraživati problematiku vezanu uz pitanja nacionalnog upravnog postupka, posebice kroz sintetiziranje odabrane recentne i aktualne upravne i upravno-sudske prakse te usporediti sa regulacijom europskog upravnog postupka, Analizirati i pravilno tumačiti pojedine zakonske odredbe za odgovarajuća posebna upravna područja, Analizirati odgovarajuću sudsku praksu upravnih sudova RH i praksu javnopravnih tijela, Prikupiti i analizirati te kritički argumentirati činjenični supstrat izabranog istraživačkog problema u okviru individualnog istraživačkog rada,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su obvezni pohađati nastavu te biti aktivni u nastavi te time doprinositi kroz izražavanje kritičkog i obrazloženog stava i promišljanja u diskusiji i raspravama na odabranu tematiku. Nazočnost i sudjelovanje 50% u nastavi preduvjeti su uredno izvršenih studentskih obveza. Također, studenti mogu ispuniti obveze izradom znanstveno-istraživačkog rada uz prijedlog i konzultacije predmetnog profesora iz odabranog upravnog područja u cilju provedbe normativnog i empirijskog istraživanja.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Babac, B.. Upravno pravo - odabrana poglavlja iz teorije i praxisa. 2004. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek (osim gradiva pod toč. označenim 'Sažetak' te 'Zaključne prosudbe i rasčlambe', kao i gradiva pod toč. 2.5., 3.5., 7.)
Đanić Čeko, A.. Specifičnosti uloge Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u jednostupanjskom upravnom sporu na osnovi posebnih zakona (lex specialis) . 2018. HARMONIUS JOURNAL OF LEGAL AND SOCIAL STUDIES IN SOUTH AND EAST EUROPE, VII
Đanić, Čeko, A; Kovač, P.. Comparative Analysis of an Administrative Appeal in Croatian, Slovenian, and EU Law. 2022. EU 2020 – LESSONS FROM THE PAST AND SOLUTIONS FOR THE FUTURE (ECLIC Vol. 4)
Đerđa, D.. Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj. 2010. Inženjerski biro, Zagreb
Ljubanović, B.; Petrović, I. . Stranka u hrvatskom upravnom postupku i upravnom sporu. 2015. Pravni vjesnik, Vol. 1, br. 4
Ljubanović, B.. Načelo traženja materijalne istine i upravni postupak . 2019. Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave, Vol. 19 No. 4
Staničić, F.; Britvić Vetma, B.; Horvat, B.. Komentar Zakona o upravnim sporovima. 2017. Narodne novine, Zagreb
Ustav Republike Hrvatske, . Narodne novine 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14. 2022.
Zakon o općem upravnom postupku, . Narodne novine 47/09, 110/21. 2022.
Zakon o upravnim sporovima, . Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21. 2022.
Zakon o sustavu državne uprave, . Narodne novine 66/19. 2022.
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, . Narodne novine 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20. 2022.
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, . Narodne novine 85/20. 2022.
Zakon o Vladi Republike Hrvatske, . Narodne novine 150/11, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22. 2022.
Zakon o ustanovama, . Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. 2022.
Zakon o koncesijama, . Narodne novine 69/17, 107/20. 2022.
Zakon o hrvatskom državljanstvu, . Narodne novine 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19, 138/21. 2022.
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, . Narodne novine 74/14, 69/17, 98/19. 2022.
Izborna literatura
Đerđa, D.. Osnove upravnog prava Europske unije. 2012. Pravni fakultet, Rijeka
Gagro, B., Jurić Knežević, D., Kasabašić, Š. [et al.]. ZUP-iskustva u praksi i primjeri. 2011. Novi informator, Zagreb
Harlow, C., Rawlings, R. . Law and Administration. 2009. Cambridge University Press
Koprić, I.,Musa A., Lalić Novak, G.. Europski upravni prostor. 2012. Institut za javnu upravu, Zagreb
Koprić, I. (ur.), . Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. 2014. Institut za javnu upravu, Zagreb
Schwarze, J.. European Administrative Law. 2006. Sweet and Maxwell
Lilić, S.. Upravno pravo – Upravno procesno pravo. 2010. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Medvedović, D. (ur.). Hrestomatija upravnog prava. 2003. Društveno veleučilište i Pravni fakultet, Zagreb
Omejec, J. . Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava - Strasbourški acquis. 2014. Novi informator, Zagreb
Turčić, Z.. Komentar Zakona o općem upravnom postupku. 2012. Organizator, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleUpravno pravo - odabrana poglavlja
Number of ECTS credits8
Lecturerprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Office AddressRadićeva 13 38
Telephone+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Within the scope of the subject, the problems of the establishment of Croatian administrative law - theoretical and legal-scientific foundation, on the legality of administrative action, on administrative act and administrative action will be pointed out. Errors in administrative acts are analyzed in particular, and the means and mechanisms of legal protection and the system of legal remedies in administrative proceedings and disputes are highlighted. On the nature, purpose and legal protection meaning of some administrative procedures. The importance of collecting and analyzing national administrative, administrative-judicial and constitutional-judicial practice will be emphasized - in the narrower field of the doctoral student's research profile. Likewise, comparative examples of the selected institutes will be presented in a narrower profile for the doctoral student according to the chosen topic. Special emphasis is placed on the administrative process part - selected institutes, proper formulation of research hypotheses and determination of the purpose of scientific research. Likewise, analyzing and critically arguing the factual substrate of the selected research problem within the framework of the selected administrative-legal institutes.

Course learning outcomes

Describe the course of the administrative procedure and administrative dispute and argue the problems in practice and propose possible normative changes, Systematically and meaningfully argue points of view on the given topic/area of discussion and create a scientific research paper on the chosen topic, Scientifically research issues related to issues of national administrative procedure, especially by synthesizing selected recent and current administrative and administrative-judicial practice and compare it with the regulation of European administrative procedure, Analyze and correctly interpret individual legal provisions for the corresponding special administrative areas, Analyze the appropriate judicial practice of the administrative courts of the Republic of Croatia and the practice of public law bodies, Collect and analyze and critically argue the factual substrate of the chosen research problem within the framework of individual research work,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are obliged to attend classes and be active in classes, thereby contributing through the expression of a critical and reasoned attitude and reflection in discussions and debates on selected topics. Attendance and participation of 50% in classes are prerequisites for duly completed student obligations. Also, students can fulfill their obligations by creating a scientific-research paper with the proposal and consultation of the subject professor from the selected administrative area in order to carry out normative and empirical research.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Babac, B.. Upravno pravo - odabrana poglavlja iz teorije i praxisa. 2004. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek (osim gradiva pod toč. označenim 'Sažetak' te 'Zaključne prosudbe i rasčlambe', kao i gradiva pod toč. 2.5., 3.5., 7.)
Đanić Čeko, A.. Specifičnosti uloge Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u jednostupanjskom upravnom sporu na osnovi posebnih zakona (lex specialis) . 2018. HARMONIUS JOURNAL OF LEGAL AND SOCIAL STUDIES IN SOUTH AND EAST EUROPE, VII
Đanić, Čeko, A; Kovač, P.. Comparative Analysis of an Administrative Appeal in Croatian, Slovenian, and EU Law. 2022. EU 2020 – LESSONS FROM THE PAST AND SOLUTIONS FOR THE FUTURE (ECLIC Vol. 4)
Đerđa, D.. Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj. 2010. Inženjerski biro, Zagreb
Ljubanović, B.; Petrović, I. . Stranka u hrvatskom upravnom postupku i upravnom sporu. 2015. Pravni vjesnik, Vol. 1, br. 4
Ljubanović, B.. Načelo traženja materijalne istine i upravni postupak . 2019. Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave, Vol. 19 No. 4
Staničić, F.; Britvić Vetma, B.; Horvat, B.. Komentar Zakona o upravnim sporovima. 2017. Narodne novine, Zagreb
Ustav Republike Hrvatske, . Narodne novine 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14. 2022.
Zakon o općem upravnom postupku, . Narodne novine 47/09, 110/21. 2022.
Zakon o upravnim sporovima, . Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21. 2022.
Zakon o sustavu državne uprave, . Narodne novine 66/19. 2022.
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, . Narodne novine 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20. 2022.
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, . Narodne novine 85/20. 2022.
Zakon o Vladi Republike Hrvatske, . Narodne novine 150/11, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22. 2022.
Zakon o ustanovama, . Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. 2022.
Zakon o koncesijama, . Narodne novine 69/17, 107/20. 2022.
Zakon o hrvatskom državljanstvu, . Narodne novine 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19, 138/21. 2022.
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, . Narodne novine 74/14, 69/17, 98/19. 2022.
Optional reading
Đerđa, D.. Osnove upravnog prava Europske unije. 2012. Pravni fakultet, Rijeka
Gagro, B., Jurić Knežević, D., Kasabašić, Š. [et al.]. ZUP-iskustva u praksi i primjeri. 2011. Novi informator, Zagreb
Harlow, C., Rawlings, R. . Law and Administration. 2009. Cambridge University Press
Koprić, I.,Musa A., Lalić Novak, G.. Europski upravni prostor. 2012. Institut za javnu upravu, Zagreb
Koprić, I. (ur.), . Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. 2014. Institut za javnu upravu, Zagreb
Schwarze, J.. European Administrative Law. 2006. Sweet and Maxwell
Lilić, S.. Upravno pravo – Upravno procesno pravo. 2010. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Medvedović, D. (ur.). Hrestomatija upravnog prava. 2003. Društveno veleučilište i Pravni fakultet, Zagreb
Omejec, J. . Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava - Strasbourški acquis. 2014. Novi informator, Zagreb
Turčić, Z.. Komentar Zakona o općem upravnom postupku. 2012. Organizator, Zagreb