Djelatnici

Gordana Horvat

 • Hrvatski
 • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Telefon :
+385 31 224 550

Ured (prostorija):
18-2

Termin konzultacija:
Srijedom od 11-12 sati
Uz prethodni dogovor putem maila

 • Predsjednica Povjerenstva za profesionalnu djelatnost socijalnog rada pri Hrvatskoj komori socijalnih radnika, 2022. -
 • Suradnja s Gradom Osijekom – provođenje akcija koje se temelje na društvenim inovacijama za promicanje socijalne i ekonomske integracije državljana koji nisu EU državljani – dio radne skupine Europa „Arrival Regions“
 • Suradnja s organizacijom Crveni križ Osijek, volontiranje u kriznim situacijama, pružanje podrške i osnaživanje korisnika.
 • Na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija Socijalnog rada ugovaranje praktične nastave i uključivanje u rad civilnih udruga, institucija i organizacija, rad s korisnicima, rad na potrebama zajednice i sl.
 • Uključivanje osoba iz zajednice kao gostiju predavača na studiju Socijalnog rada u sklopu predavanja, seminara i vježbi što pridonosi edukaciji studenata i povezivanju sa zajednicom.
Životopis:

Studij socijalnog rada završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2016. godine i stekla naziv magistra socijalnog rada. Prethodno obrazovanje stekla je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, magistrira inženjerka bilinogojstva. Trenutno je na doktorskom studiju socijalnog rada na Sveučilištu u Ljubljani, Fakultetu za socijalni rad, a tematsko područje kojim se bavi je rad s obiteljima, udomiteljstvo, razvoj novih metoda rada u socijalnom radu, savjetovanje i deinstitucionalizacija.

Nakon dugogodišnjeg iskustva u radu u nevladinim organizacijama, od 2019. godine asistentica je na Pravnom fakultetu u Osijeku na studiju socijalnog rada i kolegijima Socijalni rad s obiteljima, Savjetovanje, Mreže podrške obiteljima i osnaživanje zajednice.

Predsjednica je udruge za rad s djecom, mladima i obitelji Baobab, članica Hrvatske udruge socijalnih radnika, članica organizacijskog odbora Škole teorije i prakse socijalnog rada IUC Dubrovnik te predsjednica povjerenstva za stručnu djelatnost socijalnog rada pri Hrvatskoj komori socijalnih radnika. Sudjelovala je na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, radnim skupinama kao i u projektima „Zajedno do doma“ na temu udomiteljstva, „Društvo dobrodošlice“ na temu integracije migranata i izbjeglica u društvo i „Poslije traume – osnaživanje zajednice" na temu podrške i razvoja metoda rada u području udomiteljstva i posvojenja.

Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad

 • Magistra socijalnog rada
 • Certificirani provoditelj radionica Male kreativne socijalizacijske skupine (MKSS)
 • Certificirani provoditelj - inicijator i koordinator - Obiteljske grupne konferencije kao metode rada s obiteljima.
 • Organizacijske vještine
 • Informatičke vještine
 • Analitičke vještine

Horvat, G. i Blagojević, A. (2022). Ograničavanje prava djece za vrijeme pandemije covid-19 i uloga obiteljske grupne konferencije u zaštiti djeteta i obitelji. Zbornik radova Dijete u fokusu – multidisciplinarni pristup: Begić, A. i Krišto, I. (ur.), Sveučilište u Mostaru Pressum. 39-57. (pregledni rad)

Sauerborn, N. i Horvat, G. (2022). Migranti u doba covid-19 krize i skrb o djeci migrantima bez roditeljske skrbi na području Republike Hrvatske. Zbornik radova Dijete u fokusu – multidisciplinarni pristup: Begić, A. i Krišto, I. (ur.), Sveučilište u Mostaru Pressum. 170-195. (pregledni rad)

Horvat, G. (2021). Developing a model of working with families in crisis: empowerment through the family group conference model // Latest developments in speech therapy, occupational therapy and social work: „ Implementations of theoretical models in practice: possibilities and limitations“, Visoka škola socijalnog rada, Beograd (izvorni znanstveni rad)

Blagojević, A., Horvat, G. (2021). Student attitudes towards migrants in the pre-COVID-19 period // EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC)5 / Petrašević, Tunjica ; Duić, Dunja (ur.)., Osijek, 878-902, doi:10.25234/eclic/18356 (pregledni rad)

Šajfar, P., Horvat, G. (2019). Škola teorije i prakse socijalnog rada. Ljetopis socijalnog rada, Vol. 25 No. 3, str. 135-139 (pregled skupa)

Horvat, G. (2018). Razina rizičnosti rada u javnom i realnom sektoru. Socijalne teme, 1 (5), 71-81. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/217184

Štefanić, E., Dimić, D., Sudarić, A., Štefanić, I., Antunović, S. i Horvat, G. (2017). Seasonal dynamic of weed biomass in narrow and wide row soybean (Glycine max (L.) Merr.) // Herbologia, 16 (2017), 2; 63-68 doi:10.5644/Herb.16.2.06 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Tomašević, S., Horvat, G., Leutar, Z. i Horvat, G. (2016). Intenzitet stresa kod učitelja u osnovnim školama. Socijalne teme, 1 (3), 49-65. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/176987

Horvat, G., Tomašević, S. i Leutar, Z. (2016). Sindrom sagorijevanja na poslu djelatnika bankarskog sektora koji su u direktnom kontaktu s korisnicima. Socijalne teme, 1 (3), 31-47. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/176985

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 31 224 550

Office (room):
18-2

Office hours:
Wednesdays from 11 a.m. to 12 p.m
With prior agreement via email

 • President of the Committee for the Professional Activity of Social Work at the Croatian Chamber of Social Workers, 2022 - present
 • Cooperation with the City of Osijek - implementation of actions based on social innovations to promote social and economic integration of non-EU citizens - part of the Europe "Arrival Regions" working group.
 • Cooperation with the Red Cross Osijek organization, volunteering in crisis situations, providing support and empowering users.
 • At the undergraduate and graduate level of Social Work studies, contracting practical classes and involvement in the work of civil associations, institutions and organizations, work with beneficiaries, work on community needs, etc.
 • The inclusion of people from the community as guest lecturers at the Social Work study program as part of lectures, seminars and exercises, which contributes to the education of students and connecting them with the community.
CV:

She completed her study of social work at the Faculty of Philosophy of the University of Mostar in 2016 and earned the title of Master of Social Work. She received her previous education at the Faculty of Agro-Biotechnical Sciences in Osijek, with a master's degree in horticulture engineering. He is currently studying for a doctoral degree in social work at the University of Ljubljana, Faculty of Social Work, and the thematic area she deals with is work with families, foster care, development of new work methods in social work, counseling and deinstitutionalization.

After many years of experience in working with and in non-governmental organizations, since 2019 she has been an assistant at the Faculty of Law in Osijek study of social work and the courses Social Work with Families, Counseling, Family Support Networks and Community Empowerment.

She is the president of the association for work with children, youth and families Baobab, a member of the Croatian Association of Social Workers, a member of the organizing committee of the IUC Dubrovnik School of Social WorkTheory and Practice, and the president of the committee for professional social work at the Croatian Chamber of Social Workers. She participated in international and domestic scientific meetings, working groups as well as in the projects "Together to home" on the topic of foster care, "Welcoming Society" on the topic of integration of migrants and refugees into society and "After trauma - community". empowerment" on the topic of support and development of work methods in the field of foster care and adoption.

University Graduate Study Programme in Social Work

 • Master of Social Work
 • Certified organizer/trainer of Small Creative Socialization Group (MKSS) workshops
 • Certified implementer/trainer - initiator and coordinator - of Family group conferences as a method of working with families.
 • Organization skills
 • IT skills
 • Analitycal skills

Horvat, G. i Blagojević, A. (2022). Ograničavanje prava djece za vrijeme pandemije covid-19 i uloga obiteljske grupne konferencije u zaštiti djeteta i obitelji. Zbornik radova Dijete u fokusu – multidisciplinarni pristup: Begić, A. i Krišto, I. (ur.), Sveučilište u Mostaru Pressum. 39-57. (pregledni rad)

Sauerborn, N. i Horvat, G. (2022). Migranti u doba covid-19 krize i skrb o djeci migrantima bez roditeljske skrbi na području Republike Hrvatske. Zbornik radova Dijete u fokusu – multidisciplinarni pristup: Begić, A. i Krišto, I. (ur.), Sveučilište u Mostaru Pressum. 170-195. (pregledni rad)

Horvat, G. (2021). Developing a model of working with families in crisis: empowerment through the family group conference model // Latest developments in speech therapy, occupational therapy and social work: „ Implementations of theoretical models in practice: possibilities and limitations“, Visoka škola socijalnog rada, Beograd (izvorni znanstveni rad)

Blagojević, A., Horvat, G. (2021). Student attitudes towards migrants in the pre-COVID-19 period // EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC)5 / Petrašević, Tunjica ; Duić, Dunja (ur.)., Osijek, 878-902, doi:10.25234/eclic/18356 (pregledni rad)

Šajfar, P., Horvat, G. (2019). Škola teorije i prakse socijalnog rada. Ljetopis socijalnog rada, Vol. 25 No. 3, str. 135-139 (pregled skupa)

Horvat, G. (2018). Razina rizičnosti rada u javnom i realnom sektoru. Socijalne teme, 1 (5), 71-81. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/217184

Štefanić, E., Dimić, D., Sudarić, A., Štefanić, I., Antunović, S. i Horvat, G. (2017). Seasonal dynamic of weed biomass in narrow and wide row soybean (Glycine max (L.) Merr.) // Herbologia, 16 (2017), 2; 63-68 doi:10.5644/Herb.16.2.06 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Tomašević, S., Horvat, G., Leutar, Z. i Horvat, G. (2016). Intenzitet stresa kod učitelja u osnovnim školama. Socijalne teme, 1 (3), 49-65. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/176987

Horvat, G., Tomašević, S. i Leutar, Z. (2016). Sindrom sagorijevanja na poslu djelatnika bankarskog sektora koji su u direktnom kontaktu s korisnicima. Socijalne teme, 1 (3), 31-47. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/176985