Djeca u sukobu sa zakonom

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaDjeca u sukobu sa zakonom
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 64/13
Telefon+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Cilj je ovog kolegija je prikazati osnovne pojmove vezane uz položaj maloljetnika u kaznenom pravu slijedeći propisane normativne standarde vezane uz odgovor kaznenopravnog sustava na maloljetničku delinkvenciju te prikazati osnove u zaštiti djece kad je riječ o kaznenopravnom mehanizmu. Položaj i uloga maloljetne osobe naglašeno je važna u društvu kao i u njegovom pravnom sustavu. Za kazneno je pravo od osobitog interesa prikladan tretman maloljetne osobe kao počinitelja kaznenih djela uz omogućavanje diverziteta u odgojnim mjerama. Posebna je pažnja usmjerena na zaštitu djece na različitim razinama. Sadržaj ovog kolegija podrazumijeva obradu slijedećih tema: Maloljetnička delinkvencija-temeljni pojmovi i formiranje pojma Osobitosti maloljetničke delinkvencije u suvremenom društvu- kaznena djela i prekršaji Kaznenopravna odgovornost maloljetnika Sankcije za maloljetnike i kriteriji za izbor sankcija Posebnosti postupanja prema maloljetnicima Mlađe punoljetne osobe Kaznenopravna zaštita djece Obilježja pojedinih vrsta kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika

Ishodi učenja kolegija

Po završetku kolegija student će: Objasniti pojam delinkvencije maloljetnika. , Pronaći i analizirati temeljne pokazatelje vezane uz kretanje delinkvencije maloljetnika, Definirati posebnosti kaznenopravnog sustava prema maloljetnicima (temeljna načela, institute, relevantne zakone i predviđene sankcije), Prepoznati i kritički vrednovati važnost poštivanja temeljnih načela kaznenog zakonodavstva za maloljetnike te zajamčenih ljudskih prava., Primijeniti stečena predmetna znanja u kontekstu obavljanja zadaća socijalnog radnika, Uključiti se u javne rasprave vezane uz maloljetnike u kontekstu kaznenog prava i kaznenopravne zaštite djece,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni pohađati minimalno 70% nastave. Svaki student slobodno odabire način polaganja ispitne materije: kolokviji (kontinuirana provjera znanja), izrada istraživačkog rada i njegova elaboracija na jednu od ponuđenih tema ili završni ispit koji se sastoji iz pisanog i usmenog dijela
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Ante Carić. Mlađe osobe u kaznenom pravu (počinitelji i žrtve), odabrana poglavlja. 2002. Pravni fakultet Osijek
. Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude. 2020. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
. Kazneni zakon. 2021. Narodne novine 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21
. Zakon o sudovima za mladež. 2019. Narodne novine 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19
. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje. 2012. Narodne novine 133/12
Božića Cvjetko, Mladen Singer. Kaznenopravna zaštita djece. 2013. Nakladni zavod Globus
Izborna literatura
. Nastavnik će pravovremeno uputiti studente na recentnu i aktualnu literaturu koja prati suvremena pitanja odabrane materije.. 2022.
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleChildren in Conflict with the Law
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits4
Lecturerizv.prof.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić
Office AddressRadićeva 13 64/13
Telephone+385 31 224 564
e-mailbarbara.herceg@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The aim of this course is to present the basic terms related to the position of juveniles in criminal law by following the prescribed by law normative standards related to the response of the criminal justice system to juvenile delinquency and to present the basics of child protection when it comes to criminal justice. The position and role of a minor is emphatically important in society as well as in its legal system. Of particular interest for criminal law is the appropriate treatment of a minor as a perpetrator of criminal offenses while enabling diversity in educational measures. Special attention is paid to the protection of children at different levels. The content of this course includes an analysis of the following topics: Juvenile delinquency-basic terms concepts and formation of the term Peculiarities of juvenile delinquency in modern society - criminal offenses and misdemeanors Juvenile criminal liability Sanctions for minors and criteria for choosing sanctions Peculiarities in treatment of minors Younger adults Criminal protection of children Characteristics of certain types of criminal offenses against children and juveniles

Course learning outcomes

Upon completion of the course the student will be able to: Explain the concept of juvenile delinquency., Find and analyze basic indicators related to the movement of juvenile delinquency, Define the specifics of the criminal justice system for juveniles (basic principles, nstitutes, relevant laws and sanctions), Recognize and critically evaluate the importance of respecting the fundamental principles of criminal law legislation for minors and guaranteed human rights, Apply the acquired subject knowledge in the context of performing the tasks of a social worker, Involve in public debates related to juveniles in the context of criminal law and criminal protection of children,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to attend a minimum of 70% of classes. Each student is free to choose the way of taking the exam: colloquia (continuous testing of knowledge), research work and his elaboration on one of the offered topics or final exam consisting of written and oral part.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Ante Carić. Mlađe osobe u kaznenom pravu (počinitelji i žrtve), odabrana poglavlja. 2002. Pravni fakultet Osijek
. Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude. 2020. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
. Kazneni zakon. 2021. Narodne novine 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21
. Zakon o sudovima za mladež. 2019. Narodne novine 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19
. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje. 2012. Narodne novine 133/12
Božića Cvjetko, Mladen Singer. Kaznenopravna zaštita djece. 2013. Nakladni zavod Globus
Optional reading
. Nastavnik će pravovremeno uputiti studente na recentnu i aktualnu literaturu koja prati suvremena pitanja odabrane materije.. 2022.