Osnove sociologije seminar

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaOsnove sociologije seminar
Katedra obiteljskog prava
Broj ECTS bodova2
Suradnikprof.dr.sc. Josip Berdica
Zgrada, kabinetRadićeva 13 154
Telefon+385 31 224 500
e-mailjosip.berdica@pravos.hr
Suradnik Toni Pranić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17
Telefon+385 31 224 594
e-mailtoni.pranic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Seminarske teme vezane su uz teme predavanja iz Osnova sociologije. Seminari se pišu isključivo temeljem (čitanjem) zadane literature. Temu i pripadajuću literaturu daje nastavnik. Seminar iz Osnova sociologije obrađuje teme poput: Nastanak i razvoj suvremenih društava, Razvoj društvenih normi, Socijalizacija i obitelj, Društveni procesi i društvena struktura, Mediji i tehnologija, Položaj žena u društvu, Organizacija, Birokracija, Vlast i politika, Migracije, Urbanizacija.

Ishodi učenja kolegija

definirati i interpretirati specifičnost sociološkog pristupa izučavanju društvenih problema, opisati i razlikovati društvene procese, povezivati aktualne društvene probleme sa širim društvenim kontekstom, osmisliti i izraditi seminarski rad, razlikovati bitne od nebitnih informacija u kontekstu teme, pripremiti izlaganje teme i grupnu diskusiju,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Literatura za pojedinačne teme se dodjeljuje na seminaru.. Seminarske teme obrađuju se isključivo prema literaturi zadanoj od strane nastavnika.. 2022. -
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleBasics of Sociology - Seminar
?
Number of ECTS credits2
Associateprof.dr.sc. Josip Berdica
Office AddressRadićeva 13 154
Telephone+385 31 224 500
e-mailjosip.berdica@pravos.hr
Associate Toni Pranić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17
Telephone+385 31 224 594
e-mailtoni.pranic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Seminar topics are related to topics of lectures. Seminars are written exclusively by assigned books. Topics and bibliography is provided by the professor. The seminar Basics of sociology deals with topics: Emergence and development of modern societies, Development of Social norms,Socialization and family, Social processes and social structure, Media and technology, Position of women in society, Organizations, Bureaucracy, Governance and politics, Migrations, Urbanization.

Course learning outcomes

to define and interpret specifics of sociological approach to social problems, to describe and discern social processes, to connect current social problems with social context, to design and write seminar paper, to distinguish relevant and irrelevant information on topic, to prepare exposition of topic and group discussion,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Literatura za pojedinačne teme se dodjeljuje na seminaru.. Seminarske teme obrađuju se isključivo prema literaturi zadanoj od strane nastavnika.. 2022. -
Optional reading