Socijalni rad u zajednici

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaSocijalni rad u zajednici
Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada
Broj ECTS bodova7
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Carmen Luca Sugawara
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailclucasug@iupui.edu
Suradnikdoc.dr.sc. Dinka Caha
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Rektorat, prizemlje
Telefon+385 31 224 550
e-maildinka.caha@pravos.hr
Suradnikdoc.dr.sc. Dinka Caha
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Rektorat, prizemlje
Telefon+385 31 224 550
e-maildinka.caha@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

U tijeku ovog kolegija studenti će razviti kompetencije za rad u zajednici prepoznavajući jedinstvene uloge grupa i organizacija u zajednici, zajedno sa značajnim političkim kontekstima i specifičnostima javnih politika. Studenti će naučiti različite pristupe intervencijama u zajednici, ključne stupove prakse u zajednici (razumijevanje moći, resursa, interesa i potreba); i istražiti različite procjene i intervencije unutar zajednica koje se bave raznolikom populacijom i kolerirajućim društvenim pitanjima. Te populacije uključuju, ali nisu ograničene na: dob, klasu, boju kože, kulturu, invalidnost, etničku pripadnost, obiteljsku strukturu, rod, bračni status, nacionalno podrijetlo, rasu, religijsku pripadnost, spol i seksualnu orijentaciju. Sadržaj kolegija obuhvatit će strategije za postizanje socijalne, ekonomske i ekološke pravde te borbu protiv uzroka i posljedica institucionaliziranih oblika ugnjetavanja s naglaskom na kulturnu poniznost na svim razinama intervencije. Ovaj kolegij također će koristiti razne razvojne okvire i modele upravljanja i organiziranja kako bi unaprijedio praktične vještine, vrijednosti i etiku socijalnog rada. Studenti će ostvariti ishode učenja pomoću različitih pedagoških pristupa kao što su predavanja, video zapisi, rasprave u malim i velikim grupama, grupni projekti, pismeni zadaci i/ ili prezentacije. Vodeći se metodom učenja putem zalaganja u zajednici, ovaj predmet stvara mjesto za učenje u kojem članovi zajednice postaju sudionici procesa učenja, a student su-stvaraju vlastito razumijevanje svijeta. Ključno vrednovanje kompetencija temelji se na grupnom projektu na kojem se radi kontinuirano tijekom kolegija. Projekt istražuje vezu organizacija i zajednice putem procjene potreba zajednice. Ovaj zadatak uključuje elemente participativnog akcijskog istraživanja i osigurava stjecanje osnovnih istraživačkih vještina.

Ishodi učenja kolegija

Primijeniti napredne teorijske koncepte, metode, pristupe te primjere prakse i zagovaranja u zajednici., Pokazati napredne vještine prilikom intervencija u zajednici, uključujući obogaćivanje zajednice, socijalnu akciju, međuagencijsku suradnju i stvaranje koalicija., Pokazati sposobnost analize moći i utjecaja unutar političke arene i odrediti načine za maksimiziranje podrške za rješavanje sporova s opozicijom i promicanje pozitivnih promjena., Evaluirati problem(e) zajednice, uključujući resurse, snage i potrebe samog lokaliteta i njegovih različitih skupina stanovništva., Dizajnirati intervencije u zajednici kojima se nastoji poboljšati kvaliteta života korisnika., Analizirati pitanja socijalne, ekonomske i ekološke pravde, moći i jednakosti koja dovode do diskriminacije, materijalne deprivacije i ugnjetavanja uvjetovanih dobi, klasom, bojom kože, kulturom, invaliditetom, etničkom pripadnošću, obiteljskom strukturom, rodom, bračnim statusom, nacionalnim podrijetlom, rasom, religijskom pripadnošću, spolom i seksualnom orijentacijom u odnosu na političke, socijalne, kulturne i ekonomske čimbenike., Pokazati kulturnu poniznost i kulturne kompetenciju u radu sa zajednicama koje su tradicionalno marginalizirane na temelju dobi, klase, boje kože, kulture, invaliditeta, etničke pripadnosti, obiteljske strukture, spola, bračnog statusa, nacionalnog podrijetla, rasne pripadnosti, vjere, spola, i seksualne orijentacije., Ispitati vrijednosti i moralne dileme socijalnog rada s obzirom na intervencije na razini grupe, organizacije i zajednice.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☑ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo: Društveno-korisno učenje
Dodatne činjenice
Očekuje se da studenti prisustvuju i sudjeluju na svoj nastavi. Studenti trebaju pročitati zadane tekstove i napraviti zadaću te dolaziti na nastavu spremni za raspravu i pitanja. Zbog prirode ovog kolegija i grupnih zadataka, izuzetno je važno i potrebno da studenti redovito pohađaju nastavu. Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje svim aktivnostima smatraju se ključnim za postizanje ishoda učenja. Nastava se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Netting, F. E, Kettner, P. M., McMurtry, S. L. i Thomas, L.M. . Social work macro practice (6th ed.). (odabrana poglavlja). 2017. Allyn and Bacon
Morgaine, K. i Capous-Desyllas, M.. Anti-Oppressive Social Work Practice: Putting Theory into Action (2nd ed.). 2014. Sage
Wambeam, R. A.. The Community Needs Assessment Workbook. 2015. Lyceum Books, Inc.
. Articles and other resources as posted on the e-platform of the University of Osijek.. 2022.
Izborna literatura
Kretzmann J.P. i McKnight, J.. Building Communities from the inside out: A Path toward finding and mobilizing a community’s assets. 1993. ACTA Publications
Freire, P.. The Pedagogy of the Oppressed. 1970. Continuum @2000
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleSocial Work in Community
Chair of Labour and Social Security Law Sciences and Social Work
Number of ECTS credits7
Lecturerizv.prof.dr.sc. Carmen Luca Sugawara
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailclucasug@iupui.edu
Associatedoc.dr.sc. Dinka Caha
Office AddressRadićeva 13 Rektorat, prizemlje
Telephone+385 31 224 550
e-maildinka.caha@pravos.hr
Associatedoc.dr.sc. Dinka Caha
Office AddressRadićeva 13 Rektorat, prizemlje
Telephone+385 31 224 550
e-maildinka.caha@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

