Djelatnici

izv.prof.dr.sc. Ante Novokmet

 • Hrvatski
 • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra kaznenopravnih znanosti

Telefon :
+385 31 224 557

Ured (prostorija):
57

Termin konzultacija:
petkom u 10 sati

 • Pravni fakultet Osijek, Nagrada za izvrsnost u nastavi i odnosu prema studentima u akademskoj godini 2018./2019.
 • Pravni fakultet Osijek, Nagrada za izvrsnost u znanstveno-istraživačkom radu u akademskoj godini 2019./2020.
 • Član Upravnog odbora Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu
 • Član Upravnog odbora Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo
 • Član Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (Association Internationale de Droit Penal, AIDP)
 • Suradnik Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Dr.sc. Ante Novokmet, izvanredni profesor na Katedri kaznenopravnih znanosti i prodekan za poslovanje, razvoj i projekte Pravnog fakulteta Osijek. Završio je studij prava na Pravnom fakultetu Osijek, a zvanje doktora znanosti stekao je završetkom Poslijediplomskog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranom rada na temu „Sudska kontrola optužbe“. Predaje na Integriranom dodiplomskom i diplomskom studiju Pravo, Stručnom upravnom studiju, te Poslijediplomskom doktorskom studiju Pravo Pravnog fakulteta Osijek.

Kao istraživač bio je dio projektnog tima na projektu Pravosudna suradnja Hrvatske u kaznenim stvarima u EU i regiji: nasljeđe prošlosti i izazovi budućnosti (CoCoCrim), koji je financiran od Hrvatske zaklade za znanost. Trenutno je istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu Sustavni pristup modelima konsenzualne pravde u hrvatskom kaznenom postupku (NegJusCro) te uspostavnom projektu Hrvatsko prekršajno pravo u europskom kontekstu – izazovi i perspektive (PrePraHR) odobrenih i financiranih od Hrvatska zaklade za znanost. Na internom natječaju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 2015. odobren mu je znanstvenoistraživački projekt Usklađivanje hrvatskog kaznenog procesnog prava s Direktivom 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela na kojemu je bio nositelj i glavni istraživač.

Bio je dio tima konzultanata u pripremi ekspertize Analysis on Plea-Bargaininig Agreement „Improving procedural safeguards in judicial proceedings“ u zajedničkoj inicijativi Europske unije i Vijeća Europe u okviru Horizontalnog instrumenta za Zapadni Balkan i Tursku (Horizontalni instrument II) 2019.-2022. s ciljem uobličenja konkretnih preporuka za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU i pozitivnopravnim standardima razvijenim u praksi Europskog suda za ljudska prava.

U 2021. godini imenovan je u radnu skupinu Ministarstva pravosuđa i uprave za izradu Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje od 2022. do 2027. godine.

Institucijski znanstveno-stručni doprinos djelovanju Sveučilišta i drugih akademskih institucija ostvaruje obavljajući funkciju Predsjednika odbora za statutarna i pravna pitanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člana Povjerenstva za sprečavanje nepotizma na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i člana Povjerenstva za prigovore Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za provedbu dopunskih studentskih izbora. Predsjednik je Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Osijeka.

Stručno se usavršavao na Max Planck institutu za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu. Član je organizacijskog i znanstvenog odbora međunarodne znanstvene konferencije „EU and comparative law issues and challenges“ i izvršni urednik serijske publikacije ECLIC.

Stručni diplomski studij Javna uprava

Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad

Novokmet, A., Tomičić, Z., Vinković, Z., Pretrial risk assessment instruments in the US criminal justice system—what lessons can be learned for the European Union // International Journal of Law and Information Technology, 30 (2022), 1; 1-22 doi:10.1093/ijlit/eaac006

Novokmet, A., The Europeanization of the Criminal Proceedings in the Republic of Croatia through the Implementation of the Directive 2013/48/EU // European journal of crime, criminal law and criminal justice, 27 (2019), 2; 97-125 doi:10.1163/15718174-02702002

Novokmet, A., The European public prosecutor’s office and the judicial review of criminal prosecution // New journal of European criminal law, 8 (2017), 3; 374-402 doi:10.1177/2032284417729934

Novokmet, A., The Right of a Victim to a Review of a Decision not to Prosecute as Set out in Article 11 of Directive 2012/29/EU and an Assessment of its Transposition in Germany, Italy, France and Croatia // Utrecht Law Review, 12 (2016), 1; 86-108 doi:10.18352/ulr.330

Novokmet, A., The EPPO and Judicial Review of a Decision Not to Prosecute: A Slippery Area or a Final Arrangement? // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 27 (2020), 1; 133-163

Employment Status:
active employee

Organizational unit:
Chair of Criminal Law Sciences

Telephone :
+385 31 224 557

Office (room):
57

Office hours:
every Friday at 10

 • Faculty of Law Osijek, Award for excellence in teaching and attitude towards students in the academic year 2018/2019, Faculty of Law Osijek
 • Faculty of Law Osijek, Awarda for excellence in scientific research in the academic year 2019/2020
 • Member of Management Board of Croatian association of criminal sciences and practice
 • Member of the Management Board of Croatian Association for European Criminal Law
 • Member of the International Association for Criminal Law (Association Internationale de Droit Penal, AIDP).
 • Associate of Croatian academy of legal sciences

Ante Novokmet, Ph.D is an Associate Professor and vice dean for business, development and projects at Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek. He graduated from law at the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek. He completed postgraduate studies in Criminal Law Sciencies at University of Zagreb, Faculty of Law and defended the doctoral thesis under the topic "Judicial control of accusation" and acquired the academic degree of Doctor of Laws (PhD). He teaches at the undergraduate and postgraduate studies of Law, Professional administrative study programe and Professional graduate study of public administration at the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek.

As a researcher, he was part of the project team on the research project Croatian Judicial Cooperation in Criminal Matters in the EU and the Region: Heritage of the Past and Challenges of the Future (CoCoCrim ), which was financed by the Croatian Science Foundation. He is a researcher on the research project Systematic approach to models of negotiated justice in Croatian criminal procedure (NegJusCro) and research project Croatian misdemeanor law in the European context - challenges and perspectives (PrePraHR) both approved and financed by the Croatian Science Foundation. At the internal call of Josip Juraj Strossmayer University in Osijek in 2015, he was granted a research project Harmonization of Croatian criminal procedural law with Directive 2012/29/EU on the establishment of minimum standards, rights, support and protection of victims of criminal offences, where he was the head of project and the main researcher.

He was part of the team of consultants in the preparation of the expertise Analysis on Plea-Bargaining Agreement "Improving procedural safeguards in judicial proceedings" in the joint initiative of the European Union and the Council of Europe within the Horizontal Instrument for the Western Balkans and Turkey (Horizontal Instrument II) 2019-2022., with the aim of formulating concrete recommendations for harmonizing national legislation with the EU acquis and positive legal standards developed in the practice of the European Court of Human Rights.

In 2021, he was appointed to the working group of the Croatian Ministry of Justice and Administration for the preparation of the National Judicial System Development Plan for the period from 2022 to 2027.

On severeal occasions he was granted research stay at the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg. He is a member of the organizational and scientific committee of the international scientific conference "EU and comparative law issues and challenges" and the executive editor of the serial publication EU and comparative law issues and challenges (ECLIC).

Professional Graduate Study Programme in Public Administration

University Graduate Study Programme in Social Work

Novokmet, A., Tomičić, Z., Vinković, Z., Pretrial risk assessment instruments in the US criminal justice system—what lessons can be learned for the European Union // International Journal of Law and Information Technology, 30 (2022), 1; 1-22 doi:10.1093/ijlit/eaac006

Novokmet, A., The Europeanization of the Criminal Proceedings in the Republic of Croatia through the Implementation of the Directive 2013/48/EU // European journal of crime, criminal law and criminal justice, 27 (2019), 2; 97-125 doi:10.1163/15718174-02702002

Novokmet, A., The European public prosecutor’s office and the judicial review of criminal prosecution // New journal of European criminal law, 8 (2017), 3; 374-402 doi:10.1177/2032284417729934

Novokmet, A., The Right of a Victim to a Review of a Decision not to Prosecute as Set out in Article 11 of Directive 2012/29/EU and an Assessment of its Transposition in Germany, Italy, France and Croatia // Utrecht Law Review, 12 (2016), 1; 86-108 doi:10.18352/ulr.330

Novokmet, A., The EPPO and Judicial Review of a Decision Not to Prosecute: A Slippery Area or a Final Arrangement? // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 27 (2020), 1; 133-163