Religija i socijalna pitanja

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaReligija i socijalna pitanja
Katedra obiteljskog prava
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Josip Berdica
Zgrada, kabinetRadićeva 13 154
Telefon+385 31 224 500
e-mailjosip.berdica@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Pojam i oblici religije. Socijalna uloga religije (na socijalnu politiku i socijalnu skrb). Religija i vrijednosti. Proturječja oko mjesta i uloge religije u javnom diskursu (odabrane teme: privatnost religije i „religijskog“, pobačaj i eutanazija, obrazovanje, građanski i spolni odgoj u Hrvatskoj, brak i obitelj, homoparentalnost, socijalni nauk Katoličke crkve i drugih vjerskih zajednica prisutnih u Hrvatskoj). Konfesionalna struktura Hrvatske. Religijska slika Hrvatske. Religija i socijalna djelatnost u Hrvatskoj.

Ishodi učenja kolegija

Razlikovati teorijske pristupe religiji., Definirati osnovne pojmove društvene uloge religije., Prepoznati i usporediti društvena očekivanja od religije u rješavanju socijalnih pitanja., Grupirati i opisati ključne kategorije odnosa religije i društva., Objasniti i ilustrirati temeljne metode socijalnog djelovanja religija., Analizirati i diskutirati o bitnim razlikama u pristupima različitih religija socijalnim pitanjima., Predlagati rješenja i promjene u socijalnom djelovanju vjerskih zajednica.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Svi studenti tijekom semestra izrađuju pristupni rad koji, uz usmeni kolokvij, predstavlja sastavni dio zaključne ocjene. Redovni studenti dužni su redovito pohađati predavanja (minimalno 70 % nazočnosti na predavanjima) što im također ulazi u zaključnu ocjenu. U slučaju održavanja nastave na daljinu redovni studenti će biti dužni također redovito pohađati predavanja preko aplikacije Zoom na koju će se morati uključiti s upaljenom kamerom kako bi se evidentirala njihova stvarna nazočnost. Izvanrednim studentima također će biti ponuđeno održavanje nastave na daljinu uz također obvezu upaljene kamere. Studenti koji ne budu imali upaljenu kameru bit će udaljeni s nastave.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Haralambos, Michael; Holborn, M.. Sociologija: Teme i perspektive. 2002. Golden marketing
Zrinšćak, Siniša; Grubišić, Ivan (ur.). Religija i integracija. 1999. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,
Izborna literatura
Črpić, Gordan; Zrinščak, Siniša. „Religija, društvo, politika: komparativni pristup“, u: Baloban, J.; Nikodem, K.; Zrinščak, S. (ur.), Vrijednosti u Hrvatskoj i Europi: Komparativna analiza. 2014. Kršćanska sadašnjost
Davie, Grace. Religija u suvremenoj Europi: mutacija sjećanja. 2005. Golden marketing
Haralambos, Michael; Heald, Robin. Uvod u sociologiju. 1994. Nakladni zavod Globus
Hjelm, Titus (ur.). Religion and Social Problems. 2011. Routledge
Inglehart, Ronald; Norris, Pippa. Sveto i svjetovno: Religija i politika u svijetu. 2007. Politička kultura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleReligion and Social Issues
?
Number of ECTS credits4
Lecturerprof.dr.sc. Josip Berdica
Office AddressRadićeva 13 154
Telephone+385 31 224 500
e-mailjosip.berdica@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Concept and forms of religion. The social role of religion (on social policy and social care). Religion and values. Contradictions surrounding the place and role of religion in public discourse (selected topics: privacy of religion and the "religious", abortion and euthanasia, education, civil and sexual education in Croatia, marriage and family, homoparentalism, social teachings of the Catholic Church and other religious communities present in Croatia ). The confessional structure of Croatia. Religious image of Croatia. Religion and social activity in Croatia.

Course learning outcomes

Distinguish between theoretical approaches to religion., Define the basic terms of the social role of religion., Recognize and compare social expectations of religion in solving social issues., Group and describe the key categories of the relationship between religion and society., Explain and illustrate the fundamental methods of social activity of religions., Analyze and discuss important differences in the approaches of different religions to social issues., Propose solutions and changes in the social activities of religious communities.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
During the semester, all students write an introductory paper, which, along with the oral colloquium, is an integral part of the final grade. Full-time students are required to regularly attend lectures (minimum 70% attendance at lectures), which is also included in their final grade. In the case of distance learning, regular students will also be required to regularly attend lectures via the Zoom application, which they will have to connect to with the camera on in order to record their actual attendance. Part-time students will also be offered distance learning with the obligation to have the camera on. Students who do not have the camera on will be removed from class.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Haralambos, Michael; Holborn, M.. Sociologija: Teme i perspektive. 2002. Golden marketing
Zrinšćak, Siniša; Grubišić, Ivan (ur.). Religija i integracija. 1999. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,
Optional reading
Črpić, Gordan; Zrinščak, Siniša. „Religija, društvo, politika: komparativni pristup“, u: Baloban, J.; Nikodem, K.; Zrinščak, S. (ur.), Vrijednosti u Hrvatskoj i Europi: Komparativna analiza. 2014. Kršćanska sadašnjost
Davie, Grace. Religija u suvremenoj Europi: mutacija sjećanja. 2005. Golden marketing
Haralambos, Michael; Heald, Robin. Uvod u sociologiju. 1994. Nakladni zavod Globus
Hjelm, Titus (ur.). Religion and Social Problems. 2011. Routledge
Inglehart, Ronald; Norris, Pippa. Sveto i svjetovno: Religija i politika u svijetu. 2007. Politička kultura