Izvršno kazneno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaIzvršno kazneno pravo
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova3
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 9/17
Telefon+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

UVOD U KAZNENO IZVRŠNO PRAVO I NJEGOV ODNOS PREMA PENOLOGIJI Pojam i predmet kaznenog izvršnog prava. Odnos kaznenog izvršnog prava i penologije. VRSTE, SVRHA I IZVRŠENJE KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA Vrste kaznenopravnih sankcija. Svrha propisivanja i izricanja sankcija. Svrha izvršavanja sankcija. Temeljna prava građana i njihova ograničenja za potrebe izvršenja kaznenih sankcija. KAZNE Teorije o smislu i svrsi kazne. Vrste kazni u hrvatskom kaznenom pravu. KAZNA ZATVORA Povijesni nastanak kazne zatvora. Sustavi izvršenja kazni lišenja slobode. PRAVNI IZVORI IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA Izvori u domaćem i međunarodnom pravu. Međunarodna zatvorska pravila i standardi. Prava zatvorenika i njihova zaštita. Europski sud za ljudska prava. IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA U HRVATSKOJ: Načela izvršavanja kazne zatvora. Zaštita prava osuđenika. Tijela za izvršavanje kazne zatvora. Sudac izvršenja. Tijek izvršavanja kazne zatvora: Upućivanje na izdržavanje kazne zatvora. Odgoda izvršenja, prijam osuđenika i njihova klasifikacija. Pojedinačni program izvršenja. Rad, zapošljavanje i obrazovanje zatvorenika. Život u zatvoru: osobna prava i smještaj zatvorenika, zdravstvena zaštita u zatvoru. Pogodnosti i odlučivanje o njima. Prekid izdržavanja kazne. Red i sigurnost u zatvoru. AKTUALNA PITANJA I PROBLEMI U IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA; Prenapučenost zatvora. Nasilje u zatvorima. Privatizacija zatvora. PROMJENE U IZVRŠAVANJU KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA; Amnestija i pomilovanje. Izvanredni pravni lijekovi. Zastara izvršenja kaznene sankcije. Uvjetni otpust. Premještaj zatvorenika. Ustupanje izvršenja kazne zatvora stranoj državi. POSTPENALNA ZAŠTITA I POMOĆ I POSLJEDICE OSUĐIVANOSTI; Uvodne napomene. Postpenalna zaštita i pomoć u Hrvatskoj. Kategorije osoba kojima je potrebna pomoć i zaštita. Recidivisti. Posljedice osuđivanosti. Pravne posljedice osude. Rehabilitacija. IZVRŠAVANJE OSTALIH KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA SMRTNA KAZNA

Ishodi učenja kolegija

Nakon završenog kolegija student će moći: 1. Definirati temeljne pojmove izvršnog prava , 2. Nabrojati i opisati vrste i svrhu kaznenopravnih sankcija , 3.Objasniti povijesni razvoj i afirmaciju kazne zatvora, 4. Opisati tijek postupka izvršenja kazne zatvora te interpretirati načela postupka izvršenja i postupovne institute, 5. Izložiti i kritički analizirati problematiku zaštite prava zatvorenika, 6. Analizirati postojeće odredbe Zakona o izvršavanju kazne zatvora i predložiti izmjene u svrhu uklanjanja nedostataka,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Ivičević Karas Elizabeta. Penetecijarno pravo. 2021. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
. Zakon o izvršenju kazne zatvora. 2021. Narodne novine 14/21
. Zakon o probaciji. 2018. Narodne novine 99/18
Izborna literatura
Kovčo Vukadin Irma, Špero Jana. Hrvatski probacijski sustav: postignuća i perspektive. 2015. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 22, broj 2/2015
Knežević Mladen. Penologija u socijalnom radu : i socijalni rad u penologiji. 2008. Biblioteka socijalnog rada, Zagreb
Šeparović Zvonimir. Kazneno izvršno pravo i uvod u penologiju. 2003. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
. Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. 2011. Narodne novine 18/11, 33/15
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleExecutive Criminal Law
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits3
Lecturerizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Office AddressRadićeva 13 9/17
Telephone+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

INTRODUCTION TO CRIMINAL ENFORCEMENT LAW AND ITS RELATION TO PENOLOGY Concept and subject of criminal enforcement law. The relationship between criminal executive law and penology. TYPES, PURPOSE, AND EXECUTION OF CRIMINAL SANCTIONS Types of criminal sanctions. The purpose of prescribing and imposing sanctions. Purpose of execution of sanctions. Fundamental rights of citizens and their limitations for the purposes of execution of criminal sanctions. PENALTIES Theories about the meaning and purpose of punishment. Types of punishments in Croatian criminal law. PRISON SENTENCE The historical origin of imprisonment. Systems of execution of custodial sentences. LEGAL SOURCES OF PRISON SENTENCE EXECUTION Sources in domestic and international law. International Prison Rules and Standards. Rights of prisoners and their protection. European court for human rights. EXECUTION OF PRISON SENTENCES IN CROATIA: Principles of serving a prison sentence. Protection of the rights of convicts. Bodies for the execution of prison sentences. Execution judge. The course of serving a prison sentence: Referral to serving a prison sentence. Postponement of execution, admission of convicts, and their classification. Individual execution program. Work, employment, and education of prisoners. Life in prison: personal rights and accommodation of prisoners, health care in prison. Benefits and deciding on them. Suspension of the sentence. Order and security in prison. CURRENT ISSUES AND PROBLEMS IN THE EXECUTION OF PRISON SENTENCES; Prison overcrowding. Violence in prisons. Privatization of prisons. CHANGES IN THE EXECUTION OF CRIMINAL SANCTIONS; Amnesty and pardon. Extraordinary remedies. Statute of limitations for the execution of a criminal sanction. Parole. Transfer of prisoners. Transfer of execution of prison sentence to a foreign country. POST-CRIMINAL PROTECTION AND ASSISTANCE AND CONSEQUENCES OF CONVICTIONS; Introductory remarks. Post-criminal protection and assistance in Croatia. Categories of persons who need help and protection. Recidivists. Consequences of conviction. Legal consequences of a conviction. Rehabilitation. EXECUTION OF OTHER CRIMINAL SANCTIONS DEATH PENALTY

Course learning outcomes

After completing the course, the student will be able to: 1. Define the basic concepts of the executive law , 2. List and describe the types and purpose of criminal sanctions, 3. Explain the historical development and affirmation of imprisonment, 4. Describe the course of the prison sentence execution procedure and interpret the principles of the execution procedure and procedural institutes, 5. To present and critically analyze the issue of protecting the rights of prisoners, 6. Analyze the existing provisions of the Law on Execution of Prison Sentences and propose changes in order to eliminate deficiencies,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Ivičević Karas Elizabeta. Penetecijarno pravo. 2021. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
. Zakon o izvršenju kazne zatvora. 2021. Narodne novine 14/21
. Zakon o probaciji. 2018. Narodne novine 99/18
Optional reading
Kovčo Vukadin Irma, Špero Jana. Hrvatski probacijski sustav: postignuća i perspektive. 2015. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 22, broj 2/2015
Knežević Mladen. Penologija u socijalnom radu : i socijalni rad u penologiji. 2008. Biblioteka socijalnog rada, Zagreb
Šeparović Zvonimir. Kazneno izvršno pravo i uvod u penologiju. 2003. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
. Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. 2011. Narodne novine 18/11, 33/15