In this course, students will develop community practice skills recognizing the unique roles of groups and organizations within community settings along with the significant political and policy contexts. Students will learn different approaches to community interventions, the key pillars of community practice (understanding power, resources, interests and needs); and explore differential assessments and interventions within communities that address diverse populations and correlating social issues. These populations include, but are not limited to, age, class, color, culture, disability, ethnicity, family structure, gender, marital status, national origin, race, religion, sex, and sexual orientation. Practice content will cover strategies for achieving social, economic, environmental justice and combating the causes and effects of institutionalized forms of oppression with a focus on cultural humility at all levels of intervention. This course will also utilize a variety of community development frameworks and models of management and organization to advance practical skill building with an emphasis on social work values and ethics. Students will accomplish the learning objectives in this course through a variety of classroom tools including lectures, videos, small and large group discussions, group projects, written assignments and/or student presentations. The key evaluation of student learning will be completed through a course-long small group project exploring the interface of organizations and community through a Community Needs Assessment. This will involve elements of participatory action research and grasp of fundamental research skills.

Course learning outcomes

Apply advanced theoretical concepts, methods, approaches, and examples of community practice and advocacy., Demonstrate advanced skills in community intervention including, community enrichment, social action, inter-agency collaboration, and coalition building., Demonstrate the ability to analyze power and influence within the political arena and determine the means to maximize support to address opposition and promote positive change., Evaluate a community issue(s), including the strengths, assets and needs of neighborhoods and various population groups., Design community interventions aimed at improving the quality of life of those served., Analyze issues of social, economic, and environmental justice, power, and equity that lead to discrimination, economic deprivation, and oppression for age, class, color, culture, disability, ethnicity, family structure, gender, marital status, national origin, race, religion, sex, and sexual orientation in relation to political, social, cultural, and economic factors., Demonstrate cultural humility and cultural competence in working with communities that have been traditionally marginalized on the basis of age, class, color, culture, disability, ethnicity, family structure, gender, marital status, national origin, race, religion, sex, and sexual orientation., Examine social work values and value dilemmas as they relate to interventions at the group, organizations, and community levels.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☑ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other: Društveno-korisno učenje
ADDITIONAL FACTS
Students are expected to attend and participate in all class sessions. Students should complete readings and homework as assigned and come to class prepared for discussion and questions. Because of the nature of this course and group assignments, regular attendance is required and extremely important. Class attendance and active participation in class activities are considered essential for the satisfactory completion of the course objectives. Croatian language, English language
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Netting, F. E, Kettner, P. M., McMurtry, S. L. i Thomas, L.M. . Social work macro practice (6th ed.). (odabrana poglavlja). 2017. Allyn and Bacon
Morgaine, K. i Capous-Desyllas, M.. Anti-Oppressive Social Work Practice: Putting Theory into Action (2nd ed.). 2014. Sage
Wambeam, R. A.. The Community Needs Assessment Workbook. 2015. Lyceum Books, Inc.
. Articles and other resources as posted on the e-platform of the University of Osijek.. 2022.
Optional reading
Kretzmann J.P. i McKnight, J.. Building Communities from the inside out: A Path toward finding and mobilizing a community’s assets. 1993. ACTA Publications
Freire, P.. The Pedagogy of the Oppressed. 1970. Continuum @2000