Sociologija

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaSociologija
Katedra obiteljskog prava
Broj ECTS bodova7
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Josip Berdica
Zgrada, kabinetRadićeva 13 154
Telefon+385 31 224 500
e-mailjosip.berdica@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Sociologija je obvezatan predmet na gotovo svim pravnim fakultetima u svijetu bez obzira što je nalazimo pod različitim naslovima (uvod u sociologiju, opća sociologija, sociologija prava, sociologija devijantnosti, pravna sociologija, pravna antropologija). Njezina je zadaća da budućim pravnicima pruži uvide u složene društvene procese koji predstavljaju okosnicu za razumijevanje i kritičku evaluaciju buduće pravničke profesije. Budući da je pravo društveni fenomen koji nije moguće razumijevati bez prethodnog razumijevanja modernoga društva ovim se kolegijem želi budućim pravnicima omogućiti bolje razumijevanje njihove buduće društvene uloge kao i društvenih očekivanja od pravničke profesije. Predavanja na kolegiju podijeljena su na dva dijela: • 1. dio predavanja obuhvaća uvod u društvo: a. opći uvod u sociologiju kao znanost, b. društvo i kultura kao kontekst, c. društvene norme – oblici, moral i pravo, norme i društvena kontrola i kršenje društvenih normi. • 2. dio obuhvaća sociološki pristup proučavanju prava: a. pravo kao oblik društvene norme – komunikacija, jezik i pravo, b. društveno proučavanje prava – otkriće prava kao teme sociologije, otkriće sociološkog u pravu i neki suvremeni uvidi, c. sociologija prava – određenje područja, definicija i predmet, metode istraživanja, ciljevi i osnovni problemi sociologije prava, d. pravo kao kultura/pravna (ne)kultura (podtema: pravo i igra) i e. odabrane teme pravne (ne)kulture – o obrazovanju studenata prava, pravo i književnost, utjecaj filma na razvoj pravne kulture, prigovor savjesti i pravnička profesija i umjetna inteligencija i pravo.

Ishodi učenja kolegija

Kritički evaluirati i interpretirati suvremene sociološke diskusije., Definirati, razlikovati i primijeniti ključne sociološke pojmove., Kritički evaluirati i primijeniti različite sociološke pristupe određenim društvenim problemima povezanima s pravničkom profesijom., Analizirati i povezivati aktualne probleme hrvatske pravne kulture sa širim društvenim kontekstom., Primijeniti osnovne metode društvenih istraživanja u okvirima pravničke profesije / pravne kulture., Usporediti i analizirati ulogu prava i pravne struke u rješavanju određenih društvenih problema i slučajeva.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Svi redovni studenti koji ispit žele položiti preko kolokvija dužni su redovito pohađati predavanja (minimalno 70 % nazočnosti na predavanjima). Studenti ponavljači 1. godine ne mogu pristupiti kolokvijima.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Berdica, Josip. Društvo i pravo: Uvod u interdisciplinarni pristup. 2023. Informator, Zagreb
Izborna literatura
Vrban, Duško. Sociologija prava: Uvod i izvorišne osnove (izabrana poglavlja). 2006. Tehnička knjiga - Golden marketing
Zrinščak, Siniša (i dr.). Opća sociologija s uvodom u sociologiju prava (izabrana poglavlja). 2020. Pravni fakultet, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleSociology
?
Number of ECTS credits7
Lecturerprof.dr.sc. Josip Berdica
Office AddressRadićeva 13 154
Telephone+385 31 224 500
e-mailjosip.berdica@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Sociology is a compulsory subject at almost all law faculties in the world, regardless of the fact that we find it under different titles (introduction to sociology, general sociology, sociology of law, sociology of deviance, legal sociology, legal anthropology). Its task is to provide future lawyers with insights into complex social processes that represent the backbone for understanding and critical evaluation of the future legal profession. Since law is a social phenomenon that cannot be understood without a prior understanding of modern society, this course aims to provide future lawyers with a better understanding of their future social role as well as social expectations of the legal profession. Lectures on the course are divided into two parts: The 1st part of the lecture includes an introduction to society: (1) a general introduction to sociology as a science, (2) society and culture as a context and (3) social norms - forms, morality and law, norms and social control and violation of social norms. The 2nd part includes a sociological approach to the study of law: (1) law as a form of social norm - communication, language and law, (2) social study of law - the discovery of law as a topic of sociology, the discovery of the sociological in law and some contemporary insights, (3) sociology of law - definition of the field, definition and subject, research methods, goals and basic problems of the sociology of law, (4) law as culture/legal (non)culture (subtopic: law and game) and finally (5) selected topics of legal (non)culture - about to the education of law students, law and literature, the influence of film on the development of legal culture, conscientious objection and the legal profession, and artificial intelligence and law.

Course learning outcomes

, , , , , ,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
All full-time students who want to pass the exam through the colloquium are required to regularly attend lectures (minimum 70% attendance at lectures).
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Berdica, Josip. Društvo i pravo: Uvod u interdisciplinarni pristup. 2023. Informator, Zagreb
Optional reading
Vrban, Duško. Sociologija prava: Uvod i izvorišne osnove (izabrana poglavlja). 2006. Tehnička knjiga - Golden marketing
Zrinščak, Siniša (i dr.). Opća sociologija s uvodom u sociologiju prava (izabrana poglavlja). 2020. Pravni fakultet, Zagreb