Mlađe osobe u kaznenom pravu

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaMlađe osobe u kaznenom pravu
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova3
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 64/13
Telefon+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Povijesni razvitak maloljetničkog kaznenog prava. Glavne značajke suvremenog pravnog položaja maloljetnika u kaznenom pravu. Pojam delikvencije maloljetnika kao temelj za uređenje kaznenopravnog položaja. 2. MALOLJETNICI. Starosne kategorije maloljetnika i kaznene odredbe. Opće pretpostavke za primjenu sankcija. (odgojne mjere, maloljetnički zatvor, sigurnosne mjere). 3. Procesnopravni položaj maloljetnika. Odredbe o sudovima: sudovi za mladež (opće odredbe, ustrojstvo, nadležnost i sastav sudova za mladež). Postupak prema maloljetnicima (opće odredbe, razdvojeni i jedinstveni postupak, mjere osiguranja prisutnosti maloljetnika i druge mjere, prethodni postupak, postupak pred vijećem, pravni lijekovi, postupak pri naknadnom izricanju maloljetničkog zatvora i brisanju osude). 4. Odredbe o izvršenju sankcija. 5. MLAĐI PUNOLJETNICI. Primjena kaznenopravnih propisa. Kaznenopostupovne odredbe. Izvršenje sankcija. 6. KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA DJECE. Međunarodni standardi postupanja za kaznena djela na štetu djece. Standardi Ujedinjenih naroda. Standardi Vijeća Europe. Konvencije i smjernice međunarodnih organizacija i udruga. Kaznena djela spolne zlouporabe djece (stopa, kretanje i osobitosti počinitelja ovih kaznenih djela te pojedina kaznena djela iz ove sfere).Kaznena djela protiv braka, obitelji i djece (stopa, kretanje i osobitosti počinitelja ovih kaznenih djela te pojedina djela iz ove sfere). Ostala kaznena djela na štetu djece (stopa, kretanje i osobitosti počinitelja ovih kaznenih djela te pojedina djela iz ove sfere) Posebnosti kaznenog postupka na štetu djece žrtava kaznenih djela i oštećenika ( opće odredbe o vođenju postupka, prava djece žrtava i oštećenika prema prema hrvatskim propisima, ispitivanje djece žrtava u prethodnom postupku i tijekom kaznenog postupka, podrška djeci žrtvama).

Ishodi učenja kolegija

Nakon završenog kolegija student će moći: 1. Opisati povijesni razvoj posebnog kaznenopravnog položaja mladih počinitelja kaznenih djela , 2. Definirati temeljne pojmove specifične za maloljetničko kazneno pravo, 3. Navesti i analizirati univerzalne standarde o zaštiti djece i maloljetnika od zanemarivanja i raznih oblika zlostavljanja, 4. Kategorizirati i interpretirati pojedina kaznena djela iz ove sfere, 5. Argumentirati rezultate odabranih relevantnih istraživanja predmetnog područja i interpretirati ih,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Carić Ante. Mlađe osobe u kaznenom pravu (počinitelji i žrtve). 2002. Pravni fakultet u Zagrebu
Cvjetko Božica, Singer Mladen. Kaznenopravna zaštita djece. 2013. Nakladni zavod Globus
Petö Kujundžić Lana. Djeca u kaznenom pravu - počinitelji i žrtve. 2019. Školska knjiga
. Zakon o sudovima za mladež. 2019. Narodne novine 84/11, 143/12,148/13, 56/15, 126/19
Izborna literatura
Herceg Pakšić, Barbara, Salitrežić Azra. Odnos kaznenih djela na štetu djeteta i poduzimanja mjere lišenja roditeljske skrbi. 2014. Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti / Rešetar, Branka ; Aras, Slađana (ur.).
Rittossa Dalida, Božičević Grbić Melita. Zakon o sudovima za mladež - reformski zahvat i praktične dileme. 2012. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 19, No. 2
Dragičević Prtenjača Marta, Radić Ivana, Rizvić Dijana. Maloljetničko kazneno pravo - Quid accidit ? problemi u primjeni pojedinih prava iz direktive 2016/800/EU u praksi. 2022. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, Vol. 29, No. 2
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleJuvenile Criminal Law
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits3
Lecturerizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Office AddressRadićeva 13 64/13
Telephone+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Historical development of juvenile criminal law. Main features of the contemporary legal position of juveniles in criminal law. The concept of juvenile delinquency as a basis for regulating the criminal law position. 2. MINORS. Age categories of minors and penal provisions. General prerequisites for the application of sanctions. (educational measures, juvenile prison, security measures). 3. Procedural position of minors. Provisions on courts: youth courts (general provisions, organization, jurisdiction, and composition of youth courts). Proceedings against minors (general provisions, separate and unified proceedings, measures to ensure the presence of minors and other measures, preliminary proceedings, proceedings before the council, legal remedies, proceedings for the subsequent imposition of juvenile prison, and cancellation of the conviction). 4. Provisions on the execution of sanctions. 5. YOUNG ADULTS. Application of criminal law regulations. Criminal procedure provisions. Enforcement of sanctions. 6. CRIMINAL PROTECTION OF CHILDREN. International standards of conduct for criminal offenses against children. United Nations standards. Council of Europe standards. Conventions and guidelines of international organizations and associations. Criminal offenses of sexual abuse of children (rate, movement, and characteristics of perpetrators of these criminal offenses and individual criminal offenses from this sphere). Criminal offenses against marriage, family, and children (rate, movement, and characteristics of perpetrators of these criminal offenses and individual offenses from this sphere). Other criminal offenses against children (rate, movement, and characteristics of perpetrators of these criminal offenses and individual offenses from this sphere) Particularities of criminal proceedings against child victims of criminal offenses and injured parties (general provisions on the conduct of proceedings, rights of child victims and injured parties according to Croatian regulations, examination of child victims in previous proceedings and during criminal proceedings, support for child victims).

Course learning outcomes

After completing the course, the student will be able to: 1. Describe the historical development of the special criminal law position of young offenders , 2. Define basic terms specific to juvenile criminal law, 3. List and analyze universal standards on the protection of children and minors from neglect and various forms of abuse, 4. Categorize and interpret individual criminal acts from this sphere, 5. Argument the results of selected relevant research in the subject area and interpret them,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Carić Ante. Mlađe osobe u kaznenom pravu (počinitelji i žrtve). 2002. Pravni fakultet u Zagrebu
Cvjetko Božica, Singer Mladen. Kaznenopravna zaštita djece. 2013. Nakladni zavod Globus
Petö Kujundžić Lana. Djeca u kaznenom pravu - počinitelji i žrtve. 2019. Školska knjiga
. Zakon o sudovima za mladež. 2019. Narodne novine 84/11, 143/12,148/13, 56/15, 126/19
Optional reading
Herceg Pakšić, Barbara, Salitrežić Azra. Odnos kaznenih djela na štetu djeteta i poduzimanja mjere lišenja roditeljske skrbi. 2014. Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti / Rešetar, Branka ; Aras, Slađana (ur.).
Rittossa Dalida, Božičević Grbić Melita. Zakon o sudovima za mladež - reformski zahvat i praktične dileme. 2012. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 19, No. 2
Dragičević Prtenjača Marta, Radić Ivana, Rizvić Dijana. Maloljetničko kazneno pravo - Quid accidit ? problemi u primjeni pojedinih prava iz direktive 2016/800/EU u praksi. 2022. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, Vol. 29, No. 2