Pravo na zdrav okoliš i socijalna pravda

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPravo na zdrav okoliš i socijalna pravda
Katedra ekonomskih znanosti
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Rajko Odobaša
Zgrada, kabinetRadićeva 13 soba 23/17
Telefon+385 91 2245 506
e-mailrajko.odobasa@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Jelena Verner
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailjelena.legcevic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Ekološka pravda je dio socijalne pravednosti. Temelji se na „načelu da svi ljudi imaju pravo biti zaštićeni od ekološkog zagađenja te živjeti i uživati u čistom i zdravom okolišu“. Ekološka pravda znači jednaku zaštitu i smisleni angažman svih ljudi u vezi s izradom, donošenjem i provedbom ekoloških zakona, propisa i pravila te pravednom distribucijom ekoloških koristi (država Massachussets, 2002). „Ekološka pravda“ se ostvaruje kroz zaštitu prirode i okoliša, društveni fenomen koji ima različite aspekte, npr. pravo zaštite okoliša. Jedno od osnovnih prava štićeno pravom zaštite okoliša je „pravo na zdrav okoliš“ koji sadrži brojna „ekološka prava“. Među njima su pravo na život, pravo na zdravlje, pravo na poštovanje obiteljskog života i doma, pravo na mirno uživanje vlasništva, itd. Pravo na zdrav okoliš omogućuje npr. ostvarenje prava na zdravlje, često zanemarenog ljudskog prava. Ono bi trebalo imati središnji značaj u većini kampanja za ekološku pravdu: „Socioekonomska nejednakost, zagađenje, siromaštvo te društvena isključenost na temelju profesije, dobi, klase i regije iz koje netko dolazi – sve to uzrokuje nepravednu društvenu i prostornu distribuciju zdravlja i zdravstvenih rizika. Najbolji načini za ispravljanje zdravstvenih i drugih nepravdi je dodjeljivanje svakom pojedincu „pravednog udjela“ u „zdravom okolišu“ – bez pravednog pristupa ekološkim resursima i sustavima važnim za održavanje života pojedinci ne mogu dostojanstveno živjeti, odnosno zadovoljavati temeljna prava koja imaju kao ljudska bića (J. Blewitt, Razumijevanje održivog razvoja, str. 141-178). Pravo na zdrav okoliš, dakle, ima sadržaj koji se mijenja kroz vrijeme u zavisnosti od brojnih čimbenika, ali u svijetu postoji pozitivna tendencija usvajanja zakona kojima se štiti priroda, kao i njihovo provođenje putem sudskih presuda. Ustavno pravo na zdrav okoliš je način ostvarivanja ekološke pravde, ali i šire socijalne pravednosti. Osim pozitivnog utjecaja na zaštitu prirode i okoliša, ekološka pravda i ekološka prava pozitivno utječu i na druga temeljna ljudska prava (Ofak, L., Pravo na zdrav okoliš i okolišna demokracija, str. 195-203).

