Međunarodno privatno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaMeđunarodno privatno pravo
Katedra međunarodnog privatnog prava
Broj ECTS bodova8
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Mirela Župan
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 31 224 500
e-mailmirela.zupan@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

- Povijesni dio; - Metode (kolizijskopravna, posebna materijalna pravila, pravila neposredne primjene); - Unifikacija, izvori; - Načela i instituti (kvalifikacija; renvoi; prijevarno zaobilaženje prava; prethodno pitanje; prilagođavanje; conflit mobiles; primjena stranog prava; javni poredak) - Posebni dio (Pravna i poslovna sposobnost, Međunarodno obiteljsko pravo, Nasljednopravni odnosi; Stvarnopravni odnosi, mjenica i ček; Ugovorni statut; Deliktni statut); - Međunarodno građansko procesno pravo i međunarodna arbitraža (međunarodna nadležnost; pravni položaj stranaca u sudskom postupku; primjena stranog prava; izvođenje dokaza; pravna pomoć; litispendencija; res iudicata; priznanje i proglašenje ovršnosti kao i ovrha stranih odluka)

Ishodi učenja kolegija

Prepoznati međunarodno obilježenu građanskopravnu situaciju kao i pravne metode kojima se one rješavaju., Interpretirati relevantne pravne izvore na hrvatskoj, međunarodnoj i europskoj razini, te ih pravilno hijerarhizirati., Koristiti temeljne metode, načela i institute ove discipline., Objasniti temeljne osobitosti pojedinih međunarodno obilježenih pravnih područja (građansko pravo, uključivo status, ugovori, delikti, nasljeđivanje, stvarno pravo; obiteljsko; pomorsko; mjenica i ček)., Primijeniti temeljne pravne principe rješavanja međunarodno obilježenih privatnopravnih predmeta., Odrediti međunarodnu nadležnost u domeni sudskog i izvansudskog rješavanja ovih predmeta., Objasniti kako provesti postupak za priznanje i proglašenje ovršnosti, odnosno ovrhu te u čemu se postupovni instituti razlikuju u međunarodno obilježenom u odnosu na nacionalne predmete.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo: pohađanje nastave, aktivnost na nastavi
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Barbić, J.. Međunarodno privatno pravo – interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa (odabrana poglavlja). 2022. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Hoško, T., Bolonja, B.. Europska potvrda o nasljeđivanju - pravna priroda i učinci . 2018. Hrvatska pravna revija 2
Kunda, I.. Uredba Rim II: ujednačena pravila o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze u Europskoj uniji. 2007. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sajko, K.. Međunarodno privatno pravo. 2009. Narodne novine
Sajko, K.. Međunarodno privatno pravo. 2009. Narodne novine
Matić, Ž.. Međunarodno privatno pravo - posebni dio. 1982. Pravni fakultet Zagreb
Vuković, Đ., Kunštek, E.. Međunarodno građansko procesno pravo. 2005. Zgombić&Partneri
Sikirić, H. . Zakon o međunarodnom privatnom pravu, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i prakse. 2018. Organizator
Zgrabljić Rotar, D., Babić, D.. Reforma kolizijskih pravila za ugovorne obveze u pravu Europske unije . 2010. Hrvatska pravna revija 10
Župan, M. (ur.). Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji (odabrana poglavlja=. 2019. Pravni fakultet Osijek
Župan, M.. Europski prekogranični obiteljski postupci, u: Petrašević, T., Vuletić, I., ur., Procesno-pravni aspekti prava EU. 2016. Pravni fakultet Osijek
Župan, M.. Novi Zakon o međunarodnom privatnom pravu. 2018. Hrvatska pravna revija
Župan, M.. 50 godina europske pravosudne suradnje u građanskim stvarima – 5 godina hrvatske primjene. 2019. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske Vol. X, br.1.
Izborna literatura
Babić, D., Ch. Jessel Holst. Međunarodno privatno pravo, zbirka propisa. 2011. Narodne novine
Jessel - Holst, C., Sikirić, H., Bouček, V., Babić, D.. Međunarodno privatno pravo, Zbirka odluka Suda Europske unije. 2014. Narodne novine
Kokić, T.; Kunda, I.; Župan, M. . Prekogranična pitanja bračnoimovinskog režima i režima imovine registriranih partnera. . 2019. Pravosudna akademija Zagreb (https://www.pak.hr/clanak/obrazovni-materijali-41554.html=)
Meškić, Z., Đorđević, S.. Međunarodno privatno pravo I – opći dio. 2016. Privredna štampa Sarajevo
Kostić-Mandić, M.. Međunarodno privatno pravo. 2017. Pravni fakultet UCG, Podgorica
Župan, M.. Utjecaj ljudskih prava na suvremeno međunarodno privatno pravo, u: Barbić, J., ur. Međunarodno privatno pravo – interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa. 2020. Hrvatska akademija znanost i umjetnosti
Barbić, J., Župan, M. (ur.) . Identitet u prekograničnim privatnopravnim odnosima, (odabrana poglavlja). 2021. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titlePrivate International Law
?
Number of ECTS credits8
Lecturerprof.dr.sc. Mirela Župan
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 31 224 500
e-mailmirela.zupan@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Paula Poretti
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 31 224 535
e-mailpaula.poretti@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

- History; - Methods (conflict of law rules, overriding mandatory rules and specific substantive rules); - Unification and legal sources; - Principles and institutes (qualification, renvoi, fraudulent circumvention of laws, incidental question, adjustment, conflict mobiles, application of foreign law, public order); - Specific part (legal capacity, international family law, property law relations, succession relations, promissory note and check, contract status, tort status), - International civil procedural law and international arbitration (international jurisdiction, legal position of foreigners in court proceedings, application of foreign law, presentation of evidence, legal aid, res iudicata, recognition and declaration of enforceability and enforcement of foreign decisions)

Course learning outcomes

To recognize the cross-border civil law situation and the legal methods which can used to solve it., To interpret the relevant legal sources at the Croatia, international and European level and to properly hierarchize them., To use the basic methods, principles and institutes of private international law., To explain the fundamental characteristics of certain cross-border legal areas (civil law, including status, contracts, torts, inheritance, family law, maritime law, promissory note and cheque)., To apply the basic legal principles of resolving the cross-border civil cases., To determine the international jurisdiction in the domain of judicial and extrajudicial resolution of these cases., To explain how to conduct the procedure for the recognition and declaration of enforceability i.e. enforcement, and to explain the difference of the procedural institutes of cross-border situation in relation to national cases.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other: pohađanje nastave, aktivnost na nastavi
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Barbić, J.. Međunarodno privatno pravo – interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa (odabrana poglavlja). 2022. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Hoško, T., Bolonja, B.. Europska potvrda o nasljeđivanju - pravna priroda i učinci . 2018. Hrvatska pravna revija 2
Kunda, I.. Uredba Rim II: ujednačena pravila o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze u Europskoj uniji. 2007. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sajko, K.. Međunarodno privatno pravo. 2009. Narodne novine
Sajko, K.. Međunarodno privatno pravo. 2009. Narodne novine
Matić, Ž.. Međunarodno privatno pravo - posebni dio. 1982. Pravni fakultet Zagreb
Vuković, Đ., Kunštek, E.. Međunarodno građansko procesno pravo. 2005. Zgombić&Partneri
Sikirić, H. . Zakon o međunarodnom privatnom pravu, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i prakse. 2018. Organizator
Zgrabljić Rotar, D., Babić, D.. Reforma kolizijskih pravila za ugovorne obveze u pravu Europske unije . 2010. Hrvatska pravna revija 10
Župan, M. (ur.). Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji (odabrana poglavlja=. 2019. Pravni fakultet Osijek
Župan, M.. Europski prekogranični obiteljski postupci, u: Petrašević, T., Vuletić, I., ur., Procesno-pravni aspekti prava EU. 2016. Pravni fakultet Osijek
Župan, M.. Novi Zakon o međunarodnom privatnom pravu. 2018. Hrvatska pravna revija
Župan, M.. 50 godina europske pravosudne suradnje u građanskim stvarima – 5 godina hrvatske primjene. 2019. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske Vol. X, br.1.
Optional reading
Babić, D., Ch. Jessel Holst. Međunarodno privatno pravo, zbirka propisa. 2011. Narodne novine
Jessel - Holst, C., Sikirić, H., Bouček, V., Babić, D.. Međunarodno privatno pravo, Zbirka odluka Suda Europske unije. 2014. Narodne novine
Kokić, T.; Kunda, I.; Župan, M. . Prekogranična pitanja bračnoimovinskog režima i režima imovine registriranih partnera. . 2019. Pravosudna akademija Zagreb (https://www.pak.hr/clanak/obrazovni-materijali-41554.html=)
Meškić, Z., Đorđević, S.. Međunarodno privatno pravo I – opći dio. 2016. Privredna štampa Sarajevo
Kostić-Mandić, M.. Međunarodno privatno pravo. 2017. Pravni fakultet UCG, Podgorica
Župan, M.. Utjecaj ljudskih prava na suvremeno međunarodno privatno pravo, u: Barbić, J., ur. Međunarodno privatno pravo – interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa. 2020. Hrvatska akademija znanost i umjetnosti
Barbić, J., Župan, M. (ur.) . Identitet u prekograničnim privatnopravnim odnosima, (odabrana poglavlja). 2021. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti