Osnove sociologije

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaOsnove sociologije
Katedra obiteljskog prava
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Josip Berdica
Zgrada, kabinetRadićeva 13 154
Telefon+385 31 224 500
e-mailjosip.berdica@pravos.hr
Nositelj kolegija Toni Pranić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17
Telefon+385 31 224 594
e-mailtoni.pranic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Kako društva 'funkcioniraju'? Zašto su društva nejednaka? Zašto određene skupine u društvu prolaze bolje? Zašto mislimo da se stvari mijenjaju na gore, primjerice, da dolazi do raspada obitelji? Kako tehnologija utječe na nas? Ovo su neka sociološka pitanja kojima se bavimo na kolegiju Osnove sociologije. Da bismo mogli razumijeti sve složeniji svijet koji nas okružuje, trebamo se upoznati s temeljnim pojmovima za shvaćanje društva i društvenih promjena. Osnove sociologije sadržava teme i probleme koji se tiču svih nas, kao pojedinaca i pripadnika društvenih skupina. Bavimo se razdobljem od nastanka industrijskih društava do suvremenih društava. Posebne cjeline koje obrađujemo vezane su uz rad i ekonomski život, društvenu stratifikaciju, organizacije, gradove, medije i politiku. Na seminaru iz Osnova sociologije bavimo se detaljnijim čitanjem literature i raspravljamo o pročitanom. Naglasak je na čitanje i razumijevanje, te razvijanje sociološke imaginacije. Predviđene su i radionice za pisanje i oblikovanje seminara koje održavamo u informatičkoj učionici, u drugom dijelu semestra.

Ishodi učenja kolegija

definirati i interpretirati specifičnost sociološkog pristupa izučavanju suvremenog društva, razlikovati i primijeniti temeljne sociološke pojmove, primijeniti različite sociološke pristupe na društvene probleme, povezivati aktualne društvene probleme sa širim društvenim kontekstom, opisati i razlikovati razine i kontekst društvenih promjena, razlikovati i povezivati organizacijske dimenzije sa društvenom strukturom, opisati, usporediti i analizirati ulogu upravne struke u rješavanju određenih društvenih problema i slučajeva,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
GIDDENS, Anthony. Sociologija. 2007. Nakladni zavod Globus. Poglavlja 1-2, 10,12,13,14, 15, 18.
Izborna literatura
HARALAMBOS, Michael; HOLBORN, Martin. Sociologija: Teme i perspektive,. 2002. Golden marketing
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleBasics of Sociology
?
Number of ECTS credits5
Lecturerprof.dr.sc. Josip Berdica
Office AddressRadićeva 13 154
Telephone+385 31 224 500
e-mailjosip.berdica@pravos.hr
Lecturer Toni Pranić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17
Telephone+385 31 224 594
e-mailtoni.pranic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

How societies function? Why is there inequality between societies? Why some groups in society have better chances? Why do we think that things change to worse, for instance that there is a dissolution of family? How does technology affects us? These are some sociological questions that we will be dealing with in Basics of sociology. To understand increasingly complex world around us we must learn basic concepts for comprehending society and social change. Basics of sociology deals with every day topics that concern all of us, as individuals and group members. We deal with the period since the beginning of industrial societies till today. Specific topics also include work and economic life, social stratification, organizations, city, media and politics

Course learning outcomes

to define and interpret sociological approach to modern society, to distinguish and apply basic sociological concepts, to apply different sociological theories on social problems, to connect contemporary social problems with broader social context, to describe and distinguish different levels and context of social change, to distinguish and connect dimensions of organizations with social structure, to describe, compare and analyze the role of administration in dealing with certain social issues ,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
GIDDENS, Anthony. Sociologija. 2007. Nakladni zavod Globus. Poglavlja 1-2, 10,12,13,14, 15, 18.
Optional reading
HARALAMBOS, Michael; HOLBORN, Martin. Sociologija: Teme i perspektive,. 2002. Golden marketing