Pravo jednakosti u EU

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPravo jednakosti u EU
Broj ECTS bodova8
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Mario Vinković
Zgrada, kabinetRadićeva 13 73
Telefon+385 31 224 573
e-mailmario.vinkovic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Predmet je usmjeren na različite koncepte diskriminacije i raznolikosti, kao i temelje zabrane diskriminacije do sada zaštićene primarnim i sekundarnim zakonodavstvom EU (rasna i etnička pripadnost, spol, dob, invaliditet, spolna orijentacija), europske javnopolitičke mjere u pogledu jednakog tretmana i recentne dimenzije problema u kontekstu pravnog statusa Povelje temeljnih prava EU u postlisabonskoj eri. U sadržajnom i nastavnom smislu, fokus predavanja je na nekoliko tematskih jedinica koje obuhvaćaju sljedeće: međunarodni ugovori o suzbijanju svih oblika diskriminacije nad ženama; pravo jednakosti u Europskoj uniji; diskriminacija na temelju rase, etničke pripadnosti, spola i promjene spola, invaliditeta, vjeroispovijesti, spolne orijentacije te dobi u praksi Suda EU; politike jednakih mogućnosti u EU - usklađivanje poslovnog i obiteljskog života, majčinskog i roditeljskog dopusta i briga o djeci, i politike jednakih mogućnosti u EU u pogledu nasilja u obitelji, prostitucije i trgovanja ženama. Analizirat će se i rodna raznolikost, od rodne jednakosti do višestrukih oblika diskriminacije, problemi zlostavljanja i uznemiravanja na radnom mjestu; europeizacija i proširenje utjecaja europske antidiskriminacijske politike na stare i nove države članice, uloga regulatornih tijela, pravna sredstva za suzbijanje diskriminacije i provedba prava jednakosti.

Ishodi učenja kolegija

Razumjeti različite uzroke, izvore i posljedice diskriminacije, ali i mjera socijalne politike i njihovih implikacija na europskoj i nacionalnoj razini., Kritički promišljati o (anti)diskriminacijskim pitanjima, s naglaskom na povezivanju teorijskih koncepata s primjerima iz prakse., Razumjeti i interpretirati kompleksnu problematiku jednakog tretmana u europskoj komunitarnoj dimenziji, ali i u suodnosu s praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeća Europe., Interpretirati, sumirati i kritički evaluirati fenomene diskriminacije, društveno uvjetovanih stereotipa i predrasuda u kontekstu pravno-filozofskih rasprava o toleranciji, ravnopravnosti/jednakosti i društvenoj stratifikaciji., Samostalno analizirati, kategorizirati i obrazložiti kompleksnost fenomena diskriminacije temeljem spola, dobi, invaliditeta, seksualne orijentacije i rasne/etničke pripadnosti u europskom i nacionalnom okruženju te kreirati nova znanja i profilirati nove istraživačke probleme u navedenom području.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Nastava će se izvoditi u obliku predavanja, koja će zahtijevati aktivno sudjelovanje te kontinuiranu izradu zadataka danih tijekom provedbe kolegija. Dodatno, tijekom trajanja kolegija, polaznici će imati obavezu izraditi pisani esej na izabranu predmetnu temu.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Vasiljević, S., Vinković, M.. Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova. 2019. Narodne novine, Zagreb
Bell, M.. Anti-Discrimination Law and the European Union. 2009. Oxford University Press, Oxford
Rodin, S. (ed.). Jednakost između muškaraca i žena: pravo i politika u Hrvatskoj i Europskoj uniji. 2003. Institut za međunarodne odnose, Zagreb
Schiek, D., Waddington, L., Bell, M.. Non-Discrimination Law, Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Non-Discrimination Law, (izabrani dijelovi). 2007. Hart Publishing, Oxford – Portland, Oregon
Schiek, D., Lawson, A.. European Union Non-Discrimination Law and Intersectionality, Investigating the Triangle of Racial, Gender and Disability Discrimination, (izabrani dijelovi). 2011. Ashgate, Farnham – Burlington
Vasiljević, S.. Višestruka diskriminacija, u I. Radačić (ur.) Žene i pravo: feminističke pravne teorije. 2009. Centar za ženske studije, Zagreb
Vinković, M.. Prostitution as a Profession - Searchig for Answers between the Headlines (poglavlje u knjizi). 2012. u tisku kod Kubon&sagner, München – Berlin
Vinković, M.. Spolna segregacija i tržište rada - hrvatski diskurs europskih trendova u: Radačić, I. , Vince Pallua, J. (ur.).: LJUDSKA PRAVA ŽENA Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN -a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. 2011. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Zagreb
Vinković, M.. New Croatian Anti-discrimination Legislation - Harmonisation with the Acquis or even more?, u: Klima, K. , Sander, G. G. (ur.), Grund- und Menschenrechte in Europa. 2010. Verlag Dr. Kovač, Hamburg
Vinković, M.. Sexual orientation in the Croatian labour market. 2015. Pecsi Munkajogi Közlemények, VIII, I-II, October 2015.. VIII (2015), I-II
Vinković, M.. HIV/AIDS and Workplace - European Challenges, Unsichtbare Minderheiten, Invisible Minorities / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, G. Gerald ; Barić, Sanja (ur.). 2013. Verlag Dr. Kovač, Hamburg
Vinković, M.. Spolna segregacija i tržište rada - hrvatski diskurs europskih trendova // LJUDSKA PRAVA ŽENA Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN -a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena / Radačić, Ivana ; Vince Pallua, Jelka (ur.).. 2011. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Zagreb
Izborna literatura
Bjelić, D.. Dobna diskriminacija u radnim odnosima. 2018. Veleučilište u Požegi, Požega
Lulić, M.; Vinković, M.. Status and protection of the rights of persons with mental disorders in the Republic of Croatia and the problems with their social and labour integration. 2018. SGEM 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts, Conference Proceedings, 5
Bodiroga-Vukobrat, N.; Vinković, M.; Petričušić, A.. Legal Protection Against Discrimination in Croatia u: Legal Protection Against Discrimination in South East Europe / Liegl, Barbara (ur.). Skopje : South East European Law School Network (SEELS). 2016. ), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (BIM)
Rees, T.. Reflections on the uneven development of gender mainstreaming in Europe, 7 (4). 2005. International Feminist Journal of Politics
Verloo, M.. Multiple Inequalities, Intersectionality and the European Union, 13 (3). 2006. European Journal of Women’s Studies
Vasiljevic, S. . Intersectional Discrimination: Difficulties in Interpretation of European Norm, in M. Thiel & E. Prugl (eds.), Diversity and European Integration. 2009. Macimillan-Palgrave, New York
Vasiljevic, S.. European citizenship in the context of gender equality legislation in Eastern European Countries: The case of Croatia”, in I. Sulkunen, S.L. Nevala-Nurmi and P. Markkola (eds.) Suffrage, gender and citizenship – International perspectives on parliamentary reforms. 2009. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle
Vasiljević, S.. Socijalna isključenost u svjetlu Lisabonskog ugovora, u S. Rodin, T. Ćapeta and I. Goldner Lang (ur.) Reforma Europske Unije: Ugovor iz Lisabona. 2009. Narodne novine, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titlePravo jednakosti u EU
Number of ECTS credits8
Lecturerprof.dr.sc. Mario Vinković
Office AddressRadićeva 13 73
Telephone+385 31 224 573
e-mailmario.vinkovic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The subject is focused on different concepts of discrimination and diversity, as well as the foundations of the prohibition of discrimination protected until now by primary and secondary legislation of the EU (race and ethnicity, gender, age, disability, sexual orientation), European public policy measures regarding equal treatment and recent dimensions of the problem in the context of the legal status of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the post-Lisbon era. In terms of content and teaching, the focus of the lecture is on several thematic units, which include the following: international agreements on the suppression of all forms of discrimination against women; the right to equality in the European Union; discrimination based on race, ethnicity, gender and gender reassignment, disability, religion, sexual orientation and age in the practice of the EU Court; policies of equal opportunities in the EU - reconciliation of work and family life, maternity and parental leave and childcare, and policies of equal opportunities in the EU regarding domestic violence, prostitution and trafficking in women. Gender diversity will also be analyzed, from gender equality to multiple forms of discrimination, problems of abuse and harassment in the workplace; Europeanization and the expansion of the influence of the European anti-discrimination policy on old and new member states, the role of regulatory bodies, legal means to combat discrimination and the implementation of the right to equality.

Course learning outcomes

Understanding the various causes, sources and consequences of discrimination, as well as social policy measures and their implications at the European and national level., Critical reflection on (anti)discrimination issues, with an emphasis on connecting theoretical concepts with examples from practice., Understanding and interpretation of the complex issue of equal treatment in the European community dimension, but also in relation to the practice of the European Court of Human Rights of the Council of Europe., Interpretation, summarization and critical evaluation of the phenomenon of discrimination, socially conditioned stereotypes and prejudices in the context of legal-philosophical debates on tolerance, equality and social stratification., Independent analysis, categorization and explanation of the complexity of the phenomenon of discrimination based on gender, age, disability, sexual orientation and racial/ethnic affiliation in the European and national environment, and to create new knowledge and profile new research problems in the aforementioned area,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Teaching will be conducted in the form of lectures, which will require active participation and continuous preparation of tasks given during the implementation of the course. Additionally, during the duration of the course, participants will be required to write a written essay on the chosen topic.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Vasiljević, S., Vinković, M.. Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova. 2019. Narodne novine, Zagreb
Bell, M.. Anti-Discrimination Law and the European Union. 2009. Oxford University Press, Oxford
Rodin, S. (ed.). Jednakost između muškaraca i žena: pravo i politika u Hrvatskoj i Europskoj uniji. 2003. Institut za međunarodne odnose, Zagreb
Schiek, D., Waddington, L., Bell, M.. Non-Discrimination Law, Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Non-Discrimination Law, (izabrani dijelovi). 2007. Hart Publishing, Oxford – Portland, Oregon
Schiek, D., Lawson, A.. European Union Non-Discrimination Law and Intersectionality, Investigating the Triangle of Racial, Gender and Disability Discrimination, (izabrani dijelovi). 2011. Ashgate, Farnham – Burlington
Vasiljević, S.. Višestruka diskriminacija, u I. Radačić (ur.) Žene i pravo: feminističke pravne teorije. 2009. Centar za ženske studije, Zagreb
Vinković, M.. Prostitution as a Profession - Searchig for Answers between the Headlines (poglavlje u knjizi). 2012. u tisku kod Kubon&sagner, München – Berlin
Vinković, M.. Spolna segregacija i tržište rada - hrvatski diskurs europskih trendova u: Radačić, I. , Vince Pallua, J. (ur.).: LJUDSKA PRAVA ŽENA Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN -a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. 2011. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Zagreb
Vinković, M.. New Croatian Anti-discrimination Legislation - Harmonisation with the Acquis or even more?, u: Klima, K. , Sander, G. G. (ur.), Grund- und Menschenrechte in Europa. 2010. Verlag Dr. Kovač, Hamburg
Vinković, M.. Sexual orientation in the Croatian labour market. 2015. Pecsi Munkajogi Közlemények, VIII, I-II, October 2015.. VIII (2015), I-II
Vinković, M.. HIV/AIDS and Workplace - European Challenges, Unsichtbare Minderheiten, Invisible Minorities / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, G. Gerald ; Barić, Sanja (ur.). 2013. Verlag Dr. Kovač, Hamburg
Vinković, M.. Spolna segregacija i tržište rada - hrvatski diskurs europskih trendova // LJUDSKA PRAVA ŽENA Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN -a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena / Radačić, Ivana ; Vince Pallua, Jelka (ur.).. 2011. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Zagreb
Optional reading
Bjelić, D.. Dobna diskriminacija u radnim odnosima. 2018. Veleučilište u Požegi, Požega
Lulić, M.; Vinković, M.. Status and protection of the rights of persons with mental disorders in the Republic of Croatia and the problems with their social and labour integration. 2018. SGEM 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts, Conference Proceedings, 5
Bodiroga-Vukobrat, N.; Vinković, M.; Petričušić, A.. Legal Protection Against Discrimination in Croatia u: Legal Protection Against Discrimination in South East Europe / Liegl, Barbara (ur.). Skopje : South East European Law School Network (SEELS). 2016. ), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (BIM)
Rees, T.. Reflections on the uneven development of gender mainstreaming in Europe, 7 (4). 2005. International Feminist Journal of Politics
Verloo, M.. Multiple Inequalities, Intersectionality and the European Union, 13 (3). 2006. European Journal of Women’s Studies
Vasiljevic, S. . Intersectional Discrimination: Difficulties in Interpretation of European Norm, in M. Thiel & E. Prugl (eds.), Diversity and European Integration. 2009. Macimillan-Palgrave, New York
Vasiljevic, S.. European citizenship in the context of gender equality legislation in Eastern European Countries: The case of Croatia”, in I. Sulkunen, S.L. Nevala-Nurmi and P. Markkola (eds.) Suffrage, gender and citizenship – International perspectives on parliamentary reforms. 2009. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle
Vasiljević, S.. Socijalna isključenost u svjetlu Lisabonskog ugovora, u S. Rodin, T. Ćapeta and I. Goldner Lang (ur.) Reforma Europske Unije: Ugovor iz Lisabona. 2009. Narodne novine, Zagreb