Ishodi učenja kolegija

Nakon završenog kolegija student će moći: 1. Objasniti politike zaštite okoliša u EU kao visoko harmonizirane sektorske politike EU i sastavnim dijelom svih sektorskih politika EU; 2. Objasniti ključna načela na kojima se temelji politika zaštite okoliša u EU (održivi razvoj, integracija, prevencija, supsidijarnost, odgode); 3. Identificirati i objasniti utjecaj politike zaštite okoliša u EU na smanjenje onečišćenja zraka, tla i vode kao okolišnih ciljeva, ali i doprinos ove politike na višestruke društveno-ekonomske koristi; 4. Identificirati i objasniti ciljeve akcijskih programa zaštite okoliša u EU; 5. Prepoznati i opisati povijesni, strateški, zakonodavni i institucionalni okvir zaštite okoliša u RH i povezanost zaštite okoliša u RH sa zaštitom okoliša u EU; 6. Valorizirati i interpretirati minimalne standarde zdravog okoliša (za aspekt prema vlastitom odabiru), s posebnim naglaskom na kvalitetu života.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
-
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Tišma, S., Boromisa, A-M, Funduk, M. i Čermak, H.. Okolišne politike i razvojne teme . 2017. Alinea, Zagreb
Ofak, Lana . Pravo na zdrav okoliš i okolišan demokracija. 2013. PF Press, Zagreb
Čučković, B.. Zaštita životne sredine u međunarodnom pravu ljudskih prava. 2018. Pravni fakultet Beograd
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleEnvironmental Protection and Social Justice
Chair of Economic Sciences
Number of ECTS credits4
Lecturerprof.dr.sc. Rajko Odobaša
Office AddressRadićeva 13 soba 23/17
Telephone+385 91 2245 506
e-mailrajko.odobasa@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Jelena Verner
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailjelena.legcevic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Environmental justice is part of social justice. It is based on "the principle that all people have the right to be protected from environmental pollution and to live and enjoy a clean and healthy environment". Environmental justice means the equal protection and meaningful engagement of all people in the development, enactment, and enforcement of environmental laws, regulations, and rules, and the equitable distribution of environmental benefits (State of Massachusetts, 2002). "Environmental justice" is achieved through the protection of nature and the environment, social a phenomenon that has different aspects, eg environmental protection law. One of the basic rights protected by environmental protection law is the "right to a healthy environment" which contains numerous "ecological rights". Among them are the right to life, the right to health, the right to respect for family life and the home, the right to peaceful enjoyment of property, etc. The right to a healthy environment enables, for example, the realization of the right to health, an often neglected human right. It should be central to most environmental justice campaigns: "Socio-economic inequality, pollution, poverty and social exclusion based on profession, age, class and region from which one comes - all this causes an unfair social and spatial distribution of health and health risks. The best way to correct health and other injustices is to give each individual a "fair share" in a "healthy environment" - without fair access to ecological resources and systems important for sustaining life, individuals cannot live with dignity, i.e. satisfy the fundamental rights they have as human beings (J Blewitt, Understanding Sustainable Development, pp. 141-178). The right to a healthy environment therefore has a content that changes over time depending on numerous factors, but in the world there is a positive tendency to adopt laws that protect nature, as well as their enforcement through court rulings. The constitutional right to a healthy environment is a way to achieve environmental justice, but also broader social justice. In addition to the positive impact on the protection of nature and the environment, environmental justice and environmental rights have a positive impact on other fundamental human rights (Ofak, L., The right to a healthy environment and environmental democracy, pp. 195-203).

Course learning outcomes

After completing the course, the student will be able to: 1. Explain environmental protection policies in the EU as highly harmonized sectoral policies of the EU and an integral part of all sectoral policies of the EU; 2. Explain the key principles on which environmental protection policy in the EU is based (sustainable development, integration, prevention, subsidiarity, delays); 3. Identify and explain the impact of environmental protection policy in the EU on the reduction of air, soil and water pollution as environmental goals, but also the contribution of this policy to multiple socio-economic benefits; 4. Identify and explain the objectives of environmental protection action programs in the EU; 5. Recognize and describe the historical, strategic, legislative and institutional framework of environmental protection in the Republic of Croatia and the connection between environmental protection in the Republic of Croatia and environmental protection in the EU; 6. Valorize and interpret the minimum standards of a healthy environment (for an aspect of your own choosing), with a special emphasis on the quality of life.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
-
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Tišma, S., Boromisa, A-M, Funduk, M. i Čermak, H.. Okolišne politike i razvojne teme . 2017. Alinea, Zagreb
Ofak, Lana . Pravo na zdrav okoliš i okolišan demokracija. 2013. PF Press, Zagreb
Čučković, B.. Zaštita životne sredine u međunarodnom pravu ljudskih prava. 2018. Pravni fakultet Beograd
Optional reading