Međunarodno privatno pravo - seminar

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaMeđunarodno privatno pravo - seminar
Katedra međunarodnog privatnog prava
Broj ECTS bodova4
Suradnik Jura Golub
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 31 224 591
e-mailjura.golub@pravos.hr
Suradnik Martina Drventić Barišin
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Stjepana Radića 17, kabiner br. 12.
Telefon+385 31 224 512
e-mailmartina.drventic@pravos.hr
Suradnikprof.dr.sc. Mirela Župan
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 31 224 500
e-mailmirela.zupan@pravos.hr
Suradnikizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Metode (kolizijskopravna, posebna materijalna pravila, pravila neposredne primjene); Unifikacija, izvori; Načela i instituti (kvalifikacija; renvoi; prijevarno zaobilaženje prava; prethodno pitanje; prilagođavanje; conflit mobiles; primjena stranog prava; javni poredak); Posebni dio (Pravna i poslovna sposobnost, Međunarodno obiteljsko pravo, Nasljednopravni odnosi; Stvarnopravni odnosi, Ugovorni statut; Deliktni statut); Međunarodno građansko procesno pravo i međunarodna arbitraža (međunarodna nadležnost; pravni položaj stranaca u sudskom postupku; primjena stranog prava; izvođenje dokaza; pravna pomoć; litispendencija; res iudicata; priznanje i proglašenje ovršnosti kao i ovrha stranih odluka)

Ishodi učenja kolegija

Prepoznati međunarodno obilježenu građanskopravnu situaciju kao i pravne metode kojima se one rješavaju, Interpretirati relevantne pravne izvore na hrvatskoj, međunarodnoj i europskoj razini, te ih pravilno hijerarhizirati , Koristiti temeljne metode, načela i institute ove discipline, Objasniti temeljne osobitosti pojedinih međunarodno obilježenih pravnih područja (građansko pravo, uključivo status, ugovori, delikti, nasljeđivanje, stvarno pravo; obiteljsko; pomorsko; mjenica i ček), Primijeniti temeljne pravne principe rješavanja međunarodno obilježenih privatnopravnih predmeta, Odrediti međunarodnu nadležnost u domeni sudskog i izvansudskog rješavanja ovih predmeta, Objasniti kako provesti postupak za priznanje i proglašenje ovršnosti, odnosno ovrhu te u čemu se postupovni instituti razlikuju u međunarodno obilježenom u odnosu na nacionalne predmete,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo: Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u raspravi, izrada i izlaganje seminarskog rada ili eseja
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Barbić, J. (ur.). Međunarodno privatno pravo – interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa (odabrana poglavlja). 2020. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Hoško, T., Bolonja, B.. Europska potvrda o nasljeđivanju - pravna priroda i učinci. 2018. Hrvatska pravna revija (2)
Kunda, I.. Uredba Rim II: ujednačena pravila o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze u Europskoj uniji. 2007. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sajko, K.. Međunarodno privatno pravo (str. 1-292, 379-446). 2009. Narodne novine
Matić, Ž.. Međunarodno privatno pravo - posebni dio. 1982. Pravni fakultet Zagreb
Vuković, Đ., Kunštek,E.. Međunarodno građansko postupovno pravo. 2005. Zgombić & Partneri
Sikirić, H.. Zakon o međunarodnom privatnom pravu, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i prakse. 2018. Organizator
Zgrabljić Rotar, D., Babić, D. A.. Reforma kolizijskih pravila za ugovorne obveze u pravu Europske unije. 2010. Hrvatska pravna revija
Župan, M. (ur.). Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji (odabrana poglavlja). 2019. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Župan, M.. “Europski prekogranični obiteljski postupci”, u: Petrašević, T., Vuletić, I., (ur.),Procesno-pravni aspekti prava EU. 2016. Pravni fakultet Osijek
Župan, M.. Novi Zakon o međunarodnom privatnom pravu. 2018. Hrvatska pravna revija
Župan, M.. “50 godina europske pravosudne suradnje u građanskim stvarima – 5 godina hrvatske primjene”. 2019. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske Vol. X, br.1/ 2019
Izborna literatura
Babić, D., Ch. Jessel Holst. Međunarodno privatno pravo, zbirka propisa. 2011. Narodne novine
Jessel - Holst C., Sikirić, H., Bouček, V., Babić, D.. Međunarodno privatno pravo, Zbirka odluka Suda Europske unije. 2014. Narodne novine
Kokić, T., Kunda, I., Župan, M.. Prekogranična pitanja bračnoimovinskog režima i režima imovine registriranih partnera. 2019. Pravosudna akademija
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titlePrivate International Law - Seminar
?
Number of ECTS credits4
Associate Jura Golub
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 31 224 591
e-mailjura.golub@pravos.hr
Associate Martina Drventić Barišin
Office AddressRadićeva 13 Stjepana Radića 17, kabiner br. 12.
Telephone+385 31 224 512
e-mailmartina.drventic@pravos.hr
Associateprof.dr.sc. Mirela Župan
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 31 224 500
e-mailmirela.zupan@pravos.hr
Associateizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Methods (conflict of law, special material rules, rules of direct application); Unification, sources; Principles and institutes (qualification; renvoi; evasion of laws; preliminary question; adjustment; conflit mobiles; application of foreign law; public policy); Special part (Legal capacity, International family law, Inheritance law relations; Property law relations, Contract statute; Tort statute); International civil procedural law and international arbitration (international jurisdiction; legal position of foreigners in court proceedings; application of foreign law; taking of evidence; legal aid; lis pendens; res iudicata; recognition and declaration of enforceability as well as enforcement of foreign decisions)

Course learning outcomes

To recognize the private international law situation as well as the legal methods used to resolve them, To interpret relevant legal sources at the Croatian, international and European level, and properly hierarchize them, To use the basic methods, principles and institutes of this discipline, To explain the fundamental characteristics of certain internationally characterized legal areas (civil law, including status, contracts, torts, inheritance, property law; family law; maritime law; promissory note and cheque), To apply the basic legal principles of resolving internationally characterized private law cases, To determine international jurisdiction in the domain of judicial and extrajudicial resolution of these cases, To explain how to carry out the procedure for recognition and declaration of enforceability, i.e. enforcement and in what procedural institutes distinguish between internationally marked and national subjects,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☑ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other: Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u raspravi, izrada i izlaganje seminarskog rada ili eseja
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Barbić, J. (ur.). Međunarodno privatno pravo – interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa (odabrana poglavlja). 2020. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Hoško, T., Bolonja, B.. Europska potvrda o nasljeđivanju - pravna priroda i učinci. 2018. Hrvatska pravna revija (2)
Kunda, I.. Uredba Rim II: ujednačena pravila o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze u Europskoj uniji. 2007. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sajko, K.. Međunarodno privatno pravo (str. 1-292, 379-446). 2009. Narodne novine
Matić, Ž.. Međunarodno privatno pravo - posebni dio. 1982. Pravni fakultet Zagreb
Vuković, Đ., Kunštek,E.. Međunarodno građansko postupovno pravo. 2005. Zgombić & Partneri
Sikirić, H.. Zakon o međunarodnom privatnom pravu, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i prakse. 2018. Organizator
Zgrabljić Rotar, D., Babić, D. A.. Reforma kolizijskih pravila za ugovorne obveze u pravu Europske unije. 2010. Hrvatska pravna revija
Župan, M. (ur.). Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji (odabrana poglavlja). 2019. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Župan, M.. “Europski prekogranični obiteljski postupci”, u: Petrašević, T., Vuletić, I., (ur.),Procesno-pravni aspekti prava EU. 2016. Pravni fakultet Osijek
Župan, M.. Novi Zakon o međunarodnom privatnom pravu. 2018. Hrvatska pravna revija
Župan, M.. “50 godina europske pravosudne suradnje u građanskim stvarima – 5 godina hrvatske primjene”. 2019. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske Vol. X, br.1/ 2019
Optional reading
Babić, D., Ch. Jessel Holst. Međunarodno privatno pravo, zbirka propisa. 2011. Narodne novine
Jessel - Holst C., Sikirić, H., Bouček, V., Babić, D.. Međunarodno privatno pravo, Zbirka odluka Suda Europske unije. 2014. Narodne novine
Kokić, T., Kunda, I., Župan, M.. Prekogranična pitanja bračnoimovinskog režima i režima imovine registriranih partnera. 2019. Pravosudna akademija