Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaSuzbijanje organiziranog kriminaliteta
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova3
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telefon+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Definicija organiziranog kriminaliteta. Tipovi organiziranih kriminalnih skupina i povijesni aspekti razvoja. Statistički pokazatelji o otkrivenosti i razjašnjenosti organiziranog kriminaliteta. Tijela koja se bave istraživanjem i sprječavanjem organiziranog kriminaliteta. Utjecaj na suverenitet i nacionalnu sigurnost. Transnacionalnost organiziranog kriminaliteta. Kriminološki aspekti organiziranog kriminaliteta. Kaznena djela organiziranog kriminaliteta. Povezanost organiziranog kriminaliteta, korupcije i pranja novca . Procesnopravni aspekti: uporaba, rezultati i poteškoće posebnih dokaznih radnji: nadzor komunikacija, presretanje računalnih podataka, nadzor prostorija, tajno praćenje, prikriveni istražitelji, pouzdanici, simulirane radnje, nadzirani prijevoz. Procesnopravni aspekti suzbijanja organiziranog kriminaliteta (zaštita svjedoka, pokajnik). Uloga prikrivenih izvidnih radnji (klopka, zasjeda, prikupljanje obavijesti, informatori). Značenje mjere oduzimanja imovinske koristi. Istraživanje pojedinih skupina kaznenih djela organiziranog kriminaliteta. Studija slučaja i primjeri iz prakse, analiza sudskih odluka.

Ishodi učenja kolegija

Nakon položenog ispita iz kolegija student će moći: 1. imenovati pravna pravila i zakone koje su relevantni za medicinsko kazneno pravo, 2. Opisati poteškoće u otkrivanju i razjašnjavanju organiziranog kriminaliteta, 3. Planirati postupanje na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, 4. Analizirati ulogu posebnih dokaznih radnji i kaznenopravnih sankcija, 5. Izabrati mogućnosti međunarodne suradnje u suzbijanju, 6. Vrednovati strategije za suzbijanje organiziranog kriminaliteta,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Mrčela Marin, Vuletić Igor. Komentar Kaznenog zakona - Opći dio. 2021. Libertin naklada, Rijeka
Turković Ksenija, Novoselec Petar, Grozdanić Velinka Kurtović Mišić Anita, Derenčinović Davor, Bojanić Igor, Munivrana Vajda Maja, Mrčela Marin, Nola Sanja, Roksandić Vidlička Sunčana et al.. Komentar Kaznenog zakona. 2012. Narodne Novine, Zagreb
Izborna literatura
Karas Željko. Sudska praksa o policijskom postupanju: poticanje od strane prikrivenog istražitelja. 2010. Policija i sigurnost, 3/2010.
Karas Željko. Sudska praksa o policijskom postupanju: prikrivene radnje. 2010. Policija i sigurnost, 4/2010.
Karas Željko. Sudska praksa o policijskom postupanju: sporedna kaznena djela prikrivenog istražitelja. 2011. Policija i sigurnost, 2/2011
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCombating Organized Crime
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits3
Lecturerizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telephone+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Definition of organized crime. Types of organized criminal groups and historical aspects of development. Statistical indicators on the detection and clarification of organized crime. Bodies dealing with the investigation and prevention of organized crime. Impact on sovereignty and national security. Transnationality of organized crime. Criminological aspects of organized crime. Criminal acts of organized crime. The connection between organized crime, corruption, and money laundering. Procedural legal aspects: use, results, and difficulties of special evidentiary actions: surveillance of communications, interception of computer data, surveillance of premises, secret surveillance, undercover investigators, confidants, simulated actions, controlled transportation. Procedural legal aspects of combating organized crime (witness protection, penitent). The role of covert inquary actions (trap, ambush, collection of information, informants). The meaning of the measure of confiscation of crime proceeds of crimes. Research of certain groups of criminal offenses of organized crime. Case studies and examples from practice, analysis of court decisions.

Course learning outcomes

After passing the exam from the course, the student will be able to: 1. identify and categorize the characteristics of organized crime, 2. Describe the difficulties in detecting and clarifying organized crime, 3. Plan actions to combat organized crime, 4. Analyze the role of special evidentiary actions and criminal sanctions, 5. Choose the possibilities of international cooperation in the suppression of organized crime, 6. Evaluate strategies for combating organized crime,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Mrčela Marin, Vuletić Igor. Komentar Kaznenog zakona - Opći dio. 2021. Libertin naklada, Rijeka
Turković Ksenija, Novoselec Petar, Grozdanić Velinka Kurtović Mišić Anita, Derenčinović Davor, Bojanić Igor, Munivrana Vajda Maja, Mrčela Marin, Nola Sanja, Roksandić Vidlička Sunčana et al.. Komentar Kaznenog zakona. 2012. Narodne Novine, Zagreb
Optional reading
Karas Željko. Sudska praksa o policijskom postupanju: poticanje od strane prikrivenog istražitelja. 2010. Policija i sigurnost, 3/2010.
Karas Željko. Sudska praksa o policijskom postupanju: prikrivene radnje. 2010. Policija i sigurnost, 4/2010.
Karas Željko. Sudska praksa o policijskom postupanju: sporedna kaznena djela prikrivenog istražitelja. 2011. Policija i sigurnost, 2/2011