Kazneno pravo - opći dio

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaKazneno pravo - opći dio
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova7
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 64/13
Telefon+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
Suradnikizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telefon+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Nastava iz predmeta Kazneno pravo-opći dio sastoji se od produbljivanja znanja iz ključnih dijelova kaznenopravne dogmatike i prava odmjeravanja kazne. U tu svrhu nužan je komparativni pristup kako bi polaznici studija dobili uvid u neke značajnije strane kaznenopravne sustave (njemački, austrijski, švicarski, francuski, angloamerički...itd.). Ukazuje se na novija kretanja u suvremenoj kaznenopravnoj dogmatici općeg dijela kaznenog prava i njihov utjecaj na hrvatsko kazneno zakonodavstvo te na potrebu da im se prilagodi praksa hrvatskih sudova. Naročito treba analizirati područja od posebnog značenja za hrvatsku kaznenopravnu dogmatiku (nove ideje o nužnoj obrani i krajnjoj nuždi, teškoće vezane uz zablude, pogotovo zabludu o protupravnosti koja se teško prihvaća u sudskoj praksi, pitanje krivnje kod zapovjedne odgovornosti, problem uvođenja ispričavajućih razloga) ili su u posljednje vrijeme bila predmetom opsežnijih znanstvenih istraživanja. Obrađuju se i pitanja vezana uz sudioništvo, za koje su od posebnog značaja rješenja iz njemačkog kaznenog prava.

Ishodi učenja kolegija

Nakon završenog kolegija student će moći: 1. Usporediti komparativna rješenja određenih kaznenopravnih sustava , 2. Opisati novija kretanja u suvremenoj dogmatici općeg dijela kaznenog prava i njihov utjecaj na hrvatsko kazneno zakonodavstvo, 3. Definirati i opisati temeljne institute općeg dijela kaznenog prava, 4. Analizirati odabrana recentna relevantna znanstvena istraživanja vezana uz kaznenopravnu dogmatiku, 5. Analizirati i argumentirati praksu hrvatskih sudova,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Horvatić Željko, Derenčinović Davor, Cvitanović Leo. Kazneno pravo – Opći dio I. 2016. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Horvatić, Željko, Derenčinović, Davor, Cvitanović, Leo. Kazneno pravo - opći dio II. 2017. Pravni fakultet u Zagrebu
Herceg Pakšić Barbara. Isprika u kaznenom pravu – Prekoračenje granica nužne obrane i krajnja nužda. 2021. Narodne novine
Novoselec Petar. Opći dio kaznenog prava. 2016. Pravni fakultet Osijek
Izborna literatura
Novoselec Petar, Martinović Igor. Komentar Kaznenog zakona - I. knjiga: Opći dio. 2019. Narodne novine
Novoselec Petar, Bojanić Igor. Opći dio kaznenog prava Četvrto, izmijenjeno izdanje. 2013. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mrčela Marin, Vuletić Igor. Komentar Kaznenog zakona - Opći dio. 2021. Libertin naklada
Martinović Igor. Institut namjere u kaznenopravnoj teoriji i sudskoj praksi. 2014. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Novoselec Petar. Razgraničenje pripremnih radnji i pokušaja. 2008. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 29 No. 2
Novoselec Petar. Druga novela kaznenog zakona. 2014. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 21 No. 2
von Claus Roxin. Strafrecht : allgemeiner Teil. 2006. Muenchen: Verlag C. H. Beck, 2006
Fletcher George. Rethinking Criminal Law. 2000. Oxford University Press
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCriminal Law - General Part
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits7
Lecturerizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Office AddressRadićeva 13 64/13
Telephone+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
Associateizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telephone+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Teaching in the subject of Criminal law-general part consists of enhancing knowledge of key parts of criminal law dogmatics and sentencing law. For this purpose, a comparative approach is necessary in order for the students to gain insight into some significant foreign criminal justice systems (German, Austrian, Swiss, French, Anglo-American...etc.). It points to recent trends in contemporary criminal law dogmatics of the general part of criminal law and their influence on Croatian criminal legislation and the need to adapt the practice of Croatian courts to them. Areas of special significance for Croatian criminal law dogmatics should be analyzed in particular (new ideas about self-defence and necessity, difficulties related to misconceptions, especially the misconception of illegality that is difficult to accept in court practice, the issue of guilt in command responsibility, the problem of introducing excusable excess) or have recently been the subject of extensive scientific research. Issues related to participation are also addressed, for which solutions from German criminal law are of particular importance.

Course learning outcomes

After completing the course, the student will be able to: 1. To compare comparative solutions of certain criminal justice systems , 2. To describe recent developments in the contemporary dogmatics of the general part of criminal law and their influence on Croatian criminal legislation, 3. Define and describe the basic institutes of the general part of criminal law, 4. Analyze selected recent relevant scientific research related to criminal law dogmatics, 5. Analyze and argue the practice of Croatian courts,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Horvatić Željko, Derenčinović Davor, Cvitanović Leo. Kazneno pravo – Opći dio I. 2016. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Horvatić, Željko, Derenčinović, Davor, Cvitanović, Leo. Kazneno pravo - opći dio II. 2017. Pravni fakultet u Zagrebu
Herceg Pakšić Barbara. Isprika u kaznenom pravu – Prekoračenje granica nužne obrane i krajnja nužda. 2021. Narodne novine
Novoselec Petar. Opći dio kaznenog prava. 2016. Pravni fakultet Osijek
Optional reading
Novoselec Petar, Martinović Igor. Komentar Kaznenog zakona - I. knjiga: Opći dio. 2019. Narodne novine
Novoselec Petar, Bojanić Igor. Opći dio kaznenog prava Četvrto, izmijenjeno izdanje. 2013. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mrčela Marin, Vuletić Igor. Komentar Kaznenog zakona - Opći dio. 2021. Libertin naklada
Martinović Igor. Institut namjere u kaznenopravnoj teoriji i sudskoj praksi. 2014. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Novoselec Petar. Razgraničenje pripremnih radnji i pokušaja. 2008. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 29 No. 2
Novoselec Petar. Druga novela kaznenog zakona. 2014. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 21 No. 2
von Claus Roxin. Strafrecht : allgemeiner Teil. 2006. Muenchen: Verlag C. H. Beck, 2006
Fletcher George. Rethinking Criminal Law. 2000. Oxford University Press