Medicinsko kazneno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaMedicinsko kazneno pravo
Broj ECTS bodova0
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telefon+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Marin Mrčela
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailmmrcela1@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Uvod u kazneno pravo i medicinu 2. Temeljna načela u okviru medicinskog prava i relevantnost za kazneno pravo 3. Temeljna ljudska prava medicinskog kaznenog prava 4. Informirani pristanak 5. Odgovornost liječnika 6. Odgovornost za kršenje liječničke tajne 7. Biomedicinska istraživanja nad ljudima 8. Nadriliječništvo 9. Etički i pravni problemi kloniranja 10. Čedomorstvo 11. Pobačaj 12. Eutanazija i asistirano samoubojstvo 13. Presađivanje djelova ljudskog tijela 14. AIDS i kaznena djela prenošenja zarazne i spolne bolesti 15. Osobe s duševnim smetnjama 16. Ovisnost i kazneno pravo 17. Seksualna zloupotreba i nasilje u obitelji 18. Sterilizacija i kastracija i tretman seksualnih delinkvenata 19.Upotreba biomedicinskih spoznaja u kaznenom pravu i kriminologiji 20. Lombroso i biologizam danas

Ishodi učenja kolegija

Nakon završenog kolegija student će moći: 1. Imenovati pravna pravila i zakone koje su relevantni za medicinsko kazneno pravo, 2. Grupirati i objasniti glavnu ideju koja je zajednička za sve pravne institute kaznenog prava, 3. Interpretirati i istražiti rješavanje temeljnih ljudskih prava značajnih za medicinsko kazneno pravo, 4. Analizirati i identificirati motive, uzroke i posljedice različitog prihvaćanja pravnih odredbi koje se odnose na odgovornost liječnika i liječničku tajnu, 5. Oblikovati i konstruirati rješenje najprihvatljivije zakonske odredbe o kaznenim djelima iz posebnog dijela Kaznenog zakona, 6. Kritički analizirati sudsku praksu domaćih, stranih i međunarodnih sudova, 7. Prosuditi adekvatnost kaznenopravnih sankcija za počinitelje kaznenih djela s medicinskim karakterom,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Mrčela Marin, Igor Vuletić. Liječnik i kazneno pravo. 2019. Narodne novine, Zagreb
Izborna literatura
Pihler Davorin, Vuletić Igor. Građanskopravni i kaznenopravni aspekti pogrešaka u medicini. 2020. Pravni fakultet Osijek, Osijek
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleMedicinsko kazneno pravo
Number of ECTS credits0
Lecturerizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telephone+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Marin Mrčela
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailmmrcela1@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Introduction to criminal law and medicine 2. Basic principles in medical law and relevance to criminal law 3. Fundamental human rights of medical criminal law 4. Informed consent 5. Doctor's responsibility 6. Liability for breach of medical confidentiality 7. Biomedical research on humans 8. Quackery 9. Ethical and legal problems of cloning 10. Infanticide 11. Abortion 12. Euthanasia and assisted suicide 13. Transplantation of parts of the human body 14. AIDS and criminal acts of transmission of infectious and sexually transmitted diseases 15. Persons with mental disorders 16. Addiction and criminal law 17. Sexual abuse and domestic violence 18. Sterilization and castration and treatment of sexual delinquents 19. Use of biomedical knowledge in criminal law and criminology 20. Lombroso and biology today

Course learning outcomes

After completing the course, the student will be able to: 1. Name the legal rules and laws that are relevant to medical criminal law, 2. Group and explain the main idea that is common to all legal institutes of criminal law, 3. Interpret and research the resolution of fundamental human rights relevant to medical criminal law, 4. Analyze and identify the motives, causes, and consequences of different acceptance of legal provisions related to the responsibility of doctors and medical secrecy, 5. Design and construct a solution to the most acceptable legal provision on criminal offenses from a special part of the Criminal Code, 6. Critically analyze the judicial practice of domestic, foreign, and international courts, 7. To argue the adequacy of criminal sanctions for perpetrators of criminal offenses with a medical character,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Mrčela Marin, Igor Vuletić. Liječnik i kazneno pravo. 2019. Narodne novine, Zagreb
Optional reading
Pihler Davorin, Vuletić Igor. Građanskopravni i kaznenopravni aspekti pogrešaka u medicini. 2020. Pravni fakultet Osijek, Osijek