Obiteljska medijacija

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaObiteljska medijacija
Katedra obiteljskog prava
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Nataša Lucić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 55/13
Telefon+385 31 224 555
e-mailnatasa.lucic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Vrste i obilježja izvansudskog rješavanja obiteljskih prijepora; Proces, faze i sadržaj obiteljske medijacije; Dobrovoljnost i povjerljivost obiteljske medijacije; Ciljevi obiteljske medijacije, uvjeti i načini provođenja postupka obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi; Standardi prakse obiteljske medijacije; Pravni značaj sporazuma postignutih u postupku obiteljske medijacije; Obiteljska medijacija u slučajevima nasilja među članovima obitelji; Uloga odvjetnika u postupku obiteljske medijacije; Sudjelovanje i zaštita djeteta u postupku obiteljske medijacije.

Ishodi učenja kolegija

Opisati proces i sadržaj obiteljske medijacije, Objasniti ulogu, značenje i prednosti obiteljske medijacije u odnosu na druge oblike rješavanja obiteljskih sporova, Primijeniti relevantne propise u području obiteljske medijacije u socijalnom radu, Navesti koje su prepreke uspješnom provođenju obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi i načine njihova prevladavanja, Analizirati pravo djeteta na sudjelovanje u postupku obiteljske medijacije, Kritički ispitivati uspješnost obiteljske medijacije u kontekstu kvalitete obiteljskih odnosa,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni biti prisutni na minimalno 70% nastave, biti aktivni na nastavi te izraditi seminarski rad (izlaganje odabrane teme iz područja obiteljske medijacije).
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Ajduković, M.; Patrčević, S.; Ernečić, M. Izazovi obiteljske medijacije u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima. 2016. Ljetopis socijalnog rada, god. 23, br. 3, str. 381-411
Aras Kramar, S. Obiteljska medijacija, u: Rešetar, B. et. al., Suvremeno obiteljsko pravo i postupak, str. 291-327. 2017. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Čulo Margaletić, A. Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa. 2014. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Čulo Margaletić, A. Prava djeteta u obiteljskoj medijaciji. 2017. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, god. 8, posebni broj, str. 151-170
Sladović Franz, B. Obilježja obiteljske medijacije. 2005. Ljetopis socijalnog rada, god. 12, br. 2, str. 301-320
Rešetar, B. Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga I.) (odabrani dijelovi). 2022. Organizator d.o.o.
Aras Kramar, S. Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga II.) (odabrani dijelovi). 2022. Organizator d.o.o.
. Obiteljski zakon. 2015. Narodne novine, br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23
. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra obiteljskih medijatora, uvjetima stručne osposobljenosti obiteljskih medijatora, prostornim uvjetima i načinu provođenja obiteljske medijacije. 2021. Narodne novine, br. 29/21
. Pravilnik o pribavljanju mišljenja djeteta. 2015. Narodne novine, br. 123/15
Izborna literatura
Aras Kramar, S. Suradnja centra za socijalnu skrb i suda u obiteljskim sudskim postupcima - novo hrvatsko obiteljskopravno uređenje. 2014. Pravni zapisi: časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, god. 5, br. 2, str. 534-572
Breber, M.; Sladović Franz, B. Uvođenje obiteljske medijacije u sustav socijalne skrbi - perspektiva stručnjaka. 2014. Ljetopis socijalnog rada, god. 21, br. 1, str. 123-152
Poretti, P. Od mirenja do medijacije u obiteljskim sporovima - usklađivanje hrvatskog obiteljskog zakonodavstva o mirnom rješavanju obiteljskih sporova s pravom EU-a. 2015. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, god. 36, br. 1, str. 341-380
Rešetar, B.; Jurić, A. Obiteljska medijacija u Njemačkoj kao uzor hrvatskom zakonodavstvu. 2013. Novi informator, god. 61, br. 6172-6173, str. 15-17
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleFamily Mediation
?
Number of ECTS credits4
Lecturerizv.prof.dr.sc. Nataša Lucić
Office AddressRadićeva 13 55/13
Telephone+385 31 224 555
e-mailnatasa.lucic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Types and characteristics of out-of-court settlement of family disputes; Process, stages, and content of family mediation; Voluntariness and confidentiality of family mediation; Goals of family mediation, conditions and methods of conducting the family mediation procedure in the social welfare system; Family mediation standards; Legal significance of the agreements reached in the family mediation procedure; Family mediation in cases of violence between family members; The role of the lawyer in the family mediation procedure; Participation and protection of the child in the family mediation process.

Course learning outcomes

Describe the process and content of family mediation, Explain the role, meaning and advantages of family mediation in relation to other forms of family dispute resolution, Apply relevant regulations in the field of family mediation in social work, List the obstacles to the successful implementation of family mediation in the social welfare system and ways to overcome them, Analyze the child's right to participate in the family mediation process, Critically examine the effectiveness of family mediation in the context of the quality of family relationships,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to be present at a minimum of 70% of classes, to be active in class and to prepare a seminar paper (presentation of a selected topic in the field of family mediation).
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Ajduković, M.; Patrčević, S.; Ernečić, M. Izazovi obiteljske medijacije u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima. 2016. Ljetopis socijalnog rada, god. 23, br. 3, str. 381-411
Aras Kramar, S. Obiteljska medijacija, u: Rešetar, B. et. al., Suvremeno obiteljsko pravo i postupak, str. 291-327. 2017. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Čulo Margaletić, A. Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa. 2014. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Čulo Margaletić, A. Prava djeteta u obiteljskoj medijaciji. 2017. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, god. 8, posebni broj, str. 151-170
Sladović Franz, B. Obilježja obiteljske medijacije. 2005. Ljetopis socijalnog rada, god. 12, br. 2, str. 301-320
Rešetar, B. Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga I.) (odabrani dijelovi). 2022. Organizator d.o.o.
Aras Kramar, S. Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga II.) (odabrani dijelovi). 2022. Organizator d.o.o.
. Obiteljski zakon. 2015. Narodne novine, br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23
. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra obiteljskih medijatora, uvjetima stručne osposobljenosti obiteljskih medijatora, prostornim uvjetima i načinu provođenja obiteljske medijacije. 2021. Narodne novine, br. 29/21
. Pravilnik o pribavljanju mišljenja djeteta. 2015. Narodne novine, br. 123/15
Optional reading
Aras Kramar, S. Suradnja centra za socijalnu skrb i suda u obiteljskim sudskim postupcima - novo hrvatsko obiteljskopravno uređenje. 2014. Pravni zapisi: časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, god. 5, br. 2, str. 534-572
Breber, M.; Sladović Franz, B. Uvođenje obiteljske medijacije u sustav socijalne skrbi - perspektiva stručnjaka. 2014. Ljetopis socijalnog rada, god. 21, br. 1, str. 123-152
Poretti, P. Od mirenja do medijacije u obiteljskim sporovima - usklađivanje hrvatskog obiteljskog zakonodavstva o mirnom rješavanju obiteljskih sporova s pravom EU-a. 2015. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, god. 36, br. 1, str. 341-380
Rešetar, B.; Jurić, A. Obiteljska medijacija u Njemačkoj kao uzor hrvatskom zakonodavstvu. 2013. Novi informator, god. 61, br. 6172-6173, str. 15-17