Uloga socijalnog radnika u kaznenom pravosuđu

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaUloga socijalnog radnika u kaznenom pravosuđu
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 9/17
Telefon+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Zgrada, kabinetRadićeva 13 57
Telefon+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Kolegiji je usmjeren na socijalne radnike kao stručne suradnike na sudovima i u državnim odvjetništvima, koji kao djelatnici u probacijskim uredima, centrima za socijalnu skrb i ustanovama odnosno službama za potporu žrtvama i svjedocima, na različite načine sudjeluju u kaznenom i prekršajnom postupku, kao i postupku izvršenja kaznenopravnih sankcija. Osnovni cilj predmeta je pružiti studentima uvid u konkretne pravne i procesne situacije u kojima se mogu naći kao socijalni radnici, te ih upoznati s njihovom ulogom i zadatcima. Pohađanje predmetnog kolegija obuhvaća obradu slijedećih tema: 1. Zaštita žrtava i svjedoka u kaznenom postupku 2. Procesni položaj djeteta u kaznenom postupku 3. Uhićenje, pritvor i istražni zatvor (kao krizne situacije) 4. Temeljne odrednice prekršajnog postupka 5. Procesni položaj djeteta u prekršajnom postupku 6. Zaštita od nasilja u obitelji 7. Zatvorski sustavi 8. Tijek izvršavanja kazne zatvora 9. Prava zatvorenika i mehanizmi zaštite prava zatvorenika 10. Posljedice boravka u zatvoru i tretman zatvorenika 11. Probacijski poslovi i postpenalna pomoć

Ishodi učenja kolegija

Student će nakon odslušanog kolegija moći: Provesti odgovarajuće savjetovanje žrtava kaznenih djela, svjedoka, zatvorenika i njihovih obitelji , Profesionalno se ponašati u kompleksnim procesnim situacijama vezanim uz kazneni i prekršajni postupak te postupak izvršenja kaznenopravnih sankcija, Primijeniti propise kaznenog procesnog prava, prekršajnog prava i izvršnog kaznenog prava u skladu s načelima socijalnog rada, Zastupati ljudska prava svih kategorija osoba koje su sudionici postupanja u kaznenom pravosuđu , Identificirati institucije, odnosno socijalne servise na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini kojima se žrtve kaznenih djela, svjedoci, zatvorenici te osobe otpuštene s izvršenja kazne mogu obratiti za pomoć, Osnaživati obitelji i planirati pomoć rješavanja problema vezanih uz postpenalni prihvat i nasilje u obitelji,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni redovit pohađati nastavu i to minimalno 70%.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Vladimir Ljubanović, Ante Novokmet. Zvonimir Tomičić. Kazneno procesno pravo – izabrana poglavlja. 2020. Pravni fakultet Osijek
Davor Krapac i suradnici. Kazneno procesno pravo, prva knjiga: Insittucije (odabrana poglavlja). 2014. Narodne novine
Elizabeta Ivičević Karas. Penitencijarno pravo (odabrana poglavlja). 2016. Narodne novine
Mladen Knežević. Penologija u socijalnom radu (i socijalni rad u penologiji). 2008. Biblioteka socijalnog rada
Zvonimir Tomičić, Ante Novokmet, Mirjana Kondor-Langer. Nestanci djece i prava djece žrtava kaznenih djela prije i tijekom kaznenog postupka, u: Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji (ur. Mirela Župan). 2019. Pravni fakultet Osijek
Izborna literatura
Petar Veić, Stjepan Gluščić . Prekršajno pravo. 2013. Narodne novine
Marissabell Škorić, Dalida Rittossa. Nova kaznena djela nasilja u Kaznenom zakonu. 2015. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 22, br.. 2/2015
Zvonimir Tomičić. Procesni položaj djeteta svjedoka u hrvatskom kaznenom postupku, u Stevanović, Ivana (ur.), Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja. 2015. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleThe Role of Social Worker in Criminal Jurisdiction
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits4
Lecturerizv.prof.dr.sc. Zvonimir Tomičić
Office AddressRadićeva 13 9/17
Telephone+385 31 224 581
e-mailtomicic.zvonimir@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Ante Novokmet
Office AddressRadićeva 13 57
Telephone+385 31 224 557
e-mailante.novokmet@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The course is aimed at social workers as professional associates in courts and state attorney's offices, and as employees in probation offices, social welfare centers and institutions and support services for victims and witnesses, participate in various ways in criminal and misdemeanor proceedings, as well as the execution of criminal sanctions. The main goal of the course is to provide students with insight into specific legal and procedural situations in which they may find themselves as social workers, and to acquaint them with their role and tasks. By attending this course, students will be able to: 1. Protection of victims and witnesses in criminal proceedings 2. Procedural position of the child in criminal proceedings 3. Arrest, detention and pre-trial detention (as crisis situations) 4. Basic determinants of misdemeanor proceedings 5. Procedural position of the child in misdemeanor proceedings 6. Protection from domestic violence 7. Prison systems 8. The course of the execution of a prison sentence 9. Prisoner's rights and mechanisms for protecting prisoners' rights 10. Consequences of imprisonment and treatment of prisoners 11. Probation work and post-penal assistance

Course learning outcomes

By attending this course, students will be able to: Conduct appropriate counseling for victims of crime, witnesses, prisoners and their families , Maintain professional conduct in complex procedural situations related to criminal and misdemeanor proceedings and the procedure for the execution of criminal sanctions, Successfully apply regulations of criminal procedural law, misdemeanor law and executive criminal law in accordance with the principles of social work, Advocate for the human rights of all categories of persons involved in criminal justice, Successfully identify institutions, social services at the local, national and international level to which victims of crime, witnesses, prisoners and persons released from serving a sentence can turn for help, Empower the family and planning to help solve problems related to post-penal reception and domestic violence,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to attend classes regularly and at least minimum of 70% classes.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Vladimir Ljubanović, Ante Novokmet. Zvonimir Tomičić. Kazneno procesno pravo – izabrana poglavlja. 2020. Pravni fakultet Osijek
Davor Krapac i suradnici. Kazneno procesno pravo, prva knjiga: Insittucije (odabrana poglavlja). 2014. Narodne novine
Elizabeta Ivičević Karas. Penitencijarno pravo (odabrana poglavlja). 2016. Narodne novine
Mladen Knežević. Penologija u socijalnom radu (i socijalni rad u penologiji). 2008. Biblioteka socijalnog rada
Zvonimir Tomičić, Ante Novokmet, Mirjana Kondor-Langer. Nestanci djece i prava djece žrtava kaznenih djela prije i tijekom kaznenog postupka, u: Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji (ur. Mirela Župan). 2019. Pravni fakultet Osijek
Optional reading
Petar Veić, Stjepan Gluščić . Prekršajno pravo. 2013. Narodne novine
Marissabell Škorić, Dalida Rittossa. Nova kaznena djela nasilja u Kaznenom zakonu. 2015. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 22, br.. 2/2015
Zvonimir Tomičić. Procesni položaj djeteta svjedoka u hrvatskom kaznenom postupku, u Stevanović, Ivana (ur.), Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja. 2015. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja