Javnobilježničko pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaJavnobilježničko pravo
Katedra građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

OPĆI DIO • Pojam i nastanak javnog bilježništva (od Latinskog notarijata do javnog bilježništva u kontekstu Lisabonskog ugovor a) • Ovlasti javnog bilježnika • Javnobilježničke isprave i javnobilježnički akti • Javnobilježnička komora i njena tijela • Javni bilježnici kao povjerenici sudova i drugih vlasti POSEBNI DIO • Nadležnost javnih bilježnika u pravnim poslovima koji za predmet imaju nekretnine • Nadležnost javnih bilježnika u obiteljskopravnim poslovima • Nadležnost javnih bilježnika u poslovima reguliranim Zakonom o nasljeđivanju • Zadužnica i bjanko zadužnica • Solemnizacija privatnih isprava

Ishodi učenja kolegija

odrediti temeljne pojmove i osnovna obilježja javnobilježničke službe; , navesti javnobilježničke isprave i razlikovati njihova obilježja i ulogu, objasniti postupanje javnih bilježnika kao povjerenika suda, usporediti prednosti i nedostatke prenošenja ovlasti za postupanje na javne bilježnike u određenim predmetima iz nadležnosti sudova, objasniti ulogu javnobilježničke službe u promicanju pravne sigurnosti u pravnom prometu, kritički analizirati zakonodavni okvir kojim je regulirano postupanje javnih bilježnika te dostupnu praksu, primijeniti stečena znanja na rješavanje praktičnih problema (rješavanje hipotetskih predmeta),

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Dika, Mihajlo. Javnobilježničko pravo. 2015. rukopis dostupan na predavanju
Poretti, Paula. Nadležnost, nadležna tijela i postupci prema Uredbi (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju. 2016. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Poretti, Paula. Odlučivanje o imovinskim odnosima bračnih drugova u ostavinskim postupcima sukladno Uredbi 2016/1103 o bračnoimovinskom režimu. 2017. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titlePublic Notary Law
Chair of Civil Law and Family Law Sciences
Number of ECTS credits6
Lecturerizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

-

Course learning outcomes

-, -, -, , , -, -,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Dika, Mihajlo. Javnobilježničko pravo. 2015. rukopis dostupan na predavanju
Poretti, Paula. Nadležnost, nadležna tijela i postupci prema Uredbi (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju. 2016. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Poretti, Paula. Odlučivanje o imovinskim odnosima bračnih drugova u ostavinskim postupcima sukladno Uredbi 2016/1103 o bračnoimovinskom režimu. 2017. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
Optional reading