Djelatnici

prof.dr.sc. Josip Berdica

 • Hrvatski
 • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra obiteljskog prava

Telefon :
+385 31 224 500

Ured (prostorija):
154

Termin konzultacija:
Utorkom od 12 do 13,30 sati

 • Rektorova nagrada
 • Nagrada Lions organizacije
Životopis:

Josip Berdica rođen je 17. veljače 1979. u Osijeku. Nakon osnovnoškolskog obrazovanja 1993. upisuje se u Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Zagrebu. 1997. godine upisuje se na Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Teologiju u Đakovu, gdje je diplomirao 26. kolovoza 2002. Dobitnik je dviju nagrada kao student: Rektorske nagrade (2000.) i Lions organizacije za najboljeg studenta generacije (2001.).

Poslijediplomski studij iz filozofije na Hrvatskim studijima - Filozofskom fakultetu Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2002. godine. Nakon uspješno položenih ispita i ispunjenih obveza, magistarski rad je obranio 7. veljače 2007. U akademskoj godini 2006./2007. upisuje doktorski studij iz filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te prijavljuje disertaciju iz područja socijalne filozofije (filozofije društva) koju je obranio 22. ožujka 2010.

Od 1. studenog 2003. godine u kontinuitetu radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku kao znanstveni novak – asistent i viši asistent najprije na Katedri ustavnih i političkih znanosti a zatim na Katedri pravno-teorijskih znanosti. Od 1. studenog 2010. godine u statusu je višeg predavača iz područja društvenih znanosti (polja sociologija, grane sociološka teorija), od studenog 2012. godine docent a od svibnja 2018. godine izvanredni je profesor iz područja humanističkih znanosti (polja filozofija, grane socijalna filozofija - filozofija društva). U srpnju 2023. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.

Kao vanjski suradnik predavao je na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru. Trenutno predaje i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (BiH). Član je Matice hrvatske i Hrvatskog filozofskog društva. Govori engleski i služi se njemačkim, talijanskim i francuskim jezikom.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Stručni prijediplomski studij Upravni studij

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Doktorski studij Pravo

 • doktor filozofije
 • kreativnost,
 • analitičnost
 • preciznost
 • dosljednost
 • jasno komuniciranje
 • javno istupanje
 • pružanje potrebnih informacija
 • pregovaranje
 • analiza opće i socijalne okoline

1. "Pogled na brak i ljudsku spolnost Lava Tolstoja u djelu Kreutzerova sonata" (Obnovljeni život 4/2004)

2. "Nikolaj Berdjajev o Lavu Tolstoju" (Obnovljeni život 2/2007)

3. "Religija u misli Johna Rawlsa" (Obnovljeni život 1/2008)

4. "Dijete u socijalnom nauku Crkve: antropološko-etički osvrt", u: Rešetar, Branka (ur.), Dijete i pravo, Pravni fakultet, Osijek, 2009.

5. "Tolstojevo mjesto u ruskoj religijskoj filozofiji: Prolegomena u mišljenje" (Diacovensia – teološki doprinosi 1/2010)

6. "Kroz filozofiju do smisla života: Slučaj Tolstoj – Prigodom stote godišnjice smrti (1910-2010)" (Obnovljeni život 3/2010)

7. "Uzorak naše kulture: razvod braka", u: Rešetar, Branka; Župan, Mirela (ur.), Imovinskopravni aspekti razvoda braka – hrvatski, europski i međunarodni kontekst, Pravni fakultet, Osijek, 2011.

8. "Religijski identitet u društvu „razložnog pluralizma“ (Pravni vjesnik 3-4/2011)

9. "Očevi i djeca: socio-etički ogled", u: Rešetar, Branka (ur.), Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb, Pravni fakultet, Osijek, 2012.

10. "Pravo na pravednu plaću između pravednosti i deficita zakonâ" (Obnovljeni život 2/2012)

11. "Divorce in Croatia: The Principles of No-Fault Divorce, Parental Responsibility, Parental Education, and Children's Rights" (Family Court Review 4/2013)

12. "Utjecaj kršćanske tradicije na institut braka u Corpus Iuris Civilis", u: Zbornik radova 1700 godina Milanskog edikta, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2013.

13. "Pravednost kao prva vrlina društvenih institucija: Propitkivanje s Rawlsom" (Filozofska istraživanja 4/2013)

14. "Totalitarizam kao sekularizirana religija", u: Zapisi o totalitarizmu: Zbornik radova znanstvenog skupa Totalitarizam danas, Filozofski fakultet u Osijeku, Osijek, 2014.

15. "Rousseau i Tolstoj: Dva proroka na različitim putevima" (Filozofska istraživanja 1/2014)

16. "Obrazovanje za vrline, ili: Kakvo nam obrazovanje (ne) treba?", u: Vrline i poslovna etika, ur. Ivan Koprek, FTI Družbe Isusove, Zagreb, 2015.

17. "Pojedinac u društvu između mira i rata: O jednoj točki Rawlsove političke filozofije" (Filozofska istraživanja 4/2016)

18. "Religijski anarhizam" Lava N. Tolstoja, Jesenski i Turk, Zagreb, 2018.

19. "Law as culture: Culture about Law", u: Zbornik Current Problems of Legal Theory and Comparative Law, ur. Ivana Tucak, Pravni fakultet Osijek, Osijek, 2018.

20. "Prigovor savjesti i pravnička profesija: kritički ogled o pravnoj (ne)kulturi" (Filozofska istraživanja 1/2019)

21. "Estetika kao izraz etike: Uvođenje u istraživanje estetske misli Lava N. Tolstoja" (Filozofska istraživanja 4/2019)

22. "(In)justice of Environmental Protection: A Brief Reflection on a Major Topic" (Disputatio Philosophica - International journal on philosophy and religion 1/2019)

23. "Pravo i film: ogled o pravnoj kulturi" (In medias res 19/2021)

24. "Umjetna inteligencija i pravo: O nekim suvremenim etičkim izazovima pravne kulture", u: Umjetna inteligencija i poslovna etika, FTI DI, Zagreb 2022.

25. "Umjetna inteligencija i odabrani aspekti kaznenoga prava: O nekim izazovima za suvremenu pravnu kulturu" (Filozofska istraživanja 1/2022)

26. Društvo i pravo: Uvod u interdisciplinarni pristup, Novi Informator, Zagreb, 2023.

Employment Status:
active employee

Organizational unit:
?

Telephone :
+385 31 224 500

Office (room):
154

Office hours:
Tuesdays from 12 to 1:30 p.m

 • Chancellor's Award for best seminal work
 • Lions Award for best student in generation
CV:

Josip Berdica was born in Osijek in 1979. He studied at the Catholic Faculty of Theology of the University of Zagreb. In 2002 he started the postgraduate study programme in philosophy at the Faculty of Philosophy of the Society of Jesus in Zagreb. In 2006/2007 he enrolled in two final semesters of Doctoral study programme in philosophy at the Faculty of Humanities of the University of Zagreb and entered for the doctoral dissertation “The Position of a Man in the Idea of Religious Anarchism: Contribution of Anarchism to Social Philosophy“.

Since 2003 he has been employed at the Faculty of Law in Osijek, first as a junior researcher – assistant. In 2012 he was elected an assistant professor and since 2018 he has been working at the Faculty of Law as an associate professor. In July 2023, he was elected to the position of full professor.

The book titled “Religious Anarchism of Leo Tolstoy“ was his first book published in 2018. He also published the university textbook "Society and Law: An Introduction to Interdisciplinary Research", while he is currently working on his third book on the political philosophy of John Rawls.

Professional Undergraduate Administrative Study Programme

University Integrated Undergraduate and Graduate Study Programme in Law

Doctoral Study Programme in Law

 • PhD in Philosophy
 • Creativity
 • analytical
 • precision
 • consistency
 • clear communication
 • public speaking
 • provision of necessary information
 • negotiation
 • analysis of the general and social environment.

1. "Pogled na brak i ljudsku spolnost Lava Tolstoja u djelu Kreutzerova sonata" (Obnovljeni život 4/2004)

2. "Nikolaj Berdjajev o Lavu Tolstoju" (Obnovljeni život 2/2007)

3. "Religija u misli Johna Rawlsa" (Obnovljeni život 1/2008)

4. "Dijete u socijalnom nauku Crkve: antropološko-etički osvrt", u: Rešetar, Branka (ur.), Dijete i pravo, Pravni fakultet, Osijek, 2009.

5. "Tolstojevo mjesto u ruskoj religijskoj filozofiji: Prolegomena u mišljenje" (Diacovensia – teološki doprinosi 1/2010)

6. "Kroz filozofiju do smisla života: Slučaj Tolstoj – Prigodom stote godišnjice smrti (1910-2010)" (Obnovljeni život 3/2010)

7. "Uzorak naše kulture: razvod braka", u: Rešetar, Branka; Župan, Mirela (ur.), Imovinskopravni aspekti razvoda braka – hrvatski, europski i međunarodni kontekst, Pravni fakultet, Osijek, 2011.

8. "Religijski identitet u društvu „razložnog pluralizma“ (Pravni vjesnik 3-4/2011)

9. "Očevi i djeca: socio-etički ogled", u: Rešetar, Branka (ur.), Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb, Pravni fakultet, Osijek, 2012.

10. "Pravo na pravednu plaću između pravednosti i deficita zakonâ" (Obnovljeni život 2/2012)

11. "Divorce in Croatia: The Principles of No-Fault Divorce, Parental Responsibility, Parental Education, and Children's Rights" (Family Court Review 4/2013)

12. "Utjecaj kršćanske tradicije na institut braka u Corpus Iuris Civilis", u: Zbornik radova 1700 godina Milanskog edikta, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2013.

13. "Pravednost kao prva vrlina društvenih institucija: Propitkivanje s Rawlsom" (Filozofska istraživanja 4/2013)

14. "Totalitarizam kao sekularizirana religija", u: Zapisi o totalitarizmu: Zbornik radova znanstvenog skupa Totalitarizam danas, Filozofski fakultet u Osijeku, Osijek, 2014.

15. "Rousseau i Tolstoj: Dva proroka na različitim putevima" (Filozofska istraživanja 1/2014)

16. "Obrazovanje za vrline, ili: Kakvo nam obrazovanje (ne) treba?", u: Vrline i poslovna etika, ur. Ivan Koprek, FTI Družbe Isusove, Zagreb, 2015.

17. "Pojedinac u društvu između mira i rata: O jednoj točki Rawlsove političke filozofije" (Filozofska istraživanja 4/2016)

18. "Religijski anarhizam" Lava N. Tolstoja, Jesenski i Turk, Zagreb, 2018.

19. "Law as culture: Culture about Law", u: Zbornik Current Problems of Legal Theory and Comparative Law, ur. Ivana Tucak, Pravni fakultet Osijek, Osijek, 2018.

20. "Prigovor savjesti i pravnička profesija: kritički ogled o pravnoj (ne)kulturi" (Filozofska istraživanja 1/2019)

21. "Estetika kao izraz etike: Uvođenje u istraživanje estetske misli Lava N. Tolstoja" (Filozofska istraživanja 4/2019)

22. "(In)justice of Environmental Protection: A Brief Reflection on a Major Topic" (Disputatio Philosophica - International journal on philosophy and religion 1/2019)

23. "Pravo i film: ogled o pravnoj kulturi" (In medias res 19/2021)

24. "Umjetna inteligencija i pravo: O nekim suvremenim etičkim izazovima pravne kulture", u: Umjetna inteligencija i poslovna etika, FTI DI, Zagreb 2022.

25. "Umjetna inteligencija i odabrani aspekti kaznenoga prava: O nekim izazovima za suvremenu pravnu kulturu" (Filozofska istraživanja 1/2022)

26. Društvo i pravo: Uvod u interdisciplinarni pristup, Novi Informator, Zagreb, 2023.