Socijalni rad s obitelji

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaSocijalni rad s obitelji
Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Anita Begić
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailabegic@pravos.hr
Suradnik Gordana Horvat
Zgrada, kabinetRadićeva 13 18-2
Telefon+385 31 224 550
e-mailgordana.horvat@pravos.hr
Suradnik Gordana Horvat
Zgrada, kabinetRadićeva 13 18-2
Telefon+385 31 224 550
e-mailgordana.horvat@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Cilj ovog predmeta je usvajanje ključnih znanja o obitelji, teorijskim pristupima u njenom proučavanju, razvoju, dinamici funkcioniranja, tipologiji, potrebama i vrednotama te ulozi socijalnog rada u prevenciji i prevladavanju obitelj. Pojmovno određenje obitelji, uloga i funkcija. Teorijska promišljanja o obitelji i njenom razvojnom putu kroz vrijeme. Tipologija porodice. Obiteljski životni ciklusi. Obiteljske uloge i kompetencije. Očinstvo – majčinstvo – roditeljstvo. Obitelj kao zaštitni i rizični čimbenik u rastu, razvoju, sazrijevanju, odgoju i socijalizaciji djece. Obiteljski odnosi i njihovi prediktori. Pristupi u praktičnom suočavanju s obiteljskim poteškoćama. Obiteljski intervju. Suočavanje s narušenim odnosima. Ovisnosti, psihički poremećaji i asocijalno ponašanje članova i zadovoljavanje obiteljskih potreba, interpersonalni odnosi i stabilnost obitelji. Obitelj s narušenim odnosima. Disolucija obitelji i socijalni rad. Postupak posredovanja, brakorazvodni postupak, praćenje i intervencije nakon razvoda.

Ishodi učenja kolegija

Definirati obitelji i prezentirati njen povijesni razvoj , Predstaviti teorijske pristupe u izučavanju obitelji, Interpretirati tipologije obitelji, Objasniti, prepoznati i analizirati faze obiteljskog životnog ciklusa, Imati uvid u dinamiku obiteljskih potreba i njihovog zadovoljavanja, Moći analizirati dinamiku funkcioniranja i disfunkcije obiteljskog sustava, Razumjeti i objasniti kompleksnost bračne disolucije, Znati primijeniti faze rada s obitelji i uspostavit prvi kontakt s obitelji, Znati pristupiti i timski raditi s ostalim stručnjacima uključenim u rad s obitelji,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti redovito trebaju prisustvovati predavanjima, vježbama i seminarima. Izraditi i prezentirati seminarski rad i predati pismene radove određene na vježbama njihovim voditeljima. Konačna ocjena se formira u funkciji redovnog prisustvovanja nastavi (minimalno 70% s tim da je na vježbama prisustvovanje obvezno u potpunosti), aktivnost tijekom nastave, uspješnosti na kolokvijima, kvaliteti pismenih radova, te pismenog i usmenog dijela ispita.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Janković, Josip. Obitelj u fokusu. 2008. Etcetera
Čudina – Obradović, M i Obradović, J. . Psihologija braka i obitelji. 2006. Golden marketing – Tehnička knjiga
Janković, Josip. Plodovi roditeljskih poruka. 2012. Etcetera
Haralambos,M. i Holborn, M. . Sociologija, teme i perspektive. 2002. Golden marketing
Čačinović Vogrinčić, G. i Mešl, N.. Socialno delo z družino: Sustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. 2019. Fakultet za socijalni rad, Sveučilište u Ljubljani
Izborna literatura
Strong, B. i DeVault, C. . The Marriage and Family Experience. 1992. West Publishing Company
Obradović, J. i Čudina – Obradović, M.. Broj djece u obitelji i spol bračnog partnera kao prediktori bračne kvalitete. 2001. Društvena istraživanja
Janković, Josip. Rječnik dijete odrasli. 2007. Etcetera
Mihovilović, M. A. i suradnici . Žena između rada i porodice. 1975. Narodne novine
Juul, J. . Razgovori s obiteljima: perspektive i procesi. 2002. Alinea
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleSocial Work with Family
Chair of Labour and Social Security Law Sciences and Social Work
Number of ECTS credits5
Lecturerdoc.dr.sc. Anita Begić
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailabegic@pravos.hr
Associate Gordana Horvat
Office AddressRadićeva 13 18-2
Telephone+385 31 224 550
e-mailgordana.horvat@pravos.hr
Associate Gordana Horvat
Office AddressRadićeva 13 18-2
Telephone+385 31 224 550
e-mailgordana.horvat@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The goal of this course is to acquire key knowledge about the family, theoretical approaches in its study, development, dynamics of functioning, typology, needs and values, and the role of social work in preventing and overcoming families. Conceptual definition of family, roles and functions. Theoretical reflections on the family and its development path through time. Family typology. Family life cycles. Family roles and competencies. Fatherhood - motherhood - parenthood. The family as a protective and risk factor in the growth, development, maturation, education and socialization of children. Family relationships and their predictors. Approaches in practical dealing with family difficulties. Family interview. Coping with broken relationships. Addictions, psychological disorders and antisocial behavior of members and meeting family needs, interpersonal relationships and family stability. A family with broken relationships. Family dissolution and social work. Mediation procedure, divorce procedure, follow-up and interventions after divorce.

Course learning outcomes

Define family and present its historical development, To present theoretical approaches in studying the family, Interpret family typologies, To explain, recognize and analyze the phases of the family life cycle, Have insight into the dynamics of family needs and their satisfaction, To be able to analyze the dynamics of functioning and dysfunction of the family system, Understand and explain the complexity of marital dissolution, Know how to apply the phases of work with the family and establish the first contact with the family, Know how to approach and work as a team with other experts involved in working with the family,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students should regularly attend lectures, exercises and seminars. Prepare and present a seminar paper and hand over the written papers determined in the exercises to their supervisors. The final grade is formed as a function of regular class attendance (minimum 70%, with the fact that full attendance at exercises is mandatory), activity during class, success in colloquiums, quality of written papers, and the written and oral part of the exam.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Janković, Josip. Obitelj u fokusu. 2008. Etcetera
Čudina – Obradović, M i Obradović, J. . Psihologija braka i obitelji. 2006. Golden marketing – Tehnička knjiga
Janković, Josip. Plodovi roditeljskih poruka. 2012. Etcetera
Haralambos,M. i Holborn, M. . Sociologija, teme i perspektive. 2002. Golden marketing
Čačinović Vogrinčić, G. i Mešl, N.. Socialno delo z družino: Sustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. 2019. Fakultet za socijalni rad, Sveučilište u Ljubljani
Optional reading
Strong, B. i DeVault, C. . The Marriage and Family Experience. 1992. West Publishing Company
Obradović, J. i Čudina – Obradović, M.. Broj djece u obitelji i spol bračnog partnera kao prediktori bračne kvalitete. 2001. Društvena istraživanja
Janković, Josip. Rječnik dijete odrasli. 2007. Etcetera
Mihovilović, M. A. i suradnici . Žena između rada i porodice. 1975. Narodne novine
Juul, J. . Razgovori s obiteljima: perspektive i procesi. 2002. Alinea