Poredbeno kazneno pravosuđe

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPoredbeno kazneno pravosuđe
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova3
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Zgrada, kabinetRadićeva 13 57
Telefon+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Općenito o mješovitom postupku kontinentalnih europskih država u kojem se isprepliću elementi spora stranaka i elementi službenog uredovanja državnih tijela. O tendenciji uvođenja akuzatornih procesnih formi u kaznene postupke zemalja kontinentalne Europe. Općenito o anglo-američkom akuzatornom kaznenom postupku kao sporu ravnopravnih stranaka pred pasivnim sudom. Poredbeni pregled uređenja prethodnog postupka (njemačko, francusko i talijansko pravo). Poredbeni pregled uređenja rasprave (njemačko, francusko i talijansko pravo).

Ishodi učenja kolegija

Nakon završenog kolegija student će moći: 1. Opisati i interpretirati sličnosti i razlike između kontinentalnoeuropske i angloameričke procedure , 2. Analizirati karakteristike stadija kaznenog postupka u pojedinim europskim državama, 3. Identificirati prednosti i nedostatke implementacija akuzatornih procesnih formi u kaznene postupke zemalja kontinentalne Europe, 4. Kritički promišljati trend uvođenja tužiteljske-državnoodvjetničke istrage u kontinentalno pravo, 5. Opisati i objasniti različite oblike sudjelovanja građana u kaznenom pravosuđu,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Damaška Mirjan. O miješanju inkvizitornih i akuzatornih procesnih formi. 1997. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu
Herrmann Joachim. Najnoviji razvoj njemačkoga kaznenog postupka. 1995. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu Vol 2. No. 2.
Herrmann Joachim. Reforma glavne rasprave. 1997. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu Vol. 4 No. 1.
Huber Barbara. Javno (državno) tužilaštvo: pravni položaj, djelatnost i nadzor. 1992. Zakonitost No. 5/92
Krapac Davor. Pogled na noviji razvoj krivičnog procesnog zakonodavstva SR Njemačke, s posebnim osvrtom na novele ZKP-a sa kraja 1986. i početka 1987. godine. 1988. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 4/88
Ljubanović Vladimir. Državno odvjetništvo: njegov položaj, ustrojstvo i funkcije u kaznenom postupku. 1996. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu Vol. 3. No. 2
Novoselec Petar. Državno odvjetništvo u Njemačkoj, Francuskoj i Švicarskoj. 1990. Pravni vijesnik No. 3-4/90
Pavišić Berislav. Talijanski kazneni postupak. 2002. Biblioteka Zavoda za kaznene znanosti Mošćenice
Izborna literatura
Bayer Vladimir. Kazneno procesno pravo –odabrana poglavlja - Knjiga I. Uvod u teoriju kaznenog procesnog prava. 1995. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Sektor kadrovskih, pravnih i obrazovnih poslova
Damaška Mirjan. The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process. 1986. Yale University Press
Krapac Davor. Političko i organizacijsko lice pravosuđa: nova teorija o strukturalnim elementima sudskih postupaka. 1988. ZPFZ No. 6/88
Krapac Davor. Engleski kazneni postupak. 1995. Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleComparative Criminal Justice
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits3
Lecturerizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Office AddressRadićeva 13 57
Telephone+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

General about the mixed procedure of the continental European countries in which the elements of the disputes of the parties and the elements of the official regulation of state bodies are intertwined. On the tendency to introduce accusatory procedural forms in the criminal proceedings of continental European countries. General about the Anglo-American accusatory criminal procedure as a dispute between equal parties before a passive court. Comparative overview of the regulation of the previous procedure (German, French, and Italian law). Comparative overview of the arrangement of the hearing (German, French, and Italian law).

Course learning outcomes

After completing the course, the student will be able to: 1. To describe and interpret the similarities and differences between continental European and Anglo-American procedures , 2. To analyze the characteristics of the stages of criminal proceedings in certain European countries, 3. To identify the advantages and disadvantages of the implementation of accusatory procedural forms in the criminal proceedings of continental European countries, 5. Critically reflect on the trend of introducing the prosecutor-state attorney's investigation into continental law, 5. Describe and explain different forms of citizen participation in criminal justice,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Damaška Mirjan. O miješanju inkvizitornih i akuzatornih procesnih formi. 1997. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu
Herrmann Joachim. Najnoviji razvoj njemačkoga kaznenog postupka. 1995. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu Vol 2. No. 2.
Herrmann Joachim. Reforma glavne rasprave. 1997. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu Vol. 4 No. 1.
Huber Barbara. Javno (državno) tužilaštvo: pravni položaj, djelatnost i nadzor. 1992. Zakonitost No. 5/92
Krapac Davor. Pogled na noviji razvoj krivičnog procesnog zakonodavstva SR Njemačke, s posebnim osvrtom na novele ZKP-a sa kraja 1986. i početka 1987. godine. 1988. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 4/88
Ljubanović Vladimir. Državno odvjetništvo: njegov položaj, ustrojstvo i funkcije u kaznenom postupku. 1996. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu Vol. 3. No. 2
Novoselec Petar. Državno odvjetništvo u Njemačkoj, Francuskoj i Švicarskoj. 1990. Pravni vijesnik No. 3-4/90
Pavišić Berislav. Talijanski kazneni postupak. 2002. Biblioteka Zavoda za kaznene znanosti Mošćenice
Optional reading
Bayer Vladimir. Kazneno procesno pravo –odabrana poglavlja - Knjiga I. Uvod u teoriju kaznenog procesnog prava. 1995. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Sektor kadrovskih, pravnih i obrazovnih poslova
Damaška Mirjan. The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process. 1986. Yale University Press
Krapac Davor. Političko i organizacijsko lice pravosuđa: nova teorija o strukturalnim elementima sudskih postupaka. 1988. ZPFZ No. 6/88
Krapac Davor. Engleski kazneni postupak. 1995. Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu