• Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegija
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova3
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Pojedini instituti općeg dijela kod gospodarskih kaznenih djela (akcesornost, odgovorna osoba kao počinitelj, uzročnost, garantni položaj kod gospodarskih kaznenih djela počinjenih nečinjenjem, krajnja nužda, zablude, specifične sankcije...itd.). Pojedina gospodarska dijela i njihov međusoban odnos.

Ishodi učenja kolegija

Nakon završenog kolegija student će moći: 1. Analizirati pojedina činjenična stanja kaznenih djela iz sudske prakse, 2. usporediti moguća rješenja odabranih prijepornih pitanja vezanih uz činjenična stanja, 3. Provjeriti vlastito znanje iz kaznenog materijalnog i procesnog prava na praktičnim primjerima, 4. Raspravljati o problemskom pitanju pred kolegama polaznicima i kritički promišljati, 5. Zauzeti i argumentirati vlastiti stav o pojedinim pitanjima,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Mrčela Marin, Vuletić Igor. Komentar Kaznenog zakona - Opći dio. 2021. Libertin naklada, Rijeka
Turković Ksenija, Novoselec Petar, Grozdanić Velinka Kurtović Mišić Anita, Derenčinović Davor, Bojanić Igor, Munivrana Vajda Maja, Mrčela Marin, Nola Sanja, Roksandić Vidlička Sunčana et al. Komentar Kaznenog zakona. 2013. Narodne Novine, Zagreb
. Odabrani primjeri iz sudske praske. 2023.
Izborna literatura
Novoselec Petar. Uvod u gospodarsko kazneno pravo. 2009. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Barbić Jakša, Čolaković Esad, Novoselec Petar. Odgovornost direktora: priručnik za članove uprava i nadzornih odbora u društvima kapitala. 2012. CROMA ZAGREB
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEconomic Criminal Law
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits3
COURSE DESCRIPTION
Course content

Certain institutes of the general part of Criminal law in economic crimes (accessory, a responsible person as perpetrator, causation, guarantor position in economic crimes committed by inaction, extreme necessity, abrratioons, specific sanctions...etc.). Individual economic offences and their mutual relationship.

Course learning outcomes

After completing the course, the student will be able to: 1. Analyze individual factual situations of criminal offenses from judicial practice, 2. to compare possible solutions to selected controversial issues related to factual situations, 3. Check your knowledge of criminal substantive and procedural law on practical examples, 4. Discuss the problem issue in front of fellow students and think critically, 5. Take and argue your position on certain issues,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Mrčela Marin, Vuletić Igor. Komentar Kaznenog zakona - Opći dio. 2021. Libertin naklada, Rijeka
Turković Ksenija, Novoselec Petar, Grozdanić Velinka Kurtović Mišić Anita, Derenčinović Davor, Bojanić Igor, Munivrana Vajda Maja, Mrčela Marin, Nola Sanja, Roksandić Vidlička Sunčana et al. Komentar Kaznenog zakona. 2013. Narodne Novine, Zagreb
. Odabrani primjeri iz sudske praske. 2023.
Optional reading
Novoselec Petar. Uvod u gospodarsko kazneno pravo. 2009. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Barbić Jakša, Čolaković Esad, Novoselec Petar. Odgovornost direktora: priručnik za članove uprava i nadzornih odbora u društvima kapitala. 2012. CROMA ZAGREB