Siromaštvo i socijalna isključenost

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaSiromaštvo i socijalna isključenost
Katedra obiteljskog prava
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Josip Berdica
Zgrada, kabinetRadićeva 13 154
Telefon+385 31 224 500
e-mailjosip.berdica@pravos.hr
Suradnik Toni Pranić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17
Telefon+385 31 224 594
e-mailtoni.pranic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Kolegij će upoznati studente s osnovnim pojmovima za razumijevanje društvene strukture i nejednakosti kao uvoda u izvorišta siromaštva i socijalne isključenosti. Uz povijesni pregled razvoja ta dva pojma i procesa, posebnu pažnju posvećujemo i teorijama o siromaštvu. Razumijevanje različitih koncepata siromaštva (primarno apsolutnog i relativnog) predstavlja uvod u studije slučajeva - praćenja i objašnjenja siromaštva i socijalne isključenosti u širim društvenim skupinama - nezaposleni, beskućnici, Romi, starije stanovništvo. Kroz usporedbu različitih slučajeva (skupina) doći će se do razumijevanja procesa i društvenog konteksta.

Ishodi učenja kolegija

razlikovati glavne teorijske i empirijske pristupe siromaštvu, razlikovati i usporediti glavne mehanizme koji proizvode siromaštvo, analizirati i usporediti mehanizme koji proizvode društvenu isključenost, analizirati utjecaj širih društvenih promjena na siromaštvo i isključenost, analizirati i usporediti posljedice siromaštva i isključenosti, analizirati položaj pojedinca i društvenih skupina,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Šućur, Zoran. Siromaštvo: teorije, koncepti i pokazatelji. 2001. Pravni fakultet u Zagreb
Starc, Nenad . Siromaštvo, nezaposlenost i socijalna isključenost, Denona. 2006. Denona
Giddens, Anthony. Sociologija. 2007. Globus
Izborna literatura
Bagić, Dragan, Burić, Ivan, Dobrotić, Ivana, Potočnik, Dunja, Zrinščak, Siniša, . Romska svakodnevnica u Hrvatskoj – prepreke i mogućnosti za promjenu. 2014. UNDP
Družić Ljubotina, Olja, Zagreb, 2012.. Beskućništvo: pogled iz različitih perspektiva,. 2012. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom,
Loic, Wacquant. Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality,. 2007. Polity
Therborn, Goran. The Killing Fields of Inequality. 2013. Polity
Stubbs, Paul et al.. Dječje siormaštvo i strategije nošenja sa siromaštvom kućanstava u Hrvatskoj. 2017. EIZ i Zaklada Adris
Malenica, Zoran 65-81.. „Siromaštvo u Hrvatskoj (1990-2010). 2011. Politička misao (2011) god. 48, br. 3,
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titlePoverty and Social Exclusion
?
Number of ECTS credits4
Lecturerprof.dr.sc. Josip Berdica
Office AddressRadićeva 13 154
Telephone+385 31 224 500
e-mailjosip.berdica@pravos.hr
Associate Toni Pranić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17
Telephone+385 31 224 594
e-mailtoni.pranic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The class will introduce students with basic concepts for understanding social structure and inequalities, as starting point for poverty and social exclusion. Alongside the historical overview of terms and processes of poverty and exclusion, special attention is given to theories of poverty. Understanding basic concepts of poverty (absolute and relative) serves as a introduction to case studies - analyzing and explaining poverty and social exclusion in larger social groups - unemployed, homeless, minorities, senior citizens. Comprehension of social processes and context is achieved through comparing different cases, and groups.

Course learning outcomes

to distinguish general theoretical and empirical approaches to poverty, to distinguish and compare main mechanisms that produce poverty, to analyze and compare mechanisms that influence social exclusion, to analyze the impact of broader social changes on poverty and exclusion, to analyze and compare consequences of poverty and exclusion, to analyze the position of individual and social groups,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Šućur, Zoran. Siromaštvo: teorije, koncepti i pokazatelji. 2001. Pravni fakultet u Zagreb
Starc, Nenad . Siromaštvo, nezaposlenost i socijalna isključenost, Denona. 2006. Denona
Giddens, Anthony. Sociologija. 2007. Globus
Optional reading
Bagić, Dragan, Burić, Ivan, Dobrotić, Ivana, Potočnik, Dunja, Zrinščak, Siniša, . Romska svakodnevnica u Hrvatskoj – prepreke i mogućnosti za promjenu. 2014. UNDP
Družić Ljubotina, Olja, Zagreb, 2012.. Beskućništvo: pogled iz različitih perspektiva,. 2012. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom,
Loic, Wacquant. Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality,. 2007. Polity
Therborn, Goran. The Killing Fields of Inequality. 2013. Polity
Stubbs, Paul et al.. Dječje siormaštvo i strategije nošenja sa siromaštvom kućanstava u Hrvatskoj. 2017. EIZ i Zaklada Adris
Malenica, Zoran 65-81.. „Siromaštvo u Hrvatskoj (1990-2010). 2011. Politička misao (2011) god. 48, br. 3,