Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaEuropsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo
Katedra međunarodnog privatnog prava
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Mirela Župan
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 31 224 500
e-mailmirela.zupan@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Europsko međunarodno privatno pravo i europsko procesno pravo – uvod; unutrašnje i vanjske nadležnosti EU, uloga Suda EU; vrste i pravni izvori, odnos EU prava prema nacionalnom pravu i međunarodnim ugovorima; kolizijsko pravo EU (relevantne uredbe); međunarodno postupovno pravo EU (relevantne uredbe); ukidanje egzekvature u pravu EU.

Ishodi učenja kolegija

Imenovati i interpretirati relevantne pravne izvore prava EU, kako na razini kolizijskog prava tako i na razini europskog međunarodnog procesnog prava, pronaći izvore i praksu na dostupnim bazama podataka, objasniti unutrašnje i vanjske nadležnosti EU za ovo područje, uključivo sudsku praksu, izdvojiti i interpretirati osobitosti odredbi relevantnih uredbi i direktiva, primijeniti njihove odredbe i pripadajuću sudsku praksu, primijeniti relevantne odredbe o ovrsi odluka drugih država članica,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo: Pohađanje nastave, aktivnost u nastavi, praktični rad
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Barbić, J. (ur.). Međunarodno privatno pravo – interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa (odabrana poglavlja). 2020. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Bouček, V.. Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu. 2009.
Garašić, J. (ur.). Europsko građansko procesno pravo - aktualna pitanja (odabrana poglavlja). 2013. Narodne novine
Hoško, T., Bolonja, B.. Europska potvrda o nasljeđivanju - pravna priroda i učinci. 2018. Hrvatska pravna revija, 2
Kunda, I.. Uredba Rim II: ujednačena pravila o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze u Europskoj uniji. 2007. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Matić, Ž.. Međunarodno privatno pravo - posebni dio. 1982. Pravni fakultet Zagreb
Medić, I.. Priznanje i ovrha na području EU – uzajamno povjerenje i zaštita temeljnih ljudskih prava. 2017. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Vol. 54 No. 1
Sajko, K.. Međunarodno privatno pravo (str. 1-292; 379-446). 2009. Narodne novine
Sikirić, H.. Zakon o međunarodnom privatnom pravu, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i prakse. 2018. Organizator
Vuković, Đ., Kunštek,E.. Međunarodno građansko postupovno pravo. 2005. Zgombić & Partneri
Zgrabljić Rotar, D., Babić, D.. Reforma kolizijskih pravila za ugovorne obveze u pravu Europske unije. 2010. Hrvatska pravna revija, 10
Župan, M. (ur.). Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji (odabrana poglavlja). 2019. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Župan, M.. “Europski prekogranični obiteljski postupci”, u: Petrašević, T., Vuletić, I. (ur.) Procesno-pravni aspekti prava EU. 2016. Pravni fakultet Osijek
Župan, M.. Novi Zakon o međunarodnom privatnom pravu. 2018. Hrvatska pravna revija
Župan, M.. 50 godina europske pravosudne suradnje u građanskim stvarima – 5 godina hrvatske primjene. 2019. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske Vol. X, br.1/ 2019
Izborna literatura
Babić, D., Ch. Jessel Holst. Međunarodno privatno pravo, zbirka propisa. 2011. Narodne novine
Christa Jessel - Holst, Sikirić, H., Bouček, V., Babić, D. Međunarodno privatno pravo, Zbirka odluka Suda Europske unije. 2014. Narodne novine
Kokić, T., Kunda, I., Župan, M.. Prekogranična pitanja bračnoimovinskog režima i režima imovine registriranih partnera. 2019. Pravosudna akademija
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEuropean Private International Law and Procedural Law
?
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Mirela Župan
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 31 224 500
e-mailmirela.zupan@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

European private international law and European procedural law - introduction; internal and external competences of the EU, the role of the EU Court; types and legal sources, the relationship of EU law to national law and international treaties; EU conflict of laws (relevant regulations); EU international procedural law (relevant regulations); abolition of exequatur in EU law.

Course learning outcomes

Name and interpret relevant legal sources of EU law, both at the level of conflict of laws and at the level of European international procedural law, find sources and case law on available databases, explain the internal and external competences of the EU in this area, including case law, distinguish and interpret the particularities of the provisions of the relevant regulations and directives, apply their provisions and the related case law, apply the relevant provisions on the enforcement of decisions of other member states,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other: Pohađanje nastave, aktivnost u nastavi, praktični rad
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Barbić, J. (ur.). Međunarodno privatno pravo – interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa (odabrana poglavlja). 2020. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Bouček, V.. Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu. 2009.
Garašić, J. (ur.). Europsko građansko procesno pravo - aktualna pitanja (odabrana poglavlja). 2013. Narodne novine
Hoško, T., Bolonja, B.. Europska potvrda o nasljeđivanju - pravna priroda i učinci. 2018. Hrvatska pravna revija, 2
Kunda, I.. Uredba Rim II: ujednačena pravila o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze u Europskoj uniji. 2007. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Matić, Ž.. Međunarodno privatno pravo - posebni dio. 1982. Pravni fakultet Zagreb
Medić, I.. Priznanje i ovrha na području EU – uzajamno povjerenje i zaštita temeljnih ljudskih prava. 2017. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Vol. 54 No. 1
Sajko, K.. Međunarodno privatno pravo (str. 1-292; 379-446). 2009. Narodne novine
Sikirić, H.. Zakon o međunarodnom privatnom pravu, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i prakse. 2018. Organizator
Vuković, Đ., Kunštek,E.. Međunarodno građansko postupovno pravo. 2005. Zgombić & Partneri
Zgrabljić Rotar, D., Babić, D.. Reforma kolizijskih pravila za ugovorne obveze u pravu Europske unije. 2010. Hrvatska pravna revija, 10
Župan, M. (ur.). Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji (odabrana poglavlja). 2019. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Župan, M.. “Europski prekogranični obiteljski postupci”, u: Petrašević, T., Vuletić, I. (ur.) Procesno-pravni aspekti prava EU. 2016. Pravni fakultet Osijek
Župan, M.. Novi Zakon o međunarodnom privatnom pravu. 2018. Hrvatska pravna revija
Župan, M.. 50 godina europske pravosudne suradnje u građanskim stvarima – 5 godina hrvatske primjene. 2019. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske Vol. X, br.1/ 2019
Optional reading
Babić, D., Ch. Jessel Holst. Međunarodno privatno pravo, zbirka propisa. 2011. Narodne novine
Christa Jessel - Holst, Sikirić, H., Bouček, V., Babić, D. Međunarodno privatno pravo, Zbirka odluka Suda Europske unije. 2014. Narodne novine
Kokić, T., Kunda, I., Župan, M.. Prekogranična pitanja bračnoimovinskog režima i režima imovine registriranih partnera. 2019. Pravosudna akademija