Institucije i pravni sustav EU

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaInstitucije i pravni sustav EU
Broj ECTS bodova8
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Tunjica Petrašević
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Kabinet br. 46
Telefon+385 31 224 535
e-mailtunjica.petrasevic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Dunja Duić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 48
Telefon+385 31 224 500
e-maildunja.duic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Institucionalni ustroj Europske unije čine sedam institucija. Sam pravni sustav EU jedinstven je u okvirima međunarodnog prava, gdje EU možemo smatrati sui generis tvorevinom. Ovlasti i nadležnosti svih institucija uređene su Osnivačkim ugovorima, koji su temelj svih djelovanja EU. Kako je RH punopravna članica EU cilj je ovog predmeta stjecanje naprednog znanja o Europskoj uniji i pravnom sustavu EU. Razumijevanje procesa donošenja odluka u okviru EU institucija jedan je od glavnih fokusa ovog predmeta. Kolegij će obuhvatiti proučavanje slijedećih tema: Pravni problemi prava EU, Izvori prava EU, Pravni sustav EU, Institucije EU, Učinci prava EU u unutarnjem pravu država članica, Temeljna načela europskog prava, Europsko građanstvo, Unutarnje tržište EU, Zaštita temeljnih prava u EU. Politike EU. Ciljevi ovoga predmeta su: - Stjecanje naprednog znanja o Europskoj uniji i pravnom sustavu EU. - Stjecanje naprednog znanja o ulozi i ustrojstvu institucija EU i pravnom sustavu Europske unije izučavanjem izabranog pravnog gradiva i političkih procesa. - Razumijevanje procesa donošenja odluka u okviru EU institucija ( posebice u službenim EU institucijama, kraći osvrt na pomoćne institucije). - Stjecanje naprednog znanja i razumijevanje odnosa između europskog prava i nacionalnog prava,a posebice nacionalnog ustavnog prava. - Razumijevanje pojmova vezanih u pravo unutrarnjeg tržišta EU i njihov odnos s ljudskim pravima.. Interpretacija i primjena pravnih pravila prava EU. - Razvijanje naprednih vještina kritičke analize i osposobljavanje studenta za analizu, procjenjivanje prava EU i pravne reforme u socijalnom, gospodarskom, političkom, institucionalnom i moralnom kontekstu. - Razvijanje naprednih vještina argumentacije obrazložene pravnim mišljenjem i potkrepljenje pravnim izvorima. - Studenti će u sklopu kolegija provoditi istraživanje i javno prezentirati obrazložena pravna mišljenja potkrijepljena pravnim izvorima.

Ishodi učenja kolegija

Prepoznati i samostalno definirati istraživačke probleme vezane uz ustrojstvo i ovlasti institucija EU, politički i sudski sustav EU , Prepoznati i samostalno definirati istraživačke probleme vezane uz unutarnje tržište EU i njihov odnos s ljudskim pravima , Produbljeno kritički analizirati, evaluirati i sintetizirati znanstvenu literaturu, Prepoznati, interpretirati i primijeniti pravna pravila prava EU pri rješavanju konkretnih pravnih problema (hipotetskih predmeta), Provesti istraživanje primjenom kritičkog razmišljanja i argumentacije pravnih problema i javno prezentirati obrazložena pravna mišljenja potkrijepljena pravnim izvorima.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo: * Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)
Dodatne činjenice
Studentima će biti omogućeno pohađanje kolegija putem sustava za udaljeno učenje. Studenti će moći upisati kolegiji i na engleskom jeziku. Kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave, te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavnicima s katedre, osobno ili putem elektronske pošte. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Ćapeta, T.; Rodin, S.. Osnove prava Europske unije. 2018. Narodne novine, Zagreb
Craig, P.; De Búrca, G.. EU LAW, Text, Cases and Materials, 6th edition (odabrana poglavlja). 2015. OUP Oxford
Blanke, H. J.; Mangiameli, S. (Eds.) . The Treaty on European Union (TEU) A Commentary (odabrana poglavlja) . 2013. Springer
Petrašević, T.. Prethodni postupak pred Sudom EU. 2014. Pravni fakultet u Osijeku, Gradska tiskara d.d., Osijek
Duić, D.. Vanjska i sigurnosna politika Europske unije. 2018. Narodne novine, Osijek
Duić, D.. Member of the European Parliament, Dictionary of Statuses within EU Law, Bartolini, A.; Cippitani, R. ; Colcelli, V. (ur.).Cham. 2019. Springer
Rodin, S.; Ćapeta, T.; Goldner Lang I. (ur.). Reforma Europske unije – Lisabonski ugovor, (odabrana poglavlja). 2009. Narodne novine, Zagreb
Izborna literatura
Jones, E.; Menon A.; Weatherill, S.. The Oxford handbook of the European Union. 2012. Oxford : Oxford University Press
Petrašević, T.; Duić, D.. Opinion 2/13 on the EU accession to the ECHR, New Developments in the EU Labour, Equality and Human Rights Law, Vinković, M. (ur.). 2015. J J Strossmayer University of Osijek Faculty of Law, Osijek
Duić, D.; Petrašević, T.. Pet godina primjene prava Europske unije – analiza postupaka zbog povrede prava Europske unije pokrenutih protiv Republike Hrvatske i prethodnih pitanja hrvatskih sudova, 10/2019. 2019. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske
Petrašević, T.; Vuletić, I.. Europski uhidbeni nalog nakon presude Europskog suda Aranyosi i Căldăraru. 2017. HARMONIUS - Journal of Legal and Social Studies in South east Europe, VI (2017)
Petrašević, T., . The relation of Human Rights and market freedoms in case law of the CJEU, Economic and Social Development - 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World”, Primorac, Z.; Bussoli, C.; Recker, N. (ur.). 2016. Split: Varaždin Development and Entrepreneurship Agency, Varaždin, Croatia Faculty of Law, University of Split, Croatia University North, Koprivnica, Croatia
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEU Institutions and legal system
Number of ECTS credits8
Lecturerprof.dr.sc. Tunjica Petrašević
Office AddressRadićeva 13 Kabinet br. 46
Telephone+385 31 224 535
e-mailtunjica.petrasevic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Dunja Duić
Office AddressRadićeva 13 48
Telephone+385 31 224 500
e-maildunja.duic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The course will include the study of the following topics: - Legal issues of EU law. - Sources of EU law. - EU legal system. - EU institutions. - Effects of EU law in the national law of Member State. - Basic principles of European law. - European citizenship. - EU internal market. - Protection of fundamental rights in the EU. - EU policies The objectives of this course are: - Acquiring advanced knowledge of the European Union and the EU legal system. - Acquiring advanced knowledge about the role of the EU institution and the legal system of the European Union and selected legal materials and political processes. - Understanding the decision-making process within the EU institution (especially in the EU institutions) - Acquiring advanced knowledge and understanding of the relationship between European law and national law and the specifics of national constitutional law. - Understanding concepts related to EU internal market law and their relationship with human rights. - Interpretation and application of EU legal rules. - Developing advanced critical analysis skills and training students in analysis, assessment of EU law and legal reform in a social, economic, political, institutional and moral context. - Developing advanced skills of argumentation of reasoned legal opinions

Course learning outcomes

Identify and independently define research problems related to the structure and powers of the EU institution and the political and judicial system of the EU, Recognize and independently define research problems related to the EU internal market and their relationship with human rights, In-depth critical analysis and synthesis of scientific literature, Recognize, interpret and apply the legal rules of EU law in solving specific legal problems (hypothetical cases), Conduct research by applying critical thinking and argumentation of legal problems and publicly present reasoned legal opinions supported by legal sources,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other: * Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)
ADDITIONAL FACTS
Quality is controlled by monitoring class attendance and monitoring student reactions. Students can contact the teachers from the department at any time, in person or via e-mail. Furthermore, after the course is finished, students are interviewed about the quality of teaching. The results of the survey are considered when changing the curriculum and teaching methods.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Ćapeta, T.; Rodin, S.. Osnove prava Europske unije. 2018. Narodne novine, Zagreb
Craig, P.; De Búrca, G.. EU LAW, Text, Cases and Materials, 6th edition (odabrana poglavlja). 2015. OUP Oxford
Blanke, H. J.; Mangiameli, S. (Eds.) . The Treaty on European Union (TEU) A Commentary (odabrana poglavlja) . 2013. Springer
Petrašević, T.. Prethodni postupak pred Sudom EU. 2014. Pravni fakultet u Osijeku, Gradska tiskara d.d., Osijek
Duić, D.. Vanjska i sigurnosna politika Europske unije. 2018. Narodne novine, Osijek
Duić, D.. Member of the European Parliament, Dictionary of Statuses within EU Law, Bartolini, A.; Cippitani, R. ; Colcelli, V. (ur.).Cham. 2019. Springer
Rodin, S.; Ćapeta, T.; Goldner Lang I. (ur.). Reforma Europske unije – Lisabonski ugovor, (odabrana poglavlja). 2009. Narodne novine, Zagreb
Optional reading
Jones, E.; Menon A.; Weatherill, S.. The Oxford handbook of the European Union. 2012. Oxford : Oxford University Press
Petrašević, T.; Duić, D.. Opinion 2/13 on the EU accession to the ECHR, New Developments in the EU Labour, Equality and Human Rights Law, Vinković, M. (ur.). 2015. J J Strossmayer University of Osijek Faculty of Law, Osijek
Duić, D.; Petrašević, T.. Pet godina primjene prava Europske unije – analiza postupaka zbog povrede prava Europske unije pokrenutih protiv Republike Hrvatske i prethodnih pitanja hrvatskih sudova, 10/2019. 2019. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske
Petrašević, T.; Vuletić, I.. Europski uhidbeni nalog nakon presude Europskog suda Aranyosi i Căldăraru. 2017. HARMONIUS - Journal of Legal and Social Studies in South east Europe, VI (2017)
Petrašević, T., . The relation of Human Rights and market freedoms in case law of the CJEU, Economic and Social Development - 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World”, Primorac, Z.; Bussoli, C.; Recker, N. (ur.). 2016. Split: Varaždin Development and Entrepreneurship Agency, Varaždin, Croatia Faculty of Law, University of Split, Croatia University North, Koprivnica, Croatia