Kazneno pravo - posebni dio

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaKazneno pravo - posebni dio
Broj ECTS bodova7
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telefon+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Marin Mrčela
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailmmrcela1@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Odabrane teme iz posebnog dijela kaznenog prava uz razradu najučestalijih kaznenih djela: Kaznena djela protiv života i tijela; protiv spolne slobodne, časti i ugleda, imovine, opće sigurnosti, prometa i kaznena djela krivotvorenja.

Ishodi učenja kolegija

Nakon završenog kolegija student će moći: 1. Usporediti komparativna rješenja određenih kaznenopravnih sustava vezanih uz pojedino kazneno djelo, 2. Opisati novija kretanja u suvremenoj dogmatici posebnog dijela kaznenog prava i njihov utjecaj na hrvatsko kazneno zakonodavstvo.hrvatsko kazneno zakonodavstvo, 3. Definirati i opisati temeljne značajke i prijepore vezane uz pojedina kaznena djela, 4. Analizirati odabrana recentna relevantna znanstvena istraživanja vezana uz kaznenopravnu dogmatiku, 5. Analizirati i argumentirati praksu hrvatskih sudova.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Mrčela Marin, Vuletić Igor. Komentar Kazneno zakona - Opći dio. 2021. Libertin naklada, Rijeka
Cvitanović Leo, Derenčinović Davor, Turković Ksenija, Munivrana Vajda Maja, Dragičević Prtenjača Marta, Maršavelski Aleksandar, Roksandić Vidlička Sunčana. Kazneno pravo - posebni dio. 2018. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Turković Ksenija, Novoselec Petar, Grozdanić Velinka Kurtović Mišić Anita, Derenčinović Davor, Bojanić Igor, Munivrana Vajda Maja, Mrčela Marin, Nola Sanja, Roksandić Vidlička Sunčana et al. Komentar Kaznenog zakona. 2013. Narodne novine, Zagreb
Izborna literatura
Vuletić Igor. Kazneno djelo ubojstva u hrvatskom zakonodavstvu i sudskoj praksi . 2018. Harmonius: Journal of legal and social studies in South East Europe (2334-6566) 7 (2018)
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCriminal Law - special part
Number of ECTS credits7
Lecturerizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telephone+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Marin Mrčela
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailmmrcela1@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Selected topics from the special part of criminal law with the elaboration of the most common criminal acts: Criminal offenses against person; unnatural sexual offences, honor and reputation, property, general safety, traffic, and criminal offenses of forgery.

Course learning outcomes

After completing the course, the student will be able to: 1. To compare the comparative solutions of certain criminal justice systems related to a particular criminal offense, 2. To describe recent developments in the contemporary dogmatics of a special part of criminal law and their influence on Croatian criminal legislation.law and their influence on Croatian criminal legislation, 3. To define and describe the basic features and controversies related to individual criminal acts, 4. To analyze selected recent relevant scientific research related to criminal law dogmatics, 5. Analyze and argue the practice of Croatian courts,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Mrčela Marin, Vuletić Igor. Komentar Kazneno zakona - Opći dio. 2021. Libertin naklada, Rijeka
Cvitanović Leo, Derenčinović Davor, Turković Ksenija, Munivrana Vajda Maja, Dragičević Prtenjača Marta, Maršavelski Aleksandar, Roksandić Vidlička Sunčana. Kazneno pravo - posebni dio. 2018. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Turković Ksenija, Novoselec Petar, Grozdanić Velinka Kurtović Mišić Anita, Derenčinović Davor, Bojanić Igor, Munivrana Vajda Maja, Mrčela Marin, Nola Sanja, Roksandić Vidlička Sunčana et al. Komentar Kaznenog zakona. 2013. Narodne novine, Zagreb
Optional reading
Vuletić Igor. Kazneno djelo ubojstva u hrvatskom zakonodavstvu i sudskoj praksi . 2018. Harmonius: Journal of legal and social studies in South East Europe (2334-6566) 7 (2018)