Osnove savjetovanja

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaOsnove savjetovanja
Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Anita Begić
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailabegic@pravos.hr
Suradnik Gordana Horvat
Zgrada, kabinetRadićeva 13 18-2
Telefon+385 31 224 550
e-mailgordana.horvat@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Određenje pojma savjetovanja, osnovni modeli savjetovanja, preduvjeti vođenja savjetovanja, specifične vještine i tehnike savjetovanja u pripremnoj fazi rada, specifične vještine i tehnike savjetovanja u fazi rada i vještine završavanja procesa savjetovanja. Prepoznavanje transfera, otpora i obrambenih mehanizama u tijeku savjetovanja i rad na njima. Istraživanje problema na socijalnoj i emocionalnoj razini, dovođenje korisnika do uvida, određivanje i provedbu pozitivnih akcija te postizanje definiranih ciljeva i odvajanje od korisnika. Evaluacija procesa savjetovanja, Supervizija u savjetovanju.

Ishodi učenja kolegija

Definirati pristupe savjetovanju, Opisati ključne pristupe savjetovanja u radu s pojedincima, partnerima i obiteljima, Odrediti ulogu pomagača - savjetovatelja, njegove bitne karakteristike osobnosti i kompetencije, Usvojena znanja, vještine i metode savjetovanja primijeniti u praksi, Interpretirati i primijeniti faze savjetovanja kao integralnog procesa te objasniti specifičnosti i vještine grupnog savjetovanja, Definirati profesionalni utjecaj i odnose s osobom u procesu pomaganja, Interpretirati završavanje procesa savjetovanja i njegovu evaluaciju , Objasniti što je supervizija u savjetovanju,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Pohađanje nastave (70%), položiti dva pismena kolokvija ili ispit. Pohađanje vježbi je obvezno u punom opsegu, uvjet za pristup ispitu ili kolokvijima su prihvaćeni izvještaji s vježbi.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Janković, Josip. Savjetovanje u psihosocijalnom radu. 2004. Etcetera,
Janković, Josip. Savjetovanje-psihodinamski pristup. 2003. Etcetera
Corey, G. . Teorije i tehnike u psihološkom savjetovanju i psihoterapiji. 2007. Naklada Slap
Shulman, L. . Vještine pomaganja pojedincima i grupama. 1996. Sunce Društvo za psihološku pomoć
Okun, B. F. i Kantrowitz, R. E.. Effective helping - Interviewing and counseling techniques. 2015. Stamford: Cengage Learning
Hackney,H. L. i Cormier, S. . Savjetovatelj – stručnjak – procesni vodič kroz savjetovanje. 2012. Naklada Slap
Nelson-Jones, R. . Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju. 2007. Naklada Slap
Izborna literatura
Lauri Korajlija, A.. Pomaganje ljudima u psihičkoj nevolji. U D. Čorkalo – Biruški (Ur.) Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori. 2009. Školska knjiga
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleBasics of Counselling
Chair of Labour and Social Security Law Sciences and Social Work
Number of ECTS credits5
Lecturerdoc.dr.sc. Anita Begić
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailabegic@pravos.hr
Associate Gordana Horvat
Office AddressRadićeva 13 18-2
Telephone+385 31 224 550
e-mailgordana.horvat@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Definition of the concept of counseling, basic models of counseling, prerequisites for conducting counseling, specific skills and techniques of counseling in the preparatory phase of work, specific skills and techniques of counseling in the work phase and skills for completing the counseling process. Recognizing transference, resistance and defense mechanisms during counseling and working on them. Researching problems on a social and emotional level, bringing the user to insight, determining and implementing positive actions and achieving defined goals and separating from the user. Evaluation of counseling process, Supervision in counseling.

Course learning outcomes

Define counseling approaches, Describe key counseling approaches in working with individuals, partners and families, Determine the role of a helper - advisor, his essential personality characteristics and competence, Apply acquired knowledge, skills and counseling methods in practice, Interpret and apply the stages of counseling as an integral process and explain the specifics and skills of group counseling, Define professional influence and relationships with the person in the helping process, Interpret the completion of the counseling process and its evaluation, Explain what supervision is in counseling,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Class attendance (70%), pass two written colloquiums or an exam. Attending the exercises is mandatory in full, the condition for taking the exam or colloquiums is that the reports from the exercises are accepted.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Janković, Josip. Savjetovanje u psihosocijalnom radu. 2004. Etcetera,
Janković, Josip. Savjetovanje-psihodinamski pristup. 2003. Etcetera
Corey, G. . Teorije i tehnike u psihološkom savjetovanju i psihoterapiji. 2007. Naklada Slap
Shulman, L. . Vještine pomaganja pojedincima i grupama. 1996. Sunce Društvo za psihološku pomoć
Okun, B. F. i Kantrowitz, R. E.. Effective helping - Interviewing and counseling techniques. 2015. Stamford: Cengage Learning
Hackney,H. L. i Cormier, S. . Savjetovatelj – stručnjak – procesni vodič kroz savjetovanje. 2012. Naklada Slap
Nelson-Jones, R. . Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju. 2007. Naklada Slap
Optional reading
Lauri Korajlija, A.. Pomaganje ljudima u psihičkoj nevolji. U D. Čorkalo – Biruški (Ur.) Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori. 2009. Školska knjiga