Međunarodna suradnja u sustavu socijalne skrbi

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaMeđunarodna suradnja u sustavu socijalne skrbi
Katedra međunarodnog privatnog prava
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Mirela Župan
Zgrada, kabinetRadićeva 13 S. Radića 17
Telefon+385 31 224 500
e-mailmirela.zupan@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Predmetom se predviđa izučavanje sljedećih problemskih pitanja: 1. Određivanje pojma i sadržaja prekograničnog predmeta, uloge socijalne službe te administrativne međudržavnu suradnje putem središnjih tijela; 2. Postavljanje i razlikovanje primjenjivih pravnih režima (primjena međunarodnog, europskog i nacionalnog prava poglavito Zakon o međunarodnom privatnom pravu, konvencije Haške konferencije za međunarodno privatno pravo, uredbe EU, provedbeni zakoni); 3. Postupanje u segmentu zaštite djece (poglavito: pokretanje i sudjelovanje u postupcima s prekograničnim elementom; socio-ekonomski izvještaj u postupcima odlučivanju o roditeljskoj skrbi / kontaktima; socio-ekonomski izvještaj u postupcima odlučivanju o građanskopravnoj otmici djece; obiteljsko nasilje u prekograničnim postupcima; traženje jamstava (ulazni i izlazni zahtjevi); smještaj djeteta u instituciju/skrbništvo u inozemstvu; poduzimanje i učinci privremenih mjera zaštite; uzdržavanje djece; dijete u nasljednom postupku u inozemstvu – zaštita imovinskih interesa djeteta; suradnja i zahtjevi koje upućuje središnje tijelo. 4. Postupanje u segmentu zaštite ranjivih odraslih osoba (poglavito: pokretanje i sudjelovanje u postupcima s prekograničnim elementom; lišenje / vraćanje poslovne sposobnosti odraslih osoba; zastupanje i skrb u slučaju preseljenja; smještaj u instituciju/pod skrbništvo u inozemstvu; kontinuirani nadzor i praćenje u slučaju preseljenja; traženje jamstava (ulazni i izlazni zahtjevi); poduzimanje i učinci privremenih mjera zaštite; 5. Postupanje u situaciji u kojoj je zaštita pružena u inozemstvu te se u tuzemstvu priznaju učinci stranim odlukama (postupanje u predmetima vezanim uz djecu; postupanje u predmetima veznim uz odrasle). 6. Identificirana problemska područja izučavaju se i s aspekta sudske prakse Suda EU te Europskog suda za ljudska prava. U konačnici se stečena znanja testiraju na hipotetskim primjerima iz prakse.

Ishodi učenja kolegija

Definirati prekogranične predmete u kojima socijalni radnici obavljaju poslove socijalne djelatnosti., Nabrojati i interpretirati hijerariju pravnih izvora za prekograničnu suradnju i zaštitu djece te prekograničnu zaštitu ranjivih odraslih osoba. , Opisati ostvarivanje prekogranične suradnje u sustavu socijalne skrbi u predmetima zaštite prava djece te ranjivih odraslih osoba., Kritički analizirati stvarno funkcioniranje međunarodne suradnje u sustavu socijalne skrbi., Primijeniti temeljne principe te relevantne pravne propise prekogranične zaštite djeteta odnosno ranjive odrasle osobe na konkretan spor, Identificirati institucije, odnosno socijalne servise na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini kojima se građani ili grupe građana mogu obratiti za pomoć u prekograničnim predmetima ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo: pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, seminarski rad
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Župan, M.. Bilješke s predavanja. 2022.
Župan, M. (ur.) . Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji (odabrana poglavlja). . 2019. Pravni fakultet Osijek,
Župan, M., . Chapter 10 Cooperation Between Central Authorities, u: Honorati, C., Jurisdiction in Matrimonial Matters, Parental Responsibility and International Abduction, A Handbook on the Application of Brussels IIa Regulation in National Courts. 2017. Peter Lang2017, str. 265.– 313.
Župan, M.; Drventić, M.. Sustav središnjih tijela kroz europski model naplate prekograničnog uzdržavanja. 2015. Društveni Ogledi 3
Župan, M., Hoehn, C., Kluth, U.. Central Auhority Cooperation under the Brussels II ter Regulation. 2021. Yearbook of Private International Law, Volume 22
Izborna literatura
Drventić, M.. The Protection of Adults in the European Union . 2019. ECLIC 3
Župan, M.. 50 godina europske pravosudne suradnje u građanskim stvarima – 5 godina hrvatske primjene. 2019. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. X
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleInternational Cooperation in the Welfare System
?
Number of ECTS credits4
Lecturerprof.dr.sc. Mirela Župan
Office AddressRadićeva 13 S. Radića 17
Telephone+385 31 224 500
e-mailmirela.zupan@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The course envisages the study of the following issues: 1. Determination of the concept and content of the cross-border case, the role of social service and international administrative cooperation trough the central authorities, 1. Establishing and distinguishing applicable legal regimes (application of international, European and national law, especially the Act on private international law, the HCCH convention, EU regulations and acts on implementation), 3. Child protection proceedings (initiation and participation in proceedings with the cross-border element, socio economic report in decision making procedure on parental care / contacts, socio-economic report in child abduction cases, domestic violence in cross-border cases, initiation of the guarantees (incoming and outgoing cases), cross-border placement of a child, initiation of provisional and protective measures, child maintenance, child in succession proceedings - the protection of child's property interest, cooperation and requests of the central authorities. 4. Proceedings on the protection of vulnerable adults (mainly: initiation and participation in proceedings with the cross-border element, deprivation and restoration of the adults' legal capacity, representation and care in relocation cases, placement in the institution or under guardianship abroad, continuous supervision and monitoring in relocation cases, guarantees initiation (incoming and outgoing cases), the preliminary and protective measures. 5. The cross-border effects of decision providing the adults' protection abroad (proceedings in cases related to children and adults). 6. Case law of the CJEU and ECHR. Finally, the acquired knowledge is tested on hypotheticals examples from practice.

Course learning outcomes

To define the cross-border cases in which the social service experts perform the certain activities. , To list and interpret the hierarchy of legal sources of cross-border cooperation, protection of children and cross-border protection of vulnerable adults. , To describe the implementation of cross-border cooperation in social welfare system in cases of protection childrens right and rights of the vulnerable adults. , To critically analyze the actual functioning of international cooperation in the social welfare system. , To apply the basic principles and relevant legal regulations of cross-border protection of children or vulnerable adults in a specific dispute. , To identify institutions, i.e. social services at the local, national and international level, to which the citizens can address in order to get help in cross-border cases.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other: pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, seminarski rad
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Župan, M.. Bilješke s predavanja. 2022.
Župan, M. (ur.) . Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji (odabrana poglavlja). . 2019. Pravni fakultet Osijek,
Župan, M., . Chapter 10 Cooperation Between Central Authorities, u: Honorati, C., Jurisdiction in Matrimonial Matters, Parental Responsibility and International Abduction, A Handbook on the Application of Brussels IIa Regulation in National Courts. 2017. Peter Lang2017, str. 265.– 313.
Župan, M.; Drventić, M.. Sustav središnjih tijela kroz europski model naplate prekograničnog uzdržavanja. 2015. Društveni Ogledi 3
Župan, M., Hoehn, C., Kluth, U.. Central Auhority Cooperation under the Brussels II ter Regulation. 2021. Yearbook of Private International Law, Volume 22
Optional reading
Drventić, M.. The Protection of Adults in the European Union . 2019. ECLIC 3
Župan, M.. 50 godina europske pravosudne suradnje u građanskim stvarima – 5 godina hrvatske primjene. 2019. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. X