Kazneno pravo i Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaKazneno pravo i Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Zgrada, kabinetRadićeva 13 57
Telefon+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao najvažniji pravni izvor Vijeća Europe. Pojedine obveze prava i slobode zajamčene Konvencijom i njezinim dopunskim protokolima sa stajališta kaznenog prava (s upućivanjem na praksu Europskog suda za ljudska prava). Mehanizam nadzora nad poštivanjem Konvencije. Obveza poštivanja ljudskih prava. Pravo na život. Zabrana mučenja. Zabrana ropstva i prisilnog rada. Pravo na slobodu i sigurnost. Pravo na pošteno suđenje. Presumpcija nedužnosti. Pravični postupak. Načelo legaliteta. Pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života. Sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovjedi. Sloboda izražavanja. Sloboda okupljanja i udruživanja. Pravo na djelotvoran pravni lijek. Zabrana diskriminacije. Derogiranje u vrijeme izvanrednog stanja. Ograničenja političke djelatnosti stranaca. Zaštita vlasništva. Zabrana dužničkog zatvora. Sloboda kretanja. Pravo na žalbu u kaznenim predmetima. Naknada štete zbog pogrešne presude. Pravo da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari.

Ishodi učenja kolegija

Nakon završenog kolegija student će moći: 1. Interpretirati važne odluke Europskog suda za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njihov značaj za razvoj kaznenog prava u širem smislu riječi , 2. Opisati najnoviji razvoj prakse Europskog suda za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u zaštiti temeljnih ljudskih prava vezano uz kazneno, kazneno procesno i kazneno izvršno pravo te njihov utjecaj na hrvatsko kazneno zakonodavstvo., 3. Usporediti razlike u tumačenju Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 4. Analizirati utjecaj prakse Europskog suda za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na promjene u pravnom uređenju važnih materijalnopravnih i procesnopravnih instituta u hrvatskom kaznenom pravu, 5. Analizirati i argumentirati izmjene u praksi hrvatskih sudova nastale pod utjecajem prakse Europskog suda za zaštitu ljudskih prava i temeljnih Sloboda,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Krapac Davor. Kazneno procesno pravo. 2014. Narodne novine d.d.
Omejec Jasna. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava : Strasbourški acquis, 2. dop. Izdanje. 2014. Novi informator
Izborna literatura
Pavišić Berislav. Kazneno pravo Vijeća Europe. 2006. Golden marketing - tehnička knjiga
Krapac Davor. Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima. 2013. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, urednice Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCriminal Law and European Convention on Human Rights
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits4
Lecturerizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Office AddressRadićeva 13 57
Telephone+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is the most important legal source of the Council of Europe. Certain obligations of rights and freedoms are guaranteed by the Convention and its supplementary protocols from the point of view of criminal law (with reference to the practice of the European Court of Human Rights). The mechanism for monitoring compliance with the Convention. Obligation to respect human rights. The right to life. Prohibition of torture. Prohibition of slavery and forced labor. The right to freedom and security. The right to a fair trial. Presumption of innocence. Due process. The principle of legality. The right to respect for private and family life. Freedom of thought, conscience, and religion. Freedom of expression. Freedom of assembly and association. The right to an effective legal remedy. Prohibition of discrimination. Derogation during the state of emergency. Restrictions on the political activity of foreigners. Property protection. Prohibition of debt prison. Freedom of movement. Right to appeal in criminal cases. Damages due to a wrongful judgment. The right not to be tried or punished twice in the same matter.

Course learning outcomes

After completing the course, the student will be able to: 1. Interpret important decisions of the European Court of the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and their significance for the development of criminal law in the broader sense of the word , Describe the latest developments in the practice of the European Court of the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the protection of fundamental human rights related to criminal, criminal procedural, and criminal enforcement law and their impact on Croatian criminal legislation, 3. Compare the differences in the interpretation of the European Convention of the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the practice of the European Court of the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4. To analyze the impact of the practice of the European Court of the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on changes in the legal regulation of important substantive and procedural institutes in Croatian criminal law, 5. Analyze and argue for changes in the practice of Croatian courts that were influenced by the practice of the European Court of the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Krapac Davor. Kazneno procesno pravo. 2014. Narodne novine d.d.
Omejec Jasna. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava : Strasbourški acquis, 2. dop. Izdanje. 2014. Novi informator
Optional reading
Pavišić Berislav. Kazneno pravo Vijeća Europe. 2006. Golden marketing - tehnička knjiga
Krapac Davor. Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima. 2013. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, urednice Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas