Zaštita prava potrošača u EU - odabrane teme

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaZaštita prava potrošača u EU - odabrane teme
Broj ECTS bodova8
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Uvodno će se studente upoznati sa razvojem politike zaštite prava potrošača na razini EU (od nacionalnog postupka prema harmonizaciji – direktive na području zaštite prava potrošača), a potom sa zakonodavnim okvirom (Ugovori iz Rima, Maastrichta, Amsterdama, Nice i Lisabona (UFEU)). Produbit će se njihovo znanje o pojmu pristupa pravosuđu u kontekstu zaštite prava potrošača, što će im omogućiti kritičku analizu judikature Suda pravde EU (zahtjev za prethodnu odluku; čl. 47. Povelje EU o temeljnim pravima) i Europskog suda za ljudska prava (pravo na pravično suđenje, čl. 6. EKLJP). Razmatrat će se i raspravljati o pitanjima iz područja politike EU na području zaštite prava potrošača. Pri tome će se najprije obrađivati struktura i mjere kojima se ciljevi EU politike zaštite prava potrošača implementiraju, a zatim detaljno obrađivati instrumenti pravosudne suradnje u građanskim stvarima). U tom će se smislu naglasak staviti na pitanja nadležnosti u potrošačkim sporovima (Uredba Brussels I Regulation /Uredba Brussels I recast) i ovrhu u potrošačkim sporovima (izvršenje presude; privremene mjere).

Ishodi učenja kolegija

Kritički analizirati politiku i instrumente EU na području zaštite potrošača, Samostalno osmisliti i istražiti otvoreno pitanje iz područja procesnopravne zaštite potrošača, Pisano oblikovati rezultate svoga istraživanja , Javno prezentirati zaključke svoga istraživanja i preporučiti određena rješenja ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Benohr, Iris . EU Consumer Law and Human Rights,. 2013. Oxford University Press
Poretti, Paula. Debt Collection Practices under Croatian enforcement law – Is there a way out for over-indebted consumers. 2018. European Consumer and Market Law (EuCML); Springer/ Kluwer
Poretti, Paula. Pravo EU u građanskom procesnom pravu, u: Petrašević, Tunjica; Vuletić, Igor (ur.), Procesno-pravni aspekti prava EU, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku . 2016. J.J. Strossmayer University of Osijek; Faculty od Law Osijek
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleZaštita prava potrošača u EU - odabrane teme
Number of ECTS credits8
Lecturerizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Introduction The development of consumer protection at EU level (from national proceedings towards harmonisation – directives in the field of consumer protection) Legislative framework (Rome, Maastricht, Amsterdam, Nice, Lisbon, (TFEU)) ECtHR/CJEU Access to justice – individual request/preliminary ruling procedure (right to fair trial, Art 6 ECHR/ Art 47 Charter) Judicial cooperation in civil matters EU policy in the field of consumer protection (structure and measures, judicial cooperation) Jurisdiction in consumer disputes (Brussels I bis recast; ESCP; EPO) Enforcement (execution; provisional measures) (Regulation Brussels I recast; EEO; EAPO

Course learning outcomes

Critically analyse the policy and EU instruments in the field of consumer protection. , Independently create and research an open issue regarding procedural protection of consumer rights. , Present the research results in a written form. , Give a public presentation of the results of his/her research and recommend possible solutions. ,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Benohr, Iris . EU Consumer Law and Human Rights,. 2013. Oxford University Press
Poretti, Paula. Debt Collection Practices under Croatian enforcement law – Is there a way out for over-indebted consumers. 2018. European Consumer and Market Law (EuCML); Springer/ Kluwer
Poretti, Paula. Pravo EU u građanskom procesnom pravu, u: Petrašević, Tunjica; Vuletić, Igor (ur.), Procesno-pravni aspekti prava EU, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku . 2016. J.J. Strossmayer University of Osijek; Faculty od Law Osijek
Optional reading