Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaKaznenopravna odgovornost pravnih osoba
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova3
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telefon+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Uvodni dio 2. Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela u međunarodnom, europskom i poredbenom pravu 3. Modeli kaznene odgovornosti pravnih osoba 4. Kaznena odgovornost i sankcije prema Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela 5. Kazneni postupak prema pravnim osobama

Ishodi učenja kolegija

Nakon završenog kolegija student će moći: 1. definirati vrste odgovornosti pravnih osoba za kažnjive radnje, 2. opisati razvoj odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela u međunarodnom, europskom i poredbenom pravu, 3. prepoznati i kritički vrednovati različite modele kaznene odgovornosti pravnih osoba, 4. interpretirati hrvatsko kazneno i kaznenoprocesno pravo o pravnim osobama sukladno temeljnim načelima europskog i međunarodnog prava, 5. primijeniti znanje o načelima kaznene odgovornosti pravnih osoba na relevantne zakone i sudsku praksu u kaznenim postupcima prema pravnim osobama, 6. povezati judikaturu Europskog suda za ljudska prava o temeljnim pravima pravnih osoba s njihovim procesnim pravima prema Zakonu o kaznenom postupku i Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Derenčinović Davor, Novosel Dragan. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela – prolazne dječje bolesti ili (ne)rješiva kvadratura kruga. 2012. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 19, No. 2
Derenčinović Davor. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela : s uvodnim napomenama, komentarskim bilješkama, pojmovnim kazalom i prilozima. 2003. NOCCI, Zagreb
Đurđević Zlata. Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. 2005. Narodne novine, Zagreb
Vuletić Igor. Corporate Criminal Liability: An Overview of Croatian Model After 20 years of Practice. 2023. MDPI laws (u postupku objave)
Izborna literatura
Barbić Jakša. Osobe koje vode poslove kao odgovorne osobe i određenje predstavnika pravne osobe po Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. 2003. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 10. No. 2
Derenčinović Davor. Odgovornost pravnih osoba u hrvatskom kaznenom pravu . 2002. Hrvatska pravna revija (1332-8670) 12 (2002)
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCriminal Liability of Legal Entities
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits3
Lecturerizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telephone+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Introductory part 2. Liability of legal entities for criminal acts in international, European, and comparative law 3. Models of criminal liability of legal entities 4. Criminal responsibility and sanctions according to the Law on Liability of Legal Persons for Criminal Offenses 5. Criminal proceedings against legal entities

Course learning outcomes

After completing the course, the student will be able to, students should be able to: 1. define the types of responsibility of legal entities for punishable actions, 2. describe the development of the responsibility of legal entities for criminal acts in international, European, and comparative law, 3. recognize and critically evaluate different models of criminal liability of legal entities, 4. interpret Croatian criminal and criminal procedural law on legal entities in accordance with the basic principles of European and international law, 5. apply knowledge of the principles of criminal liability of legal entities to relevant laws and court practice in criminal proceedings against legal entities, 6. to connect the jurisprudence of the European Court of Human Rights on the fundamental rights of legal entities with their procedural rights according to the Criminal Procedure Act and the Act on Liability of Legal Persons for Criminal Offences ,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Derenčinović Davor, Novosel Dragan. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela – prolazne dječje bolesti ili (ne)rješiva kvadratura kruga. 2012. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 19, No. 2
Derenčinović Davor. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela : s uvodnim napomenama, komentarskim bilješkama, pojmovnim kazalom i prilozima. 2003. NOCCI, Zagreb
Đurđević Zlata. Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. 2005. Narodne novine, Zagreb
Vuletić Igor. Corporate Criminal Liability: An Overview of Croatian Model After 20 years of Practice. 2023. MDPI laws (u postupku objave)
Optional reading
Barbić Jakša. Osobe koje vode poslove kao odgovorne osobe i određenje predstavnika pravne osobe po Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. 2003. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 10. No. 2
Derenčinović Davor. Odgovornost pravnih osoba u hrvatskom kaznenom pravu . 2002. Hrvatska pravna revija (1332-8670) 12 (2002)