Europsko upravno procesno pravo - odabrana poglavlja

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaEuropsko upravno procesno pravo - odabrana poglavlja
Broj ECTS bodova8
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Zgrada, kabinetRadićeva 13 38
Telefon+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Utjecaj i poznavanje europskog prava od presudnog je značenja za građane, poduzetnike, pravne osobe, praktičare i znanstvenike, jer se u izravnoj ili neizravnoj primjeni odnosi na sve. Ukratko će se prvotno istaknuti izvori, temeljna načela te standardi europskog upravnog (procesnog) prava. . Usporedit će se usklađenost hrvatskih rješenja i instituta s odabranim sustavima država članica EU te predložiti nova normativna rješenja u cilju poboljšanja i pojednostavljenja upravnih postupanja i odlučivanja. Poseban naglasak stavit će se na utjecaj i implikacije europskog upravnog (procesnog) prava na nacionalne upravne sustave s naglaskom na hrvatski upravni postupak. Pri tome će se ukazati na sličnost i razlike u organizaciji i sustavu nadležnih tijela u provedbi europskih i nacionalnih upravnih postupaka. Nadalje, analizirat će se sljedeći pojmovi i njihova pravna regulacija: upravna (lojalna) suradnja, dobra uprava, upravna tradicija, procesna djelotvornosti i učinkovitosti, nacionalna procesna autonomija, učinkovita primjena europskog prava, mehanizmi pravne zaštite itd. Ukazat će se na izazove upravnih tijela i upravnih sudova u osiguravanju učinkovite pravne zaštite te se specifičnosti u hrvatskom upravnom pravu i pravu EU. Posebno se pri tome naglašava važnost prava na pristup pravosuđu i prava na dobru upravu (good adiministration). Odnos dijaloga i suradnje nacionalnih upravnih sudova sa sudom Europske unije te Europskim sudom za ljudska prava u pogledu standarda i procesnih jamstava propisanih čl. 6. i 13. Europske konvencije te čl. 47. Povelje o temeljnim pravima EU-e. Problematika vezana za provedbu složenih upravnih postupaka i puta pravne zaštite.

Ishodi učenja kolegija

Samostalno definirati opće i posebne institute europskog upravnog procesnog prava, opisati pokretanje, vođenje i rješavanje posebnih upravnih postupaka te navesti primjere posebnih područja u kojima se provode europski upravni postupci, Analizirati tijek i provedu posebnih upravnih postupaka te iznijeti specifičnosti i prepoznati određene neusklađenosti i otvorena pitanja u praksi, kao i prijedloge mjera za unapređenje sustava (mehanizmi pravne zaštite), Znanstveno istraživati problematiku vezanu uz pitanja nacionalnog upravnog postupka, posebice kroz sintetiziranje odabrane recentne i aktualne upravne i upravno-sudske prakse te usporediti sa regulacijom europskog upravnog postupka, Usporediti hrvatski sustav s određenim odabranim sustavom države članice EU , Kritički interpretirati i analizirati odabranu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava i suda EU vezano za procesne upravne standarde i jamstva upravnog postupanja, Provesti istraživanje primjenom kritičkog razmišljanja i argumentacije te javno prezentirati i obrazložiti stajališta i zaključke na odabranu temu iz područja europskog upravno procesnog prava ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Student je obvezan pohađati nastavu te biti aktivan u nastavi te time doprinositi kroz izražavanje kritičkog i obrazloženog stava i promišljanja u diskusiji i raspravama na odabranu tematiku. Student provodi istraživanje, prikuplja izvore potrebne za istraživanje te praksu odabranih tijela sukladno tematici, samostalno rješava zadatke u dijelu materije prema istraživačkom planu. Student je obvezan provesti znanstveno istraživanje na odabranu temu iz područja europskog upravno procesnog prava te primijeniti znanstveno-istraživačke metode. Sposoban je samostalno definirati istraživačka pitanja, postaviti hipoteze i iznijeti probleme, nedoumice i otvorena praktična pitanja te samostalno usmeno i javno izložiti argumentirano stajališta i zaključke.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Đerđa, D.. OSNOVE UPRAVNOG PRAVA EUROPSKE UNIJE. 2012. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
Đanić Čeko, A.; Petrašević, T.. LACK OF ONE COMMON ADMINISTRATIVE PROCEDURE? IS REGULATION ON ADMINISTRATIVE PROCEDURE NECESSARY IN THE EU? . 2020. Balkan Social Science Review, Vol. 15, No. 15
Đanić, Čeko, A; Kovač, P.. COMPARATIVE ANALYSIS OF AN ADMINISTRATIVE APPEAL IN CROATIAN, SLOVENIAN, AND EU LAW, . 2020. EU 2020 – LESSONS FROM THE PAST AND SOLUTIONS FOR THE FUTURE (ECLIC Vol. 4)
Đerđa, D., Jerčinović, A.. UPRAVNI POSTUPAK U PRAVU EUROPSKE UNIJE: KODIFIKACIJSKI IZAZOV. 2020. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Vol. 57, No. 1
Galetta, D.-U. et al.. THE GENERAL PRINCIPLES OF EU ADMINISTRATIVE PROCEDURAL LAW, . 2015. Brussels, European Parliament
Kovač, P.. THE REQUIREMENTS AND LIMITS OF THE CODIFICATION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN SLOVENIA ACCORDING TO EUROPEAN TRENDS, REVIEW OF CENTRAL AND EAST EUROPEAN LAW . 2016. Vol. 41, No. 3/4
Sever, T.; Đanić, A.; Kovač, P.. EFFECTIVE LEGAL PROTECTION AGAINST THE EXCESSIVE LENGTH OF ADMINISTRATIVE DECISION-MAKING:THE CASES OF SLOVENIA AND CROATIA. 2016. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Vol. 9, No. 1
Craig, P.. EU ADMINISTRATIVE LAW (odabrana poglavlja). 2013. Oxford : Oxford University Press
Lenaerts, K.; Maselis, I.; Gutman, K. . EU PROCEDURAL LAW (odabrana poglavlja), Nowak, J.T. (ed.). 2015. Oxford : Oxford University Press
. European Parliament resolution of 9 June 2016 for an open, efficient and independent European Union administration (2016/2610(RSP)), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council for an open, efficient and independent European Union administration. 2022.
Izborna literatura
Kovač, P.. PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE IN SELECTED CEE COUNTRIES: BETWEEN NATIONAL LEGACIES AND EUROPEAN TRENDS, . 2022. Public Administration in a Democratic Society: Thirty Years of Democratic Transition in Europe, International Conference, Dubrovnik, Croatia, 3-6 October 2019.
Klučka, J.. THE GENERAL TRENDS OF EU ADMINISTRATIVE LAW. 2007. The International Lawyer, Vol. 41, No. 4
Rose-Ackerman, S.; Lindseth L.P.; . COMPARATIVE ADMINISTRATIVE LAW. 2013. Edward Elgar, UK, USA
. Charter of Fundamental Rights of the European Union, . 2022. 26 October 2012, 2012/C 326/02
. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. . 2022. 11 and 14, 4 November 1950, ETS 5
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEuropsko upravno procesno pravo - odabrana poglavlja
Number of ECTS credits8
Lecturerdoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Office AddressRadićeva 13 38
Telephone+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The influence and knowledge of European law is of crucial importance for citizens, entrepreneurs, legal entities, practitioners and scientists, because it applies directly or indirectly to everyone. Initially, the sources, fundamental principles and standards of European administrative (procedural) law will be briefly highlighted. . The compatibility of Croatian solutions and institutes with selected systems of EU member states will be compared, and new normative solutions will be proposed with the aim of improving and simplifying administrative procedures and decision-making. Special emphasis will be placed on the influence and implications of European administrative (procedural) law on national administrative systems with an emphasis on Croatian administrative procedure. At the same time, similarities and differences in the organization and system of competent bodies in the implementation of European and national administrative procedures will be pointed out. Furthermore, the following concepts and their legal regulation will be analyzed: administrative (loyal) cooperation, good administration, administrative tradition, procedural effectiveness and efficiency, national procedural autonomy, effective application of European law, legal protection mechanisms, etc. The challenges of administrative bodies will be pointed out. and administrative courts in ensuring effective legal protection and specificities in Croatian administrative law and EU law. In particular, the importance of the right to access to justice and the right to good administration is emphasized. The relationship of dialogue and cooperation of national administrative courts with the Court of the European Union and the European Court of Human Rights in terms of standards and procedural guarantees prescribed in Art. 6 and 13 of the European Convention and Art. 47. Charter of Fundamental Rights of the EU. Issues related to the implementation of complex administrative procedures and the path to legal protection.

Course learning outcomes

Independently define the general and special institutes of European administrative procedural law, describe the initiation, management and resolution of special administrative procedures and give examples of special areas in which European administrative procedures are carried out, Analyze the course and implementation of special administrative procedures and present specifics and recognize certain inconsistencies and open questions in practice, as well as proposals for measures to improve the system (legal protection mechanisms), Scientifically research issues related to issues of national administrative procedure, especially by synthesizing selected recent and current administrative and administrative-judicial practice and compare it with the regulation of European administrative procedure, Compare the Croatian system with a certain selected system of the EU member state, Critically interpret and analyze selected jurisprudence of the European Court of Human Rights and the Court of the EU regarding procedural administrative standards and guarantees of administrative treatment, Conduct research using critical thinking and argumentation and publicly present and justify points of view and conclusions on a selected topic from the field of European administrative procedural law,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
The student is obliged to attend classes and to be active in the class, thereby contributing through the expression of a critical and reasoned attitude and reflection in the discussion and debates on the selected topic. The student conducts research, collects the sources necessary for research and the practice of selected bodies in accordance with the topic, independently solves tasks in the subject part according to the research plan. The student is obliged to conduct scientific research on a selected topic from the field of European administrative procedural law and to apply scientific research methods. He is capable of independently defining research questions, posing hypotheses and presenting problems, doubts and open practical questions, as well as independently orally and publicly presenting argumentative positions and conclusions.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Đerđa, D.. OSNOVE UPRAVNOG PRAVA EUROPSKE UNIJE. 2012. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
Đanić Čeko, A.; Petrašević, T.. LACK OF ONE COMMON ADMINISTRATIVE PROCEDURE? IS REGULATION ON ADMINISTRATIVE PROCEDURE NECESSARY IN THE EU? . 2020. Balkan Social Science Review, Vol. 15, No. 15
Đanić, Čeko, A; Kovač, P.. COMPARATIVE ANALYSIS OF AN ADMINISTRATIVE APPEAL IN CROATIAN, SLOVENIAN, AND EU LAW, . 2020. EU 2020 – LESSONS FROM THE PAST AND SOLUTIONS FOR THE FUTURE (ECLIC Vol. 4)
Đerđa, D., Jerčinović, A.. UPRAVNI POSTUPAK U PRAVU EUROPSKE UNIJE: KODIFIKACIJSKI IZAZOV. 2020. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Vol. 57, No. 1
Galetta, D.-U. et al.. THE GENERAL PRINCIPLES OF EU ADMINISTRATIVE PROCEDURAL LAW, . 2015. Brussels, European Parliament
Kovač, P.. THE REQUIREMENTS AND LIMITS OF THE CODIFICATION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN SLOVENIA ACCORDING TO EUROPEAN TRENDS, REVIEW OF CENTRAL AND EAST EUROPEAN LAW . 2016. Vol. 41, No. 3/4
Sever, T.; Đanić, A.; Kovač, P.. EFFECTIVE LEGAL PROTECTION AGAINST THE EXCESSIVE LENGTH OF ADMINISTRATIVE DECISION-MAKING:THE CASES OF SLOVENIA AND CROATIA. 2016. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Vol. 9, No. 1
Craig, P.. EU ADMINISTRATIVE LAW (odabrana poglavlja). 2013. Oxford : Oxford University Press
Lenaerts, K.; Maselis, I.; Gutman, K. . EU PROCEDURAL LAW (odabrana poglavlja), Nowak, J.T. (ed.). 2015. Oxford : Oxford University Press
. European Parliament resolution of 9 June 2016 for an open, efficient and independent European Union administration (2016/2610(RSP)), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council for an open, efficient and independent European Union administration. 2022.
Optional reading
Kovač, P.. PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE IN SELECTED CEE COUNTRIES: BETWEEN NATIONAL LEGACIES AND EUROPEAN TRENDS, . 2022. Public Administration in a Democratic Society: Thirty Years of Democratic Transition in Europe, International Conference, Dubrovnik, Croatia, 3-6 October 2019.
Klučka, J.. THE GENERAL TRENDS OF EU ADMINISTRATIVE LAW. 2007. The International Lawyer, Vol. 41, No. 4
Rose-Ackerman, S.; Lindseth L.P.; . COMPARATIVE ADMINISTRATIVE LAW. 2013. Edward Elgar, UK, USA
. Charter of Fundamental Rights of the European Union, . 2022. 26 October 2012, 2012/C 326/02
. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. . 2022. 11 and 14, 4 November 1950, ETS